PRA-SE ZS 2018/19

Praktické semináře jsou mimořádné vzdělávací akce, které nabízíme všem studentům ZČU nad rámec řádné výuky. Jedná se o otevřené lekce zaměřené na rozvoj specifických dovedností spjatých s aplikací poznatků společenských věd ve sféře výzkumné, politické a vzdělávací praxe, které z různých důvodů (zatím) nejsou rozvíjeny ve stávajících studijních programech, a nebo jsou vyhrazeny pro úzký okruh studentů. Skutečnost, že nabízené lekce nejsou spojené s žádným studijním programem, umožňuje pružně reagovat na poptávku studentů různých oborů, ale i realizovat takové semináře které svým obsahem a zaměřením neodpovídají formátu řádných kurzů.

Cílem praktických seminářů je poskytnout studentům ZČU možnost získat vedle oborových kvalifikací i prakticky orientované kompetence využitelné při zaměstnání ve státním, nevládním i komerčním sektoru. Absolvování nabízených seminářů sice není standardně kreditováno, nicméně účastníci obdrží potvrzení o absolvování, které mohou využít jako doklad svého profesního vzdělávání. Lektoři jednotlivých tematických bloků jsou pracovníci a spolupracovníci pracoviště, jakož i hostující odborníci v příslušných tématech.

Nabídka PRAktických SEminářů pro zimní semestr ak.r. 2018/19.

Přihlášky naleznete na stránkách jednotlivých seminářů (viz níže)
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Vanková, Ph.D.

Past events

Lektor: Mgr. Lukáš Dirga

Body pro PLEX: 7,5

Anotace: Praktický seminář uvede účastníky do problematiky vězeňství (nejen) v České republice, nabídne možnost nahlédnout do oblasti společenského života, která zůstává zrakům většiny z nás stále ukryta za vězeňskými zdmi. V průběhu semináře budou tematizovány oblasti, jako je legislativní regulace vězeňského systému České republiky, vnitřní strukturace českých věznic, hlavní charakteristiky života v českých věznicích z pohledu odsouzených, ale i zaměstnanců věznice a mnoho dalšího. Součástí semináře bude také metodologie vězeňského výzkumu, limity tohoto typu výzkumu v českém kontextu a možnosti, jakými lze bariéry překonávat. V rámci semináře si účastníci sami vyzkouší sestavit metodologický aparát pro zkoumání vybraného problému z oblasti vězeňství. Na závěr semináře proběhne diskuze a kritická reflexe seminárního tématu. Lektor semináře nabídne účastníkům také zkušenosti z vlastního etnografického výzkumu prováděného v prostředí českých věznic.

Kapacita kurzu: 15 studentů

 

Lektor: Mgr. Petra Spěváčková

Body pro PLEX: 5

kapacita kurzu: 10 studentů

Anotace:

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodami biologické antropologie užívané pro analýzu kosterních ostatků primárně z archeologických lokalit. Během semináře bude kladen důraz na praktickou aplikaci metod k odhadu výšky postavy, věku dožití a pohlaví jedinců. Seminář bude rozdělen do úvodní přednášky, kde instruktor vysvětlí principy jednotlivých metod a praktického cvičení, při kterém budou studenti rozděleni do skupin a pod vedením instruktora si vyzkoušejí aplikovat metody na kosterním materiálu. Závěr semináře bude věnován rekonstrukci zdraví na základě patologických ukazatelů na kostře, účastníci si budou moci prohlédnout některé paleopatologické nálezy, které jsou uložené v laboratoři biologické antropologie. Účastník by si měl odnést základní představu o možnostech biologické antropologie v rámci retrospektivních věd a aplikaci metod pro odhad demografických parametrů. Prakticky si vyzkouší práci s kosterním materiálem.

seminář je dvoudenní - nutná účast na semináři oba dva dny!

1. část: středa 14. 11. – 16:00 – 18:30

2. část: středa 28. 11. – 16:00 – 17:30

Lektor: Mgr. et Mgr. Nela Štorková - Katedra antropologie FF ZČU, Národopisné muzeum Plzeňska

Body pro PLEX: 7,5

kapacita kurzu: 10 studentů

Anotace: Praktický seminář je rozdělen na dva vzájemně propojené celky. V první, teoretické části, si studenti osvojí základní aspekty muzejní práce. Úvodem budou definovány důležité pojmy vztahující se k muzeu a muzejní práci dle profesního a etického kodexu Mezinárodní rady muzeí - ICOM. Na to naváže část věnující se především české legislativě (Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy), o níž se veškerá muzejní činnost opírá. V neposlední řadě budou prezentovány povinnosti spojené s pozicí etnografa v muzeu. Druhá část bude probíhat formou exkurze do Národopisného muzea Plzeňska, zástupce západočeských institucí, v nichž se uplatňuje práce etnografů.

Lektor: Ing. Jan Mojžíš (spolupracuje na projektu Kritické myšlení #krimyš s Lukášem Hánou ve vzdělávacím institutu GrowJOB)

Body pro PLEX: 5

kapacita kurzu: 15 studentů

Anotace:

Dle Světového ekonomického fóra bude v roce 2020 kritické myšlení druhou nejžádanější dovedností na trhu práce. Kritické myšlení totiž vede k získávání lepších a kvalitnějších informací. Smyslem workshopu je vyzkoušet si a naučit se používat jednoduché praktické nástroje kritického myšlení. Díky těmto nástrojům budou účastníci lépe pracovat s vlastními názory, dokážou si najít kvalitní informace k různým důležitým oblastem svého života nebo budou lépe zvládat konflikty. Naučí se také plánovat úkoly tak, aby je zvládali včas. Po absolvování workshopu budou účastníci také vědět, kde sledovat kvalitní zpravodajství a které zdroje jsou naopak nevěrohodné. Veškeré uváděné poznatky budou založeny na kvalitním vědeckém výzkumu z kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie.  

Přihláška na seminář Vězeňský výzkum

1. Vyplňtě pečlivě přihlášku.
2. Zkontrolujte potvrzovací mail, který do hodiny obdržíte na Vámi vyplněnou adresu.
3. V případě dotazů či zrušení přihlášky kontaktujte Mgr. Kláru Vankovou, Ph.D.

Kapacita kurzu je 19 míst.
Aktuálně je přihlášeno 16 účastníků.
(stav k Wednesday, 1. February 2023 - 17:05).

Subscribe to RSS - PRA-SE ZS 2018/19
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.