Struktura programu

Povinné předměty:

Pilířem výuky oboru na bakalářském stupni jsou povinné předměty zaměřené na oblast teorie a dějin disciplíny, včetně studia klasických i současných textů, na terénní výzkum, metodologii a její praktickou aplikaci, na etnografické a historické reálie vztahující se k různým současným i minulým populacím a jejich kulturám, na oblast biologické antropologie (resp. evoluční psychologie, etologie člověka, paleoantropologie) a jejích průniků s antropologií sociální a kulturní, ale i na lingvistickou antropologii, folkloristiku, kulturní ekologii a na vybraná témata současného antropologického studia soudobých komplexních společností. Mezi povinné předměty jsou zařazeny i introdukce do příbuzných disciplín, jako je sociologie, archeologie, politická geografie a filosofie, a to s ohledem na interdisciplinární zakotvení sociální a kulturní antropologie. Povinný blok (A) je dotován celkem 126 kredity ze 180.

Povinně volitelné předměty:

Povinně volitelná součást výuky oboru zahrnuje jednak tzv. antropologický blok (B) v rozsahu 28 kreditů, který rozvíjí povinný základ v dílčích tématech antropologického studia, a vedle toho 5 tzv. státnicových bloků (B1 –B5), z nichž si student volí pouze jeden v rozsahu 12 kreditů, na který navazuje povinně volitelná součást státní závěrečné zkoušky. Součástí povinně volitelné části studia je i jazykový blok (BJ) v rozsahu 5 kreditů, ve kterémsi studenti vybírají z nabídky 5-ti světových jazyků (angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština) v aplikaci na antropologická témata a texty, aby si osvojili schopnost práce s cizojazyčným odborným textem.

Antropologický povinně volitelný blok:

Antropologický povinně volitelný blok (B) obsahuje specializované antropologické kurzy zaměřené například na areálová studia (etnologie Afriky a Ameriky, etnologie Balkánu, romských populací a židovských diaspor), na jednotlivé antropologické školy a přístupy (funkcionalismus, strukturalismus, symbolická antropologie), na téma migrace a sociální exkluze, na antropologii médií, etnografický film a na tzv. digitální etnografii. V rámci povinně volitelného antropologického bloku mají studenti možnost absolvovat též praxe či stáže, a to buď v oblasti antropologického výzkumu (v rámci výzkumných projektů realizovaných na Katedře antropologických a historických věd) nebo u potenciálních zaměstnavatelů (státní správa, samospráva, nevládní neziskové organizace).

Specializační (státnicový) povinně volitelný blok:

Vedle antropologického povinně volitelného bloku studenti absolvují ještě tzv. státnicový blok, který si vybírají z celkem pěti nabízených (B1 – B5): biologická antropologie, rozvojová studia, sociologie, archeologie a filosofická antropologie. Smyslem státnicových bloků je poskytnout studentům možnost částečné specializace v rámci bakalářského studia s ohledem na případnou volbu navazujícího studia magisterského, resp. s ohledem na profesní volbu po ukončení bakalářského studia.

Naposledy aktualizováno 18.01.2022 - 08:34 (před 1 rok 4 měsíce) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.