"Romové" v osidlech sociálního vyloučení

Tomáš Hirt a Marek Jakoubek (eds.)
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2006
414 stran
ISBN: 80-86898-76-8

Anotace:

Při pohledu na název "Romové“ v osidlech sociálního vyloučení se neodbytně vkrádá otázka, proč je titulní výraz ohraničen uvozovkami. Nepojednává snad tento sborník o Romech jako takových? A pokud ne, tak o kom tedy? Není snad příslušnost k romské (národnostní, etnické) menšině objektivní charakteristikou většiny obyvatel sociálně vyloučených lokalit v ČR? A neodvádí nás zpochybňování tohoto faktu od porozumění podstatným aspektům životní situace sociálně vyloučených osob a rodin v ČR?

Nebo je to naopak a v adekvátní interpretaci sociálního jednání chudých lidí z ghett nám brání právě důraz na jejich etnickou příslušnost? A lze vůbec kategorii etnicity v rámci diskuze o sociálním vyloučení Romů opominout, eventuálně bagatelizovat? Vždyt Romové v ČR přece tvoří svébytnou etnickou komunitu, mohl by někdo namítnout! Či snad je naše představa o apriorní etnické sounáležitosti Romů mylná a faktor etnicity do hry vstupuje především jako stigma, kvůli kterému jsou jeho nositelé vylučováni do nechtěných sousedství v příměstských ghettech?
Na tato a mnohá další dilemata poukazuje nejen název sborníku, ale i jednotlivé studie, ze kterých je sestaven. Příslovečnou červenou nit protkávající texturu následujících statí však nepředstavují jenom Romové v uvozovkách, ale především problematika sociálního vyloučení. Autoři textů z různých odborných hledisek analyzují jednak sociální, kulturní, ekonomické, právní, politické, geografické a symbolické faktory, které se podílejí na vzniku a trvání sociálně vyloučených lokalit v ČR, a jednak formy a mechanizmy adaptace sociálních aktérů na podmínky života v chudém segregovaném městském prostředí. Tematicky se jednotlivé studie vztahují k několika oblastem: 1) vyloučení z trhu práce a alternativní subsistenční strategie vázané na segregační podmínky, 2) právní aspekty sociální exkluze, 3) kriminalita související se sociálním vyloučením, 4) sféra příbuzenství v kontextu českých příměstských ghett, 5) mediální konstrukce "Romů“, resp. sociálně vyloučených osob a rodin, 6) charakter a účinnost dosavadních "integračních" politik a praxí, 7) terénní sociální práce, 8) reflexe konceptů sociálního vyloučení a "kultury chudoby“, 9) kritická analýza pojmových a konceptuálních aparátů užívaných v oblasti studia a výzkumu tzv. romské problematiky, jakož i v kontextu prakticky orientovaných aktivit směřovaných k "romské" populaci.

Obsah:

Předmluva: O Romech v uvozovkách a "jejich“ sociálním vyloučení
Tomáš Hirt a Marek Jakoubek

Nástin problému sociálního vyloučení romských populací
Štěpán Moravec

Právo a jeho účinky v sociálně vyloučených lokalitách s přihlédnutím k problematice diskriminace a ochrany před ní
Pavel Uhl

Romové na trhu práce
Kateřina Hůlová a Jakub Steiner

Práce načerno jako forma adaptace na sociální vyloučení
Markéta Hajská a Ondřej Poduška

Způsoby obživy romských populací související s trestnou činností (známé na území České republiky a Slovenska)
Roman Krištof

Nezamýšlené důsledky podpory "romské integrace“ (aneb Systém "trvale udržitelného vyloučení“)
Roman Krištof

Problematika intelektuální a politické zodpovědnosti ve vztahu k rodícím se evropským politickým strategiím zaměřeným na Romy
Martin Kovats

60 let řešení romské problematiky - úspěch, či neúspěch?
Petr Víšek

Terénní výzkum v hyperrealitě. Poznámky k mediální konstrukci sociálně vyloučené lokality
Lukáš Radostný a Michal Růžička

Vnitřní členění lokální cigánské/romské populace v obci Skalice a hranice mezi skupinami
Lenka Budilová a Marek Jakoubek

Masokombinát Kladno: výzkumná zpráva
Lukáš Radostný a Michal Růžička

Kultura chudoby, underclass a sociální vyloučení
Ladislav Toušek

Přemyšlení (Rethinking) "Romů“ (s implicitním bon/us/em návodu k odpovědi na otázku „Kdo je Rom?“) aneb "Chudoba >Romů<“ má povahu Janusovy tváře[O vztahu "kultury chudoby" a "/tradiční/ romské kultury“]
Marek Jakoubek

Apendix: Kultura chudoby
Oscar Lewis

Apendix: Paremie latinského původu s romskou tematikou

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=229&lst=117

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.