Klíčová aktivita č. 3

AV technologie jako prostředek rozvoje lidských zdrojů ve společenskovědním výzkumu


Společenské vědy se v posledních letech stále výrazněji zaměřují na oblast audiovizuální komunikace. Fotografie, film, videozáznam či tzv. nová média jsou jednak zkoumány coby předmět zájmu a jednak jsou využívány coby nástroj společenskovědních analýz. V kontextu sociální a kulturní antropologie se rozvíjí oblast tzv. vizuální antropologie, etnografického filmu a digitální etnografie, které audiovizuální technologie buď studují anebo je využívají při výzkumu (např. aplikovaném) či ve výuce. V kontextu české antropologie jsou tyto přístupy využívány minimálně. Z toho důvodu je předmětem klíčové aktivity vytvoření technologických podmínek pro plnohodnotnou realizaci vizuálně-antropologického a digitálně-etnografického výzkumu, jakož i pro kvalitní a kvalifikovanou přípravu studentů v této oblasti. V první řadě bude zakoupena technika a potřebné SW vybavení (např. program Hyperesearch ), jež bude umístěné v audio-vizuální laboratoři žadatele. V návaznosti na vytvoření zázemí vznikne interdisciplinární tým, pro jehož členy budou uspořádány semináře vedené především zahraničními odborníky, zaměřené nejen na používání nových technologií, ale i na jejich uplatnění v kontextu společenskovědního výzkumu a výuky. Účastníci si osvojí či rozvinou dovednost pracovat s AV technologiemi v teoretickém, metodologickém i praktickém smyslu, a budou poté schopni je začlenit do svých individuálních i týmových, badatelských a výukových aktivit. Získané technologie a na ně vázané metodologické "know-how " bude využíváno i v kontextu poskytování výzkumných, analytických a dalších služeb mimo-akademickým subjektům.

Popis realizace klíčové aktivity za 1. Monitorovací období (květen - červenec 2012)

Byl vytvořen základní projektových interdisciplinární tým složený z koordinátora a výzkumných pracovníků z řad antropologů a politologů. V rámci týmu byly rozděleny a konkretizovány pracovní úkoly a zodpovědnosti. Byly nastaveny mechanismy spolupráce a koordinace činností směrem k dosažení plánovaných výstupů projektu. Členové projektového týmu ve sledovaném období konzultovali s řadou odborníků, např. s Mgr. Štěpánkou Plachou, ředitelkou Antropofest, o. s., Evou Šlesingerovou z Katedry sociologie, oddělení vizuálních studií FSS MU Brno, Soňou G. Lutherovou z Etnologického ústavu SAV Bratislava, Lucií Královou a Martinem Řezníčkem z FAMU Praha. S uvedenými odborníky byl diskutován obsah a struktura zamýšlených workshopů a případná širší spolupráci na projektových aktivitách. Byla navržena témata pro vytvoření monografie a proběhla jedna z výzkumných sond - "Fotoelicitační" šetření mezi obyvateli města Plzně týkající se představ městského prostoru. Členové projektového týmu též rozvíjeli své kompetence v oblasti využití AV technologií ve společenských vědách, přičemž se účastnili kurzů a výcviků, jakou jsou např. Kurz filmu na VŠMU v Bratislavě, LFŠ Uherské hradiště, Kurz fotografie atd.

Popis realizace klíčové aktivity za 2. Monitorovací období (srpen 2012 - leden 2013)

V průběhu monitorovacího období byla navržena struktura plánované monografie a určena témata jednotlivých kapitol a jejich autoři. V souvislosti s monografickými tématy byl zahájen výzkum v obci Dobrá voda, kde bude prakticky ověřována metoda ethnofiction . Ve městě Plzni současně probíhaly výzkumné práce zaměřené na vztah městského prostoru, sociální organizace a politické rétoriky a na možnosti audiovizuální interpretace těchto vztahů. Členové projektového týmu se dále vzdělávali na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a na týdenní stáži v Granada Center of Visual Anthropology v anglickém Manchesteru. V lednu 2013 ve spolupráci s občanským sdružením Antropofest realizovali pracovníci mezinárodní filmový festival antropologických filmů Antropofest.

Výstupy klíčové aktivity za 2. Monitorovací období

Ve sledovaném období:

- byla navržená struktura a tématický obsah monografie
-  zahájeny výzkumné práce v obci Dobrá voda
- dva členové týmu absolvovali týdenní stáž v Granada Center of Visual Anthropology v Manchesteru
- výzkumné práce v Plzni k tématu městského prostoru, pořízen AV záznam rozhovorů s informátory, získány archivní AV materiály, které budou využity pro zpracování kapitoly do monografie
- v rámci mezinárodního filmového festivalu byla realizována Panelová diskuze na témat "Co je to etnografický film" a workshop - masterclass na téma ethnofiction pod vedením dr. Johannese Sjöberga, v jejichž rámci bylo podpořeno celkem 55 osob

Popis realizace klíčové aktivity za 3. Monitorovací období (únor 2013 - červenec 2013), vč. výstupů

Jádrem činnosti v tomto monitorovacím období byla příprava a realizace Letní školy etnografického filmu pro doktorandy a začínající badatele a pedagogy v oblasti společenských věd, resp. odborných workshopů, které byly součástí letní školy. Byla připravena a zveřejněna výzva pro podávání přihlášek, vytvořen program, zajištěni lektoři (Jara Panáková, Matej Gyarfáš, Jana Cisar, Sophie Wagner, Šimon Špidla, Klára Trenscényi, Vlad Naumescu, Tomáš Hirt) a zázemí (Žlutice), probíhala komunikace se všemi aktéry, příprava materiálů a během samotné letní školy pak intenzivní práce na výstupech – studentských etnografických filmech. V termínu 14. a 15. 3. byl uspořádán cyklus workshopů na témata spjatá se zaměřením projektu: studium zvuku v kontextu společenských věd, antroplogie designu a vizuálně antropologické studium materielní kultury. Lektory byli odborníci ze SR: Matej Gyárfáš a Soňa Lutherová. Lubomír Lupták, Petra Burzová a Tomáš Hirt se v termínu 23. – 25. 5. zúčastnili konference Ethnicity, Race and Nationalism in European Media and Film: Rights, Responsibilities, Representations na Manchesterské univerzitě, kde přednesli dva příspěvky zaměřené na oblast aplikace vizuálních metodologií.

Popis realizace klíčové aktivity za 4. Monitorovací období (srpen 2013 - leden 2014)

Jádrem činnosti ve sledovaném monitorovacím období byla příprava Jarní školy využití fotografie (březen 2014) v rámci společenských věd pro doktorandy a začínající badatele a pedagogy, resp. příprava odborných workshopů, které budou součástí jarní školy. Byly sjednáni lektoři (Radovan Kodera a Ivana Michnerová), osloveni potenciální účastníci a konkretizován program do podoby 5 provázaných modulů. Zároveň probíhaly přípravné práce směřující k vytvoření dalších výstupů projektu: monografie, odborných článků a filmu. Probíhalo též studium literatury, o níž by se měl obsah monografie opírat a v daném období především výběr textů k překladu tak, aby zapadaly do navržené struktury a reprezentovaly diskurz vizuální antropologie. První z odborných článků byl dopracován, další dva jsou rozpracovány, anotace byly zaslány vybraným odborným periodikům (Sociální studia a Národopisné rozhledy) v rámci call for papers. Nadále probíhaly práce na přípravě scénáře, komunikace s informátory a natáčení v sociálně vyloučené lokalitě v obci Dobrá voda, konkrétně byli vytipovány dvě hlavní postavy, se kterými probíhaly hloubkové rozhovory a tréningy
pro participaci na filmu v intencích metody ethnofiction.

Výstupy klíčové aktivity za 4. Monitorovací období

V termínu 19.11.2013 se uskutečnil workshop Ozvěny Antropofestu a Letní filmové školy - diskuze nad etnografickým filmem v prostorách KSA FF, který vedl dr.Hirt. V termínu 24.-25.1.2014 proběhl filmový festival Antropofest, kterého se pracovníci KA3 zúčastnili a prezentovali zde filmy z Letní školy etnografického filmu, která částečně probíhala v rámci projektu NOTES. Dále se pracovníci KA3 (Lubomír Lupták, Petra Burzová, Tomáš Hirt a Nikola Králová) zúčastnili konference Visual studies pořádané Katedrou sociologie FSS MU v Brně (5.-7.12.2013), kde přednesli tři příspěvky zaměřené zaměřené na oblast aplikace vizuálních metodologií.

Popis realizace klíčové aktivity za 5. Monitorovací období (únor 2014 - červenec 2014)

Ve sledovaném období probíhala realizace Jarní školy fotografie pro společenské vědce. Byla dokončena příprava programu a specifikace jednotlivých modulů, do kterých byl program rozčleněn s tím, že účastníci mohou volit svoji účast v modulech dle tematické preference (úvod do fotografie, portrétní fotografie, fotografický dokument, krajina a architektura, technická fotografie). Formou webové stránky a tištěných plakátů byla mezi potenciálními zájemci zveřejněna výzva k přihlášení, účastníci v počtu 17 byli vybráni a instruováni ohledně organizace akce. Jarní škola fotografie proběhla první týden po skončení letního semestru, čili v termínu, který se pracovnímu týmu KA3 jevil jako nejpříhodnější. Od dubna 2014 byly zároveň zahájeny přípravné kroky k realizaci druhého ročníku Letní filmové školy etnografického filmu, byli kontaktováni lektoři a aktualizován program. Vzhledem k časovým možnostem lektorů proběhne tato akce až na přelomu října a listopadu 2014. Rovněž probíhaly práce na dalších výstupech projektu: monografie, odborných článků a filmu. Byly vybrány texty k překladu, které budou součástí publikace, a zahájeno jejich překládání. Nadále probíhalo natáčení etnografického filmu v sociálně vyloučené lokalitě v obci Dobrá voda, byly natočeny tři scény a ve spolupráci s informátory probíhala příprava scénáře dalších scén, jejichž natáčení je plánováno na letní měsíce.

Výstupy klíčové aktivity za 5. Monitorovací období

Hlavním výstupem vzniklým v daném monitorovacím období je Jarní škola fotografie pro společenské vědce od 23.- 29.5.2014, resp. 17 osob podpořených v jejím rámci. V souvislost s Jarní školou fotografie byla publikována tisková zpráva o akci jako součást celouniverzitní prezentace letních škol ZČU. Dalším výstupem, který vznikl mj. na základě projektové podpory jsou 3 studentské filmy připravené v rámci předmětu KSA/ATA pod vedením pracovníků KA3. Během monitorovacího období byly filmy z letní školy etnografického filmu promítány a diskutovány na Masarykově univerzitě v Brně a na festivalu "Povaleč" ve Valči v západních Čechách.

Popis realizace klíčové aktivity za 6. Monitorovací období (srpen 2014 - leden 2015)

V 6. monitorovacím období proběhl týdenní filmový workshop (Filmová škola 1.-7.2014 viz VY_03_02) zaměřený na tvorbu a střih etnografických filmů, kterého se pod vedením střihače a dramaturga Šimona Špidly účastnili studenti a vyučující společenských věd na FF ZČU. Zároveň v tomto období probíhaly práce na plánované monografii - komentované čítance klíčových teoretických a metodologických studií z tematické oblasti vizuální antropologie. Byl dokončen výběr textů a probíhaly překladové práce a tvorba rámující studie zasazující jednotlivé stati do kontextu jmenované subdisciplíny. Pokračovalo též natáčení filmového dokumentu o lokalitě Dobrá voda, jehož dramaturgie byla konzultována s filmovými profesionály. V závěru monitorovacího období byla zahájena příprava šestidenního workshopu audiodokumentární tvorby se zaměřením na etnografická témata, jehož cílem je prezentovat tuto formu studentům a učitelům společenských věd jako jednu
z možností, jak zprostředkovávat etnografická zjištění. Workshop bude prakticky orientovaný, účastníci pod vedením lektorů Jana Šípka (dokumentarista) a Jiřího Slavičínského (rozhlasový expert, audio-dokumentarista) vytvoří své dokumenty, které budou v závěru workshopu streamovány v rámci internetového vysílání, a ty zdařilé budou nabídnuty Českému rozhlasu. Workshop "Etnografický audiodokument" proběhne v závěrečném 7.MO, konkrétně od 6.-8. a 13.-15. února 2015.

Výstupy klíčové aktivity za 6. Monitorovací období

Hlavním výstupem KA3 ve sledovaném období je workshop etnografické filmové dokumentaristiky (viz Filmová škola 1.-7.2014), v rámci kterého účastníci získali schopnost postprodukční práce s filmovým materiálem. Byly zde finalizovány studentské filmy vzniklé v rámci předmětu KSA/ATA a dokumentární filmy, jejichž tvorbě se dlouhodobě věnují pedagogové FF ZČU (včetně dokumentu o lokalitě Dobrá voda). Dalším výstupem je monografie (kritický a komentovaný soubor překladů klíčových textů z oblasti vizuální antropologie), resp. přeložené texty, které jsou v současné době graficky zpracovávány do podoby publikace. Posledním a původně neplánovaným výstupem je připravený workshop "Etnografického audiodokumentu", který proběhne počátkem následujícího závěrečného období, v jehož rámci 8 účastníků získá schopnost propojit tento rozvíjející se dokumentaristický žánr s akademickou praxí.

Last updated 10.05.2015 - 09:45 (7 years 8 months ago) by .
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.