Romové a Cikáni - neznámí i známí

Marek Jakoubek a Lenka Budilová (eds.)

Praha: Leda, 2008.

ISBN: 978-80-7335-119-9

Anotace:

Tématem sborníku editorů Marka Jakoubka a Lenky Budilové Romové a Cikáni neznámí i známí (Interdisciplinární pohled) je „romská problematika“ ve velice širokém záběru. Vedle prací antropologických zde čtenář nalezne i studie z per sociologů, etnologů, historiků, lingvistů, romistů, demografů či politologů, a to jak zahraničních, tak tuzemských. Tematicky se tedy sborník dotýká celé řady oblastí: od (romské) identity a etnicity, přes výuku (romského) jazyka či otázky velikosti romské populace a jejího růstu v budoucnosti, až po problematiku soužití romské menšiny s majoritní společností v multikulturní perspektivě. Kromě odborníků je sborník určen také učitelům, státním úředníkům, studentům společenskovědních a humanitních oborů, zaměstnancům neziskového sektoru a ostatním čtenářům se zájmem o tzv. romskou problematiku z řad široké veřejnosti.

Obsah:

Marek Jakoubek a Lenka Budilová
Romové už alespoň trošku známí (třebaže ještě zdaleka ne úplně)

Martin Kovats
Možnosti a výzvy – Rozšiřování Evropské unie a romská / cikánská diaspora

Eva Sobotka
Mezinárodní romské hnutí, řešení situace Romů  a mezinárodní politika

Judith Okely
Když antropolog dělá výzkum doma

William Kornblum a Paul Lichter
Městští cikáni a kultura chudoby

Nina Pavelčíková
Proměny romské komunity v  průmyslovém městě

Jaroslav Haušild
Kořeny chanovských problémů

Jitka Langhamrová – Tomáš Fiala
Současná charakteristika romské populace a projekce jejího vývoje do roku 2050

Markéta Vaňková
„Systém brána“ aneb Jak přispívá práce policie k reprodukci sociálního vyloučení

Ladislav Kováč
Premýšľanie o rómskom experimente

Attila Agócs
Bajáši na Slovensku a ich povesť o stvorení sveta

Antonín Ferko
Tradiční pohřeb?

Miglena Michaylova – Dončo Georgiev
Etnonyma Циганин/ Cikán/ Ciganin/ Циганин v bulharštině, češtině, chorvatštině a srbštině

Jiří Lípa
Milena Hübschmannová a studium cikánštiny

Ivan Ramadan
Multikulturní politika České republiky ve vztahu k „romské komunitě“

Pavel Barša
Konstruktivismus a politika identity. Odpověď Tomáši Hirtovi a Marku Jakoubkovi

Tomáš Hirt
Trampoty s multikulturalismem, konstruktivismem a „konstruktivistickým multikulturalismem“

Marek Jakoubek
Geneze Romů a Baršova ontologie per acclamationem aneb Debata pokračuje

Michal Růžička
Znovupromyšlení sporů o konceptualizaci Romů

Publikaci je možné zakoupit např. zde.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.