Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit (HS 108/03)

Trvání: 
2004 - 2005
Zadavetel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Řešitel: Mgr. Tomáš Hirt, PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Výzkumný tým: Lukáš Radostný, Michal Růžička, Lenka Budilova, Marek Jakoubek, Marie Bořkovcová, Adéla Lábusová, Saša Uhlová, Markéta Hajská, Ondřej Poduška, Michaela Kitzbergerová, Ladislav Toušek, Michal Tošner, Štěpán Bolf, Bronislav Podlaha, Štěpán Moravec a další.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu bylo na základě aktuálních antropologických a sociologických konceptuálních trendů vypracovat a na sedmi vybraných lokalitách pilotně ověřit analytický model, který by umožnil interpretovat prostředí sociálně vyloučených enkláv v ČR, a to 1) z hlediska životních strategií uplatňovaných v situaci sociálního vyloučení, 2) z hlediska vnějších faktorů, které se na vytváření a udržování sociálně vyloučených enkláv podílí, 3) z hlediska procesů sociokulturní změny probíhající v kontextu transformující se komplexní společnosti, 4) z hlediska možností překonávat současné dezintegrující tendence a přispívat k sociální soudržnosti české společnosti při uchování vnitřní diverzity sociálního (sociokulturního) prostoru.

Výstupy z projektu

Případové studie:

 1. Drůbežárna Střevač – Lukáš Radostný, Michal Růžička
 2. Skalice – Lenka Budilova, Marek Jakoubek
 3. Huntov – Marie Bořkovcová, Adéla Lábusová, Saša Uhlová
 4. Bohdálek – Markéta Hajská, Ondřej Poduška
 5. Vodičkova, Patočkova – Michaela Kitzbergerová, Ladislav Toušek
 6. Mleté Žito – Michal Tošner
 7. Město Daňkov, sídliště Hamr - Štěpán Bolf
 8. Gabčov – Štěpán Bolf, Bronislav Podlaha

„Příčné“ studie:

 1. Nástin problému sociálního vyloučení romských populací - Štěpán Moravec
 2. Kultura chudoby, underclass, sociální vyloučení - Ladislav Toušek
 3. Právo a jeho účinky v sociálně vyloučených komunitách – Pavel Uhl
 4. Dopady asimilační politiky vůči Romům z období reálného socializmu jako jeden z faktorů současného vytváření enkláv sociálně vyloučených obyvatel – Alexandra Uhlová
 5. Poznámky k mediální konstrukci sociálně vyloučené lokality - Michal Růžička, Lukáš Radostný
 6. Projekt romské etnické komunity: kritická reflexe - Tomáš Hirt
 7. (Lokální) romské komunity - dekompozice pojmu (na příkladu lokality České Kamenice) - Marek Jakoubek, Lenka Budilová
 8. Metamorfózy příbuzenského modelu romských osad v českém prostředí – Lenka Budilová, Marek Jakoubek
 9. Ekonomie sociálního vyloučení – Jakub Steiner
 10. Práce na černo jako forma adaptace na sociální vyloučení - Markéta Hajská, Ondřej Poduška
 11. Proměny způsobu života romských populaci v průmyslovém městě - Nina Pavelčíková
 12. Velký omyl. Postřehy k nezamýšleným důsledkům dosavadní integrační praxe – Jan Černý
 13. Apendix (překlad zahraniční studie): Mezi nacionalismem a chudobou – Martin Kováts
Závěrečné zprávy, metodiky a další výstupy projektu: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.