Témata diplomových prací - Mgr. APM

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020
  1. Robusticita postkraniální kostry: dominují systémové nebo lokalizované vlivy?

  2. Balzamování a metodika přípravy anatomických preparátů (ve spolupráci s Anatomickým ústavem LFP UK)

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020
  1. Odhady počtu pohřbených jedinců u hromadných kosterních nálezů: test metodologie a využití na konkrétním souboru
  2. 3D rekonstrukce terénních antropologických situací a možnosti měření z 3D modelu: srovnání  software 123D Catch a Photoscan
  3. Využití Milesovy metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů u vybraného kosterního souboru
pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020

1) Násilí ve středověké a raně novověké Praze: výzkum prevalence zranění způsobených násilím z lidských koster ve vztahu k historickým událostem

2) Postmortalní mikrostrukturální změny na kosti: nástroj pro rekonstrukci pohřebního ritu v době bronzové

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020

1. Ekonomická antropologie
2. Etnoarcheologie

Obecná témata, která se po dohodě se studenty upřesní.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.