Social Differentiation in the Late Copper Age and the Early Bronze Age in South Moravia (Czech Republic)

Daniel Sosna
Oxford: Archaeopress, 2009.
ISBN: 978-1-4073-0528-8
230 s.

Anotace:

Monografie mapuje sociopolitické a ekonomické změny při přechodu doby kamenné a bronzové. Autor testuje tři hypotézy, které se týkají institucionalizace vertikálních forem společenské diferenciace, strategií vedoucích k této diferenciaci a změn genderových vztahů během přechodu pozdního eneolitu a starší doby bronzové na jižní Moravě. S pomocí etnografických dat jsou vybudovány modely, ze kterých jsou odvozeny očekávané trendy v archeologických pramenech. Analýza vychází z několika liniích dat, které pochází ze čtyř velkých pohřebišť, dále obecného vzorku 429 pohřbů a nakonec 70 objektů s lidskými pozůstatky ze sídlišť starší doby bronzové.

Výsledky ukazují, že proces institucionalizace vertikálních společenských rozdílů nebyl silný. Na jednu stranu změny v přístupu k pohřbívání části dětské populace a kontrast mezi starobronzovými pohřby na pohřebištích a v sídlištních jamách naznačují posun k formalizaci společenské hierarchie. Na druhou stranu pohřební diferenciace uvnitř skupiny mužů a uvnitř skupiny žen nebo prostorové rozmístění hrobů nevykazují zásadní změny s příchodem doby bronzové. Změny jsou ovšem dobře viditelné ve sféře genderových vztahů, kde můžeme zaznamenat postupné oslabování genderové nerovnosti.

Počátek doby bronzové nelze vnímat jako náhlý kvalitativní skok k výrazně hierarchickým formám sociopolitické organizace. Ekonomické změny v produkci a směně kovů měly pravděpodobně mnohem menší vliv na lidskou společnost, než vykreslovaly klasické studie pracující s perspektivou ekonomického determinismu. Přechod do doby bronzové připomíná daleko více graduální proces, který postupně transformuje povahu kmenových společností pravěku.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.