Soudobé spory o multikulturalismus a politiku indentit

Tomáš Hirt a Marek Jakoubek (eds.)
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2005
280 stran
ISBN: 80-986898-22-9

Anotace:

Je multikulturalismus - případně některá z jeho mnohých podob - příspěvkem k podpoře sociální soudržnosti soudobých komplexních společností (resp. české společnosti)? Umí se tento politický projekt opravdu vypořádat s nacionalismem, rasismem a etnickou nesnášenlivostí, o což usiluje? A nebo. volaje po toleranci mezi "skupinami", nereflektovaně stojí na totožných diskurzivních pozicích jako nacionalismus, etnopolitika a rasismus, čímž v posledku maří své vlastní záměry. Není multikulturalismus irelevantní, pokud čelí chudobě sociálně vyloučeného městského underclassu?

Představuje etnicita univerzální princip dělení lidí do "skupin"? Je prostředkem k rozvoji nediskriminující otevřené společnosti integrace "skupin" či "komunit" skrze výjimky a nebo spíše začleňování všemožně znevýhodněných jednotlivců skrze důslednou liberalizaci?

Myšlenkovou páteř přítomného souboru statí, jejichž autory jsou badatelé působící na poli sociální antropologie a příbuzných společenskovědních obo­rů, tvoří zejména snaha o kritické přezkoumání a znovupromyšlení ideových východisek multikulturalismu ve světle aktuálních teoretických koncepcí, které se hojně uplatňují v kontextu akademických i politických dískusí, jež na dané téma akcelorovaly v poslední dekádě. Sborník Soudobé spory o multíkultu­ralismus a politiku identit představuje tuzemský zdroj pro ty, kteří v debatách o "identitě", "kultuře", "minorítách" či "politice uznání" chtějí zaujmout teoreticky fundované stanovisko.

Obsah:

Svět podle multikulturalismu
Tomáš Hirt

„Mexifornia“ a soudobá kritika multikulturalismu
Ivo T. Budil

Pluralita náboženství a multireligionizita v moderních společnostech
Zdeněk R. Nešpor

Etnická indiference a její reflexe v etnologii
Petr Lozoviuk

Multikulturalismus vs. kultura (na příkladu tzv. Romů a „jejich“ kultury)
Marek Jakoubek

Změníme „kulturu dějepisectví ve prospěch multikulturalismu?
Jan Horský

Migrace a formy soužití v cílových prostorech
Zdeněk Uherek

Konstruktivistická východiska současného multikulturalismu
Josef Fulka

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.