2. kolo přijímacích zkoušek pro bakalářský a navazující studijní obor Sociální a kulturní antropologie a navazující studijní obor Antropologie populací minulosti

Datum: 
20. July 2020 to 24. September 2020

Vážení studenti,

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2020/21.

Přihlášky na bakalářské a magisterské obory se podávají elektronicky s uzávěrkou do 31. srpna 2020. Informace ZDE.

2. kolo přijímacích zkoušek pro bakalářský studijní obor Sociální a kulturní antropologie a navazující magisterské studijní obory Sociální a kulturní antropologie a Antropologie populací minulosti proběhne následovně:

Sociální a kulturní antropologie Bc.: Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 23. 9. 2020. Uchazeči, kteří ukončili středoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do výše uvedeného data úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Pokud vysvědčení do tohoto data uchazeč nepředloží, přijímací řízení pro něho končí. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení lze odevzdat na studijním oddělení FF nebo zaslat na adresu Západočeská univerzita v Plzni, studijní oddělení Fakulty filozofické, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati. Počet přijímaných stanoví přijímací komise na svém zasedání dne 25. 9. 2020. Přijímací zkouška na všechny bakalářské obory probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky. V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný obor přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem oboru rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku, bez konání přijímací zkoušky.

Sociální a kulturní antropologie Mgr. a Antropologie populací minulosti: Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské nebo magisterské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 23. 9. 2020. Uchazeči, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do uvedeného data úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice vydanou ministerstvem školství nebo veřejnou vysokou školou podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených za přijímací zkoušku nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati. Počet přijímaných stanoví přijímací komise na svém prvním zasedání 25. 9. 2020. Přijímací zkoušky na jednotlivé obory probíhají formou písemného testu nebo ústního pohovoru, popř. jejich kombinací podle níže uvedených podmínek.

Přijímací zkoušky se budou konat v týdnu od 14. do 18. 9. 2020.  Pozvánky se nezasílají, budou zveřejněny  od 9. 9. 2020.

Informace na www.ff.zcu.cz.

J. Vlasáková

Last updated 20.07.2020 - 14:12 (4 months 2 weeks ago) by Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.