Komplexní výzkum společenství (ex)vojvodovských Čechů a proměn jeho identity

Trvání: 
2010 - 2013
Zadavetel: 
Grantové agentura České republiky (grant č. P405/10/0471)

Řešitelský tým:
Marek Jakoubek (řešitel)
Lenka J. Budilová (spolupracovník)

Anotace:
Cílem projektu je komplexní výzkum společenství (ex)obyvatel české vsi v Bulharsku - Vojvodova se zaměřením na formy a změny identity členů tohoto společenství. Výzkum je komparativní: Srovnávací rozměr výzkumu je přitom orientován podél dvou os - 1) osy historické, srovnávající proměny identity dané komunity - a způsoby její re/produkce - v toku času, od r. 1900 (založení Vojvodova) ke dnešku (s hlavním milníkem „nacionalizace" vojvodovské náboženské komunity a její přerod do komunity krajanské) a 2) osy geografické, spočívající v komparaci situace ve třech lokalitách obývaných (ex)vojvdovskými obyvateli: Vojvodovo /BG/, Jižní Morava /ČR/ (migrační vlna let 1948-50), Sáenz Peña /Argentina/ (migrační vlna roku 1926). Vedle samotných hloubkových rozhovorů s informátory je další významnou metodou analýza genealogické mapy daného společenství (které až do 70. let 20 stol vykazovalo endogamní tendence) a studium ego-dokumentů (jejichž produkce má v dané komunitě bohatou a dlouhou tradici).

Výstupy:

 • Budilová, Lenka J. (2011) Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950. Brno: CDK
 • Budilová, Lenka J. (2011) Dědické strategie a předávání gruntu ve vztahu k příbuzenství a genderu. Případ bulharských Čechů, 1900-1950, Historická demografie 35/2011: 187-218
 • Budilová, Lenka - Fatková, Gabriela - Hanus, Lukáš - Jakoubek, Marek - Pavlásek, Michal (2011) Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Plzeň: AntropoWeb.
 • Jakoubek, Marek (2011) „Kronika naší rodiny" Ester Karbulové", Lidé města 13 (3): 491-503.
 • Jakoubek, Marek (2011) Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), ISBN 978-80-261-0072-0.
 • Jakoubek, Marek (2011) Synopse materiálů k vojvodovskému svatebnímu folkloru, Lidé města 13 (1), str. 105-144. ISSN 1212-8112
 • Якоубек, Марек (2011) За Божидар Попов и неговите „Спомени от живота на чехите, живяли в с. Войводово", Хомо Бохемицус (Homo Bohemicus) 4/2009, str. 47-54, ISSN 1312-9252.
 • Якоубек, Марек (2011) Войводовските чехи през погледа на съседите си, Хомо Бохемицус (Homo Bohemicus) 4/2009, str. 5-29, ISSN 1312-9252.
 • Jakoubek, Marek (2010) Vojvodovo - etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010, ISBN 978-80-7325-230-4. 350 s.
 • Jakoubek, Marek (2010) From believers to compatriots. The case of Vojvodovo - ´Czech´ village in Bulgaria, Nations and Nationalism 2010, 16/4, ISSN: 1354-5078, s. 675-695.
 • Jakoubek, Marek (2010) Kňiha pamňetni Tomše Hrůzy, žitele Vojvodofského, Lidé města, 2010, 21, 1, ISSN 1212-8112 s. 147-178.
 • Jakoubek, Marek (2010) Sesek - zapomenutá česká obec v Bulharsku, Český lid/Etnologický časopis, 2010, 97, 2, ISSN 0009-0794, s. 35-50.
 • Jakoubek, Marek (2010) Vojvodovští Češi očima svých sousedů, Český lid/Etnologický časopis, 2010, 97, 3, s. 281-299; ISSN 0009-0794.
 • Jakoubek, Marek (2010) Druhá půlka Pravdy: Opominutá dimenze víry vojvodovských Čechů, Lidé města, 2010, 12, 4, ISSN 1212-8112, s. 527-567.
 • Jakoubek, Marek (2010) O Vojvodovských Bulharech, AntropoWebzin 2010, 4, ISSN 1801-8793, s. 211-217; [dostupné http://antropologie.zcu.cz/o-vojvodovskych-bulharech-marek-jakoubek]
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.