Témata bakalářských prací - Bc. SKA

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Téma dle vlastního výběru z okruhu etologie člověka a neverbální komunikace po předchozí domluvě se mnou.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Téma dle dohody se studentem/studentkou z následujících oblastí zájmu:

 1. Evoluce člověka
 2. Lidská variabilita
 3. Lidská adaptabilita
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Vliv odstavení na dětskou úmrtnost: rekonstrukce z kosterních pozůstatků
 2. Porodnost ve vztahu k energetickému příjmu a výdeji

 3. Stopy po porodu a odhad počtu narozených dětí z morfologie pánevních kostí žen

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Bulhaři v ČR (nutná další specifikace)

 2. Cikáni v ČR (nutná další specifikace)

 3. Franz Barman Steiner – život a dílo (antropologická perspektiva)

 4. Cikáni/Romové v Plzni (dějiny osídlení)

 5. Cikáni/Romové v Rokycanech (dějiny osídlení)

 6. Dějiny metodistického sboru ve Valticích se zřetelem k přesídlencům z bulharského Vojvodova

 7. Volné téma dle dohody

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Rodina a příbuzenství u Romů/Cigánů: případová studie. Případová studie konkrétní lokality v českém nebo slovenském kontextu. Analýza způsobů konceptualizace rodiny, příbuzenství a manželství ve sledovaném prostředí. Předpoklady: Terénní výzkum, teoretický kontext sociálně-antropologické teorie příbuzenství.

 2. Jak se bude jmenovat? Strategie pojmenovávání v současném Bulharsku. Zpracování problematiky jmen a pojmenovávání z antropologické perspektivy na příkladu jedné lokality v současném Bulharsku. Předpoklady: Znalost bulharštiny, terénní výzkum.

 3. Romské přezdívky: původ, význam a způsob užívání. Zpracování problematiky jmen a pojmenovávání z antropologické perspektivy ve vybrané skupině Romů/Cigánů v českém či slovenském kontextu. Předpoklady: Terénní výzkum, teoretický kontext antropologických i onomastických prací.

 4. Vietnamské přezdívky: původ, význam a způsob užívání. Zpracování problematiky jmen a pojmenovávání z antropologické perspektivy ve vybrané skupině Vietnamců v českém či slovenském kontextu. Předpoklady: Terénní výzkum, teoretický kontext antropologických i onomastických prací.

 5. Vlastní téma (nutná konzultace)

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Česko-německé vztahy v pohledu interetnické komunikace.
 2. Etnosociální procesy v českém pohraničí (historicky i aktuálně).
 3. Specifika regionální a lokální etnografie západních Čech.
 4. Představitelé české či konkrétněji západočeské etnografie a jejich příspěvek k etablování disciplíny.
 5. Etnografický zájem o studium populací východní a jihovýchodní Evropy.
 6. Proměny kultury každodennosti.
 7. Postsocialismus jako kulturní typ.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017


1. Národní identifikace a národní přináležitost (etnografie druhé generace přistěhovalců)
2. Multikulturalismus (kulturní politika integrace a exkluze)
3. Etnografický výzkum nízkokvalifikované práce (etnografický terénní výzkum)
4. Etnografie dělnictva (obsahová analýza publikovaných prací)
5. Místní paměť a narativní konstrukce identity (narativní rozhovory)

Jedná se o širší okruhy, konkrétní téma po domluvě s vedoucí práce. Bližší informace k tématům v konzultačních hodinách.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

1. Ekologické pohřby: nové trendy v současném pohřbívání.

2. Historie a původ antivakcinačního hnutí.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Antropologie sportu (vlastní téma)
 2. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)
 3. Rozvojová antropologie a antropologie rozvoje (vlastní téma z dané oblasti)
 4. Sport z antropologické perspektivy (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 5. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 6. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

1. Plýtvání a recyklace
2. Materiální aspekty Bourdieovského vkusu v české společnosti
3. Zelená ideologie v časopisech o odpadu
4. Mezikulturní srovnání nakládání s odpadem pomocí HRAF
5. Multispecies ethnography znečištěných území
6. Spalování vs. recyklace: diskurzivní analýza textů
7. Analýza konceptualizace odpadu v české beletrii
8. Kritická reflexe genderových stereotypů: trýznění mužů ženami v pohádkách

 

 

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Tematické okruhy: 

 1. Sociální vyloučení a marginalizace
 2. Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace
 3. Analýza sociálních sítí
 4. Transgrese, rezistence a prostor
 5. Město, prostor, místa, nemísta a reziduální prostory
 6. Dělnické kolonie
 7. Bezdomovectví

Obecně jakékoli vlastní téma založené na primárních datech tykající se chudoby, marginalizace, sociálního vyloučení, bezdomovectví, kriminality a sociální deviace, kvalitativní metodologie, sociálních sítích (neplést s těmi na Internetu), urbánního prostoru.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.