Degree structure

Témata seminářů a disertačních prací pokrývají otázky tradičního etnografického, etnomuzikologického a folkloristického výzkumu, studium hmotné a duchovní kultury Čech, Moravy a Slezska se zvláštním přihlédnutím k potřebám západočeského regionu, problematiku studia národů, etnických skupin, etnicity, etnických procesů a migrací, interetnické a sociální komunikace, epistemologické a metodologické problémy etnologického a antropologického výzkumu, otázky urbanizace, multikulturalismu, nacionalismu, modernizace, globalizace a tzv. „střetu kultur a civilizací“ a další specifická témata etnologie, sociální a kulturní antropologie, aplikované antropologie, historické antropologie, politické antropologie, biologické antropologie, urbánní antropologie, sociální ekologie a humánní etologie. Studium probíhá v souladu s individuálním studijním plánem, který schvaluje a hodnotí oborová rada na návrh školitele. Individuální studijní plán stanoví povinnost absolvovat kurzy, jež umožní doplnit znalosti nezbytné pro úspěšnou vědeckou práci. Absolvování jednotlivých předmětů studijního plánu probíhá na základě kreditního hodnocení, obsahuje dílčí zkoušky a zápočty, státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce.

Last updated 31.01.2014 - 18:02 (9 years 7 months ago) by Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.