Témata diplomových prací - Mgr. SKA

pro ak.r. 2021/22 aktualizováno dne 22.2.2021

Vlastní téma z oblasti:
1. Jídlo a paměť (strukturace vzpomínek a smyslové vjemy)
2. Sociální významy jména a pojmenovávání (osobní jména, pomístní jména atd.)
3. Antropologie genderu (performativita, výchova, normativita, queer aj.) 
4. Anti-genderové hnutí v kontextu současné střední Evropy 
5. Pastevectví v 21. století
6. Konkrétní téma vážící se k regionu Balkánu
 

pro ak.r. 2021/22 aktualizováno dne 25.2.2021
 1. Relativní podíl evolučních sil na formování variability lidských populací 
 2. Téma dle návrhu studenta. Konzultace na lukas.friedl@gmail.com
pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2021/22 aktualizováno dne 22.2.2021

pro ak. rok 2021/22

Obecné tematické okruhy, nutná dohoda a specifikace s vedoucím práce:

1. Rituál v současné společnosti

2. Revitalizace náboženství a tradice

3. Vlastní téma

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020
 1. Sen o českém moři“. Moře v české kultuře a jeho etnologická reflexe.
 2. Nepřímé sousedství: česko-chorvatské kontakty z etnologické perspektivy.
 3. „Hracholuští Němci“ – formy postsocialistické rekreace v perspektivě interkulturní komunikace.
 4. Analýza vybrané turisticky zajímavé lokality z pozice etnologického studia turismu.
 5. Multietnické prostředí Budžaku a problematika interetnických vztahů.
 6. Budžak jako prostor etnokulturních procesů (v minulosti či současnosti).
 7. Oděsští Češi - metamorfózy kolektivní identity a "návratová politika" ČR.
 8. Besarabští Němci v českých zemích a jejich etnografický výzkum ve 40. letech 20. století.
 9. "Westernizace" (amerikanizace) české každodenní kultury po roce 1989.
 10. Slovanská etnografie v pracích českých národopisců meziválečného období.
 11. Slovanská etnografie v pracích českých národopisců poválečného období.
 12. "Plzeň americká". Vnímání, prezentace a narativní prezentace "americkosti" Plzně.
 13. Obraz české společnosti/Čechů v textech zahraniční provenience.
 14. Ruskojazyčná Plzeň. Život v Plzni z pohledu východoevropských migrantů.
   

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 28.2.2020
 1. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)

 2. Rozvojové, vzdělávací a integrační programy v občanském sektoru (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 3. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost, paměť institucí (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 4. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020

1. Ekonomická antropologie
2. Etnoarcheologie

Obecná témata, která se po dohodě se studenty upřesní.

pro ak.r. 2021/22 aktualizováno dne 22.2.2021

Tematické okruhy akademický rok 2021/22:

 • Chudoba, nerovnost, sociální vyloučení a marginalizace.
 • Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace.
 • Bezdomovectví.
 • Analýza sociálních sítí.
 • Prostorová diferenciace a nerovnost.
 • Urbární antropologie, prostor, místa, reziduální prostory, nemísta, veřejný prostor.
 • Spotřeba, nerovnost a vkus.
 • Klimatická změna.

Na základě dohody je možné jakékoli konkrétní téma v kontextu výše uvedených okruhů, které bude založené na vlastním výzkumu.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.