Sociální sítě a strategie bezdomovců v urbánním prostoru

Trvání: 
duben až prosinec 2010
Zadavetel: 
Výzkum je realizován v rámci Studentské grantové soutěže

Řešitelský tým:
Laco Toušek (řešitel)
Petr Vašát
Klára Strohsová

Anotace:
V  projektu je zkoumána problematika bezdomovectví se zaměřením na sociální sítě a roli urbánního prostoru při vytváření životních strategií bezdomovců a jejich konceptualizace domova. Výzkumný projekt je založen na terénním výzkumu za využití kvantitativních i kvalitativních přístupů a bude probíhat ve dvou lokalitách, v Plzni a Rumburku. Na základě získaných dat bude zjištěna sociodemografická struktura cílové populace, identifikovány trajektorie a transformační praktiky bezdomovců, které jsou uplatňovány ve vztahu k urbánnímu prostoru a objasněny morfologické a interakční znaky jejich sociálních sítí. Tato zjištění budou komparována na úrovni města a maloměsta.

Metodologie:
Dotazníkové šetření, zaměřované rozhovory, zúčastněné pozorování.

Výstupy:
Publikované statě v odborných recenzovaných časopisech.

Na projektu dále spolupracují:
Ondřej Hejnal
Monika Hertlová
Zuzana Poláková

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.