Akce > Výstava

Tachovsko: Krajina v paměti / Paměť v krajině

Datum: 
12. Červen 2014   - 28. Září 2014  
Místo konání: 
Tachov

Výstava mapuje prostřednictvím množství fotografií, map a historických dokumentů proměny a „paměť“ krajiny v západočeském pohraničí, zejména pak v obci Lesná a jejím okolí. Expozice je zaměřena jak na obecné souvislosti historie této oblasti od dávné minulosti do 21. století, tak na proměny krajiny, jež jsou uchované v kolektivní paměti zdejších obyvatel. V rámci vnitřní expozice se můžete těšit na témata spjatá s vývojem osídlení regionu ve středověku, s využíváním krajiny v raném novověku, dějinami zdejšího sklářství či s životem lesních řemeslníků. Významným tématem prezentovaným v rámci vnitřní expozice je odsun Němců po druhé světové válce, vznik hraničního pásma a s tím spjatý zánik řady obcí a radikální změna podoby zdejší krajiny. Opomenuta ale není ani problematika dosídlení některých lokalit krajany ze Zakarpatí a jejich všední život či proměna krajiny po sametové revoluci včetně rozvíjejícího se turismu. V rámci netradičně pojaté vnější expozice Vám bude přiblížen fenomén trampingu v západočeském regionu a seznámíte se s životem ve stínu železné opony, ochranou přírody a lesnictvím.

Místo konání: Muzeum Českého lesa v Tachově, Třída Míru 447, Tachov.

Výstava je dílčí aktivitou realizovanou v rámci projektu Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (č. DF12P01OVV008), podpořeného Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), který realizuje kolektiv pracovníků Katedry antropologie ZČU v Plzni.

 

 

Fotografie z akce: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.