Struktura programu

Povinná část studia:

Oborový základ je tvořen povinnými předměty zaměřenými na základní teorie, metody a témata sociální a kulturní antropologie, které absolvují všichni studenti nehledě na individuální profilaci. Páteří oborového základu bude magisterský seminář sociální a kulturní antropologie v rozsahu čtyř semestrů, v jehož rámci se budou setkávat studenti s různými profilacemi a který tak bude představovat integrující platformu daného ročníku po dobu celého magisterského studia. Další součástí oborového základu budou úvodní kurzy týkající se problematiky teorie, metodologie a dějin disciplíny, příbuzenských, politických, ekonomických a náboženských systémů, základních témat a přístupů současné antropologie (např. interpretativní antropologie, studium soudobých komplexních společností, problematika nacionalismu a multikulturalismu, historická antropologie a etnografie kulturních areálů, aplikovaná antropologie).

Povinně volitelná část studia:

Na obecné povinné kurzy introduktivního charakteru navazují volitelné kurzy, z nichž si student vybírá dle svého profesního zájmu a individuální profilace. Tyto volitelné kurzy jsou orientovány především na oblast teorie a historie disciplíny, etnografii a historickou antropologii a na oblast aplikované antropologie a terénního výzkumu. Student tak má možnost dle svého výběru se buď specializovat na jednu z uvedených oblastí a nebo si volit kurzy napříč jednotlivými tematickými okruhy. 

1. tematický okruh: Teorie a dějiny disciplíny

Teoreticko-historický okruh obsahuje nabídku kurzů zaměřených na problematiku konceptuálních a pojmových východisek současné antropologie, na širší historický a interdisciplinární kontext antropologického studia a na vybrané konkrétní problémy teoretického charakteru. Součástí povinně volitelného bloku jsou přednášky a semináře zaměřené například na teorii kultury a kulturní změny, studium jazyka a významu (sémiotika, hermeneutika), teorii příbuzenství, koncept rasy a etnicity, vztah antropologie a ostatních humanitních věd v synchronní i diachronní perspektivě, teorii genderu, teorii mýtu, rituálu a ideologie, na problematiku totalitarismu, apod.  

2. tematický okruh: Etnografie kulturních areálů a historická antropologie

Etnografický okruh je orientován jednak na studium vybraných konkrétních (evropských i mimoevropských) společností, resp. na studium širších geografických, kulturních, či politických celků v etnografické perspektivě, jednak na historickou antropologii a příbuzné disciplíny (národopis, historická etnologie a evropská etnologie) a jednak na studium materiální a „lidové“ kultury. Součástí etnografického modulu budou předměty zaměřené na různé geografické oblasti (Balkán, Sibiř, Afrika…), na jednotlivé společnosti/populace (Židé, Romové), ale i na problematiku národnostních či náboženských diaspor v různých státních kontextech. Dále předměty orientované na teoretická a metodologická východiska etnografie, historické antropologie a příbuzných disciplín, předměty zaměřené na jednotlivá témata etnografického studia a praxe (etnomuzikologie, folkloristika, muzeologie), ale i předměty týkající se práce s historickými prameny, artefakty a archiváliemi.

3. tematický okruh: Aplikovaná antropologie a terénní výzkum

Kurzy výzkumně-aplikačního okruhu se zaměřují zejména na problematiku využití antropologických teoretických a metodologických přístupů v oblasti politické, sociálně-integrační a humanitárně-rozvojové praxe, a to jak na úrovni výzkumu a formulování veřejných politik, tak na úrovni sociální práce a vzdělávacích služeb. Vedle obecněji zaměřených kurzů k problematice aplikované antropologie a terénního výzkumu budou součástí tohoto modulu kurzy orientované na oblast konceptualizace a studia tzv. sociálních témat v kontextu soudobých komplexních společností (sociální vyloučení, marginalizace, chudoba, etnická stigmatizace, migrace) s ohledem na možnost praktické aplikace výzkumných závěrů, kurzy orientované na problematiku rozvoje a rozvojové antropologie (rozvojové a humanitární programy v kontextu „třetího světa“, otázka lidských práv v antropologické perspektivě), a předměty týkající se oblasti sociálně-integrační politiky a služeb především ve vztahu k sociálně vyloučené populaci a k imigrantům v ČR (základy sociální práce, problematika nevládních neziskových organizací, situace imigrantů v ČR, komunitní plánování sociálních služeb, apod.)

Naposledy aktualizováno 18.01.2022 - 08:33 (před 1 rok 8 měsíců) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.