Česko-bulharská manželství v etnologické perspektivě

Kniha popisuje a pomocí etnologického přístupu analyzuje dosud neprobádané téma česko-bulharských manželství. Významným zřetelem celého textu jsou vyprávění jednotlivých informátorů, přinášející osobní zkušenosti, konkrétní životní příběhy a aktérské hledisko partnerů, kteří uzavřeli česko-bulharské manželství. V publikaci jsou analyzovány jak migrační vlny mezi danými státy v historicko-politickém kontextu jako hlavní faktory v produkci smíšených manželství, tak životní zkušenosti a problematické aspekty, které smíšená česko-bulharská manželství přinesla nebo můžou přinášet. Publikace však přináší i zobecnění a abstrakce přenositelné na jiná smíšená manželství. Smíšené manželství je v obecném měřítku nutné chápat jako velmi komplexní instituci, jež je pod vlivem několika zřetelů, a to jak pod vlivem rozdílného sociálního a ekonomického zázemí partnerů, tak osobnostních charakteristik partnerů obecně. Stěžejní částí textu je podrobná deskripce česko-bulharských manželství, která byla sezdána v období od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let 20. století, v období tzv. socialismu. Od konce čtyřicátých let probíhaly čilé československo-bulharské vztahy pod hlavičkou vzájemné podporované socialistické spolupráce v rámci tzv. východního bloku. Rámec státem organizovaných migračních vln a vzájemných mezistátních dohod dal vzniknout mnoha česko-bulharským manželstvím a vytvořil specifickou a svébytnou skupinu česko-bulharských migrantů.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.