Sociálněvědní periodika v ČR a SR

AntropoWebzin
Vychází třikrát ročně. V Plzni vydává AntropoWeb při Katedře Antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
Biograf
Biograf je malý a neškodný česko-slovenský sociologický časopis. Publikuje empirické, metodologické i teoretické příspěvky věnované kvalitativnímu výzkumu - biografickému přístupu, grounded theory, etnometodologii, analýze diskurzu a konverzační analýze, hermeneutice, reflexivní sociologii, interakcionismu... zkrátka takovému sociálnímu výzkumu, kterému vévodí slova, nikoli čísla a tabulky. Oborově je sice časopis nejblíže sociologii, ale přesahuje i do jiných disciplín - lingvistiky, antropologie, psychologie, pedagogiky nebo historie.
Český lid
Časopis založený již v roce 1891 představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě orientované proudy etnologického studia, od kulturní a sociální antropologie až po klasický národopis a další mezní disciplíny (lingvistika, kulturní historie, hudební věda, dějiny umění, sociologie aj.). Nadále zůstává jediným pravidelně vycházejícím domácím časopisem, který prezentuje výsledky jak tradičně, tak soudobě orientovaných badatelských směrů, což odpovídá současné strukturaci oboru v České republice a střední Evropě. Odborné obci i dalším zájemcům časopis zprostředkovává zásadní vědecké texty např. oblasti tradiční lidové kultury, problematiky národnostních menšin i antropologické studie zaměřené na mimoevropský terén
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje je jediným odborným demografickým časopisem v České republice. Vycházíod roku 1959 a vydává jej Český statistický úřad. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních demografických akcích. Studie jsou opatřeny abstrakty a resumé v angličtině. Časopis vychází 4x ročně, je recenzován od doby svého vzniku. Cena jednoho čísla je 53 Kč, roční předplatné je 282 Kč včetně poštovného.
Etnologické rozpravy
Časopis Etnologické rozpravy je interným časopisom etnológov Slovenska. Pod týmto názvom vychádza od roku 1994, keď nadviazal na 25 ročníkov časopisu Národopisné informácie. Vychádza dvakrát ročne, je nepredajný, šírený najmä členom Národopisnej spoločnosti Slovenska a partnerským organizáciám. Časopis má stále rubriky - štúdie a materiály, - správy, - diskusie, - informácie o knihách. Osobitosťou Etnologických rozpráv je prispôsobivosť momentálnym potrebám a dianiu vo vednom odbore a komunikatívnosť. Preto aj rubriky sú flexibilne obmieňané a doplňované. Časopis uverejňuje monotematické bloky, jednotlivé štúdie, archívne materiály, študentské práce, preklady, recenzie, bibliografické údaje. Etnologické rozpravy monitorujú dianie v slovenskej etnológii, uverejňujú priebežné výsledky základného výskumu ako aj výstupy z menších projektov.
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum vydává od roku 2000 oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR.
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS)
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS) je výzkumné pracoviště při Fakultě sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Naše výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého profilu Fakulty sociálních studií, mezi jejíž koncepční záměry patří rozvoj poznání, které se týká rodiny, reprodukčních procesů - sociálních determinant biologické reprodukce i sociální reprodukce. Dále rozvoj poznání sociálních problémů jako jsou marginalizace na trhu práce a nezaměstnanost, chudoba a sociální exkluze a jejich společného vlivu na integraci společnosti. Tyto základní směry výzkumu byly stanoveny již na počátku 90. let postupně se prohlubovaly, diferencovaly a rozšiřovaly.
Kuděj
KUDĚJ je časopis pro kulturní dějiny, určený jak odborným historikům, tak širší veřejnosti se zájmem o historii a kulturu. Vychází od roku 1999, a to dvakrát ročně - vždy v únoru a v září.
Lidé města
Lidé města jsou recenzovaným odborným časopisem věnovaným antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediný antropologický časopis vydávaný v České republice. Vychází třikrát ročně, z toho dvakrát v českém jazyce (v květnu a v prosinci) a jednou v anglickém jazyce (v září).
Sociální studia
Sociální studia jsou odborným časopisem vydávaným Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, navazují na stejnojmenný sborník. Zaměřují se na publikování výsledků sociologických, psychologických, politologických a kulturně antropologických výzkumů, které realizují jednotlivá vědecká nebo výzkumná pracoviště v České republice od počátků devadesátých let. Cílem časopisu je především sledovat nové a dosud nezmapované sociální trendy, přistupovat otevřeně k novým pohledům a tématům v rámci sociálně-vědného výzkumu. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena, dáváme však prostor i kvalitním příspěvkům nevztahujícím se k tématu aktuálního čísla. Sociální studia vycházejí jako čtvrtletník.
Sociální teorie
Časopis Sociální teorie (http://socialniteorie.cz, ISSN 1805-6245) je projektem otevřeným zejména studentům sociologie při Institutu sociálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jeho posláním je přinést mezioborový vhled do studia moderní sociální teorie prostřednictvím publikace článků, studií, výzkumných zpráv, recenzí, postřehů či monografií. Rovněž chce reakcí na aktuální společenská témata a zapojením do polemik s tuzemskými i zahraničními autory přispět k rozvoji občanské společnosti a vytvořit platformu pro demokratickou diskusi.
Sociologický časopis
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumu, metodologické statě, eseje, materiály k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem a summary. Časopis je jako jediné z českých sociálněvědních periodik citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých databázích.
Socioweb
Sociologický webzin Sociologického ústavu AV ČR.
Sovenský národopis
Publikuje články zo všetkých oblastí slovenskej ľudovej kultúry, kultúry národnostných menšín na Slovensku a Slovákov v zahraničí, ako aj práce zahraničných etnológov. Tematika sa pohybuje od výskumu ľudovej kultúry v jednotlivých regiónoch Slovenska, cez informácie o aktivitách etnologických výskumných centier a múzeí až po teoretické a porovnávacie analýzy v rámci odboru. Zameriava sa na európsky kontext slovenskej ľudovej kultúry a ponúka rozsiahly materiál na porovnávacie štúdium.
Středoevropské politické studie
Elektronický recenzovaný čtvrtletník "Středoevropské politické studie" je projektem Mezinárodního politologického ústavu MU v Brně a je tematicky zaměřen na středo- a východoevropskou politiku po roce 1989 s upřednostněním následujících okruhů: přechod k pluralitní demokracii a konsolidace demokracie, geneze politických systémů, politických stran a stranických soustav, průběh a výsledky voleb a problematika mezinárodní integrace ve středoevropském prostoru.
Přihlásit se k odběru RSS - Sociálněvědní periodika v ČR a SR
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.