Akce > Výstava

Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru

Datum: 
19. Říjen 2013  
Místo konání: 
Bušovice, kulturní sál

V sobotu, 19. října 2013, byla v kulturním sále v Bušovicích představena výstava, která je dílčí součástí projektu Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (projekt NAKI). P rojekt je realizován Katedrou antropologie FF ZČU. Stálá expozice výstavy bude umístěna v budově Obecního úřadu v Bušovicích.

Výstava představuje návštěvníkům témata spojená s proměnami obce Bušovice i okolní krajiny a skládá se ze dvou částí. První část se zaměřuje na obecné souvislosti vývoje obce Bušovice a jejího okolí. Nejprve je představeno nejstarší osídlení Bušovicka dokumentované archeologickými nálezy a téma vzniku obce spojené mj. s řadou otazníků, které se týkají písemných dokladů o založení vsi. Následuje téma o středověké kulturní krajině Bušovicka a zániku středověkých vsí v okolí Bušovic – Kokota a Újezdu. Pozornost je věnována i vzniku nové části obce (tzv. Hradčan), který souvisí s poddanskou a pozemkovou reformou v 18. století – v rámci tohoto tématu je představena i unikátní podrobná raabizační mapa Bušovic z roku 1781. Obecnou sekci ukončuje  prezentace Bušovic coby zemědělské obce v 19. století, zobrazení Bušovic ve stabilním katastru v roce 1839 a dále změn v krajině ve druhé polovině 20. století souvisejícími zejména s kolektivizací. Jednotlivé výstavní plochy obsahují nejen textovou část, ale i řadu ilustrativních obrázků, fotografií a mapových dokumentů.

Druhá část výstavy se zaměřuje na proměny obce a okolí podle svědectví starých fotografií a pohlednic i na téma Bušovicka a okolí očima jejích obyvatel. Prezentovány jsou sepsané vzpomínky pamětníků, anonymizované výňatky z rozhovorů, které byly uskutečněny s vybranými obyvateli obce, a k nim se vztahující fotografie i mapy. Na základě vzpomínek pamětníků jsou blíže prezentována vybraná témata, jako je americký vojenský tábor, který se nacházel poblíž Bušovic po 2. světové válce, kolektivizace a proměny krajiny ve 20. století či těžební činnost v Břaské pánvi nedaleko Bušovic. Součástí této části jsou i fotografie dětí zachycující místa v Bušovicích a okolí.

PANELY Z VÝSTAVY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE

Výstava je pořádána ve spolupráci s Obecním úřadem v Bušovicích.  Projekt: Výstava je dílčí aktivitou realizovanou v rámci projektu Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (č. DF12P01OVV008).

Na výzkumu se podílí tým ve složení:  Jiří Woitsch, Tereza Zíková, Karolína Pauknerová, Gabriela Fatková, Klára Strohsová, Radek Světlík, Michal Vavroch.

Na tvorbě podkladů k výstavě se dále podíleli: Petr Krištuf a Jan Anderle.

Kontakt: Tereza Zíková, tzikova@ksa.zcu.cz, tel. 725113308

 

Fotografie z akce: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.