Témata bakalářských prací - Bc. SKA

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 18.2.2022


Vlastní téma z oblasti:
1. Pastevectví v 21. století
2. Transformace pastevectví (smíšené způsoby subsistence, sedentarizace)
3. Sexismus v reklamě (10 let anticeny Sexistické prasátečko) 
4. Konstrukce feminity a maskulinity v konkrétním prostředí/skupině/kontextu
5. Antropologie jídla (jídlo a nacionalismus, spory o tradiční speciality, symbolizace jídla)
6. Konkrétní téma vážící se k regionu Balkánu
7. Sociální významy jména a pojmenovávání (osobní jména, pomístní jména atd.)
 

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 25.2.2022

Téma dle dohody se studentem/studentkou z následujících oblastí zájmu:

 1. Evoluce člověka
 2. Lidská variabilita
 3. Lidská adaptabilita
 4. Ekologické podmínky kolonizace Evropy moderními lidmi (Homo sapiens)
pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020
 1. Vliv odstavení na dětskou úmrtnost: rekonstrukce z kosterních pozůstatků
 2. Infanticida jako mechanizmus regulace populačního růstu

 3. Odhad věku dožití z lidské kostry na základě prearikulárního povrchu kosti pánevní: zhodnocení vývoje metody

 4. K čemu je dobrý Manningův index (poměr délky druhého a čtrtého prstu ruky)?

 5. Odhad věku z lidské kostry: tranzitní analýza vs. tradiční metody

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 15.2.2022

Obecné tematické okruhy, nutná dohoda a specifikace s vedoucím práce

1. Poutnictví a turismus

2. Současná alternativní religiozita (novošamanství, novopohanství, spiritualita…)

3. Kulturní a přírodní památky v praxi současné alternativní spirituality

4. Reprezentace a stereotypizace jiných či „exotických“ kultur

5. Dar, dluh a oběť

6. Vlastní téma

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 7.3.2022
 1. Česko-německé vztahy v pohledu interetnické komunikace.
 2. Etnosociální procesy v českém pohraničí (historicky i aktuálně).
 3. Specifika regionální a lokální etnografie západních Čech.
 4. Představitelé české či konkrétněji západočeské etnografie a jejich příspěvek k etablování disciplíny.
 5. Etnografický zájem o studium populací východní a jihovýchodní Evropy.
 6. Proměny kultury každodennosti.
 7. Postsocialismus jako kulturní typ.
 8. Ruskojazyčná Plzeň. Život v Plzni z pohledu východoevropských migrantů.
 9. Dovolená a cestování v socialistickém Československu.
 10. Památníky v městské paměťové kultuře na příkladu Plzně.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 15.2.2022

1. Výzkum lidského mikrobiomu: potenciál pro retrospektivní vědy

2. Menstruace z evoluční perspektivy

3. Indikátory puberty na lidských kosterních pozůstatcích: možnosti a limity

4. Kulturní epidemiologie

 

 

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 17.2.2022
 1. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)
 2. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost, paměť instituce - univerzity (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 3. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).
 4. Vlastní téma, které koresponduje se zaměřením vedoucí práce.

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 23.2.2022

Tematické okruhy akademický rok 2022/23:
•    Sociální nerovnost; chudoba, vyloučení a marginalizace.
•    Prostor, místa; veřejný a soukromý prostor; nemísta; reziduální prostory; prostorová diferenciace a nerovnost.
•    Spotřeba, nerovnost a vkus.
•    Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace.
•    Klimatická změna a nerovnost.
Na základě dohody je možné jakékoli konkrétní téma v kontextu výše uvedených okruhů, které bude založené na vlastním výzkumu.

 

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.