Rozhodnutí děkana č.4/06 o studiu v doktorských studijních programech

Datum: 
1. Září 2006

Toto rozhodnutí v souladu s ust. čl. 1 odst. 3 a čl. 36 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále jen SZŘ) blíže upravuje studium v doktorských studijních programech na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen FF).

 

Článek 1
Administrativní zajištění

(1) Za organizaci a administrativu spojenou se studiem v doktorských studijních
programech (dále jen DSP) odpovídá proděkan FF pro studijní záležitosti, který v těchto
věcech spolupracuje s vedoucími příslušných oborových pracovišť.

(2) Administrativní a studijní agendu DSP zajišťuje studijní oddělení FF.

(3) Akademický rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Výuka a zkouškové období zimního semestru trvá od 1. září do 31. ledna, výuka a zkouškové období letního semestru od 1. února do 30. června, období prázdnin od 1. července do 31. srpna.

(4) Studentům DSP, který je uskutečňován v anglickém jazyce, je umožněno v tomto jazyce:
a) konat přijímací řízení,
b) absolvovat výuku předepsanou DSP včetně zápočtů a zkoušek,
c) konat státní doktorskou zkoušku (dále jen SDZ) a obhajobu disertační práce,
d) písemně nebo ústně komunikovat s orgány fakulty.

 

Článek 2
Kreditní systém v DSP

(1) Studium v DSP se na FF uskutečňuje podle kreditního systému, kdy:
a) každý předmět uvedený ve studijních programech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru zátěže studenta při studiu daného předmětu,
b) student získává kredity po absolvování předmětu, tj. u předmětů zakončených zápočtem až po získání zápočtu, u předmětů zakončených zkouškou nebo zápočtem a zkouškou až po úspěšném složení této zkoušky,
c) za daný předmět může student v průběhu jednoho studia v jednom DSP získat kredity pouze jednou,
d) DSP ukládá studentovi získat v průběhu studia počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia, a to ve skladbě určené DSP a studijním plánem oboru.

 

Článek 3
Ukončení studia

(1) Za ukončení studia podle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen zákon) se nad rámec článku 40 odst. 3 SZŘ považuje též ukončení studia rozhodnutím děkana, jestliže student:
a) nezískal do konce prvního semestru studia alespoň 20 kreditů,
b) ani po druhém zapsání nezískal kredity za předmět uvedený v jeho individuálním studijním plánu,
c) nesložil SDZ ani v opravném termínu,
d) nesplnil některou podmínku stanovenou pro studium DSP tímto rozhodnutím, zákonem nebo vnitřním předpisem nebo vnitřní normou FF nebo Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU), zejména pak ve stanovené lhůtě nereaguje na výzvy nebo rozhodnutí odeslané studentovi na adresu jím udanou podle ust. § 63 odst. 3 písm. b) zákona.

 

Článek 4
Zápis do studia

(1) Zápis se koná vždy na dobu příslušného akademického roku. Termín zápisu do prvního ročníku je stanoven v rozhodnutí děkana o přijetí. Termíny zápisu do vyšších ročníků stanoví příslušné rozhodnutí děkana.

(2) Aby mohl být uchazeč zapsán, musí u zápisu předložit návrh svého individuálního studijního plánu s podpisem školitele.

(3) Student si při zápisu zapisuje do výkazu o studiu předměty povinné a povinně volitelné podle individuálního studijního plánu.

(4) Souhrnná kreditní hodnota předmětů zapsaných v prvním semestru studia nesmí být nižší než 20 kreditů.

(5) Student si může v jednom akademickém roce zapsat v rámci studia v DSP předměty v rozsahu nejvýše 70 kreditů, pokud děkan nestanoví jinak. V individuálních případech může děkan na žádost studenta tuto hranici zvýšit.

(6) Studentovi může být zapsaný předmět rozhodnutím děkana zrušen:
a) ze závažných, zejména zdravotních důvodů, znemožňujících studentovi studium předmětu,
b) nemůže-li katedra zabezpečit ze závažných důvodů výuku daného předmětu,
c) jedná-li se o předmět zapsaný pro letní semestr a student před začátkem letního semestru již nemá možnost získat kredity z některého z podmiňujících předmětů nebo vznikne-li v osobním rozvrhu studenta pro letní semestr neřešitelná kolize,
d) zjistí-li se, že si student zapsal předmět v rozporu s individuálním studijním plánem.

(7) Před začátkem letního semestru si může student v rámci upřesňujícího zápisu zapsat i další předměty nad rámec předmětů zapsaných počátkem akademického roku.

(8) Studentovi, který se v termínu stanoveném děkanem nezapíše do příslušného akademického roku do studia a do 5 pracovních dnů od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu nebo o přerušení studia nebo této žádosti děkan nevyhoví, bude ukončeno studium pro nesplnění  požadavku.

(9) Zápis studentů, kontrolu správnosti jimi zapsaných předmětů a případné změny v zapsaných předmětech zajišťuje studijní oddělení FF.

 

Článek 5
Zkouška z odborných předmětů

(1) Zkoušku z odborného předmětu, který je součástí individuálního studijního plánu, koná student před komisí, která je zpravidla tříčlenná a je jmenována vedoucím garantujícího pracoviště. Termín zkoušky stanoví předseda komise po dohodě se studentem. O konání zkoušky je vždy informován školitel, který má právo se zkoušky zúčastnit. Zkouška je veřejná.

(2) Pro hodnocení zkoušky se užívá klasifikační stupnice „prospěl“, „neprospěl“. Student, který byl klasifikován stupněm „neprospěl“, má právo konat opravnou zkoušku. O výsledku zkoušky rozhoduje komise na neveřejném zasedání. Návrh klasifikace je přijat, vysloví-li se pro něj většina přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(3) O zkoušce je proveden zápis, který je předán studijnímu oddělení FF k založení do složky studenta. Úspěšné vykonání zkoušky zaznamená předseda komise do výkazu o studiu zápisem „prospěl“. Pokud student podmínky zkoušky nesplnil, do výkazu o studiu se tato skutečnost nezaznamenává.

(4) Studijní oddělení FF poskytne studentovi na jeho žádost kopii zápisu o zkoušce.

(5) Nevykoná-li student z předmětu předepsaného jeho individuálním studijním plánem opravnou zkoušku, má právo si zapsat předmět v některém následujícím akademickém roce podruhé a konat zkoušku a opravnou zkoušku za týchž podmínek.

(6) Předmět může být během jednoho studia zapsán nejvýše dvakrát.

(7) Pokud se doktorand bez omluvy ke zkoušce nedostaví a nejdéle do pěti dnů se neomluví nebo jeho omluva není přijata, hodnotí se stupněm „neprospěl“. O přijetí omluvy rozhoduje předseda komise.

 

Článek 6
Uznání zápočtů a zkoušek

Studentovi, který absolvoval DSP nebo jeho části na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, může na základě písemné žádosti studenta děkan uznat zápočty nebo zkoušky, pokud jsou součástí individuálního studijního plánu studenta. Při rozhodování se bere zřetel zejména na zaměření  solvovaného studia nebo jeho části a dobu, která uplynula od ukončení předchozího studia.

 

Článek 7
Státní doktorská zkouška

(1) Na FF má státní doktorská zkouška (dále jen SDZ) následující součásti: zkoušku z oborového předmětu, volitelnou zkoušku z oboru, který souvisí s tématem disertační práce a obhajobu disertační práce. SDZ a obhajoba disertační práce se uskutečňují v jeden den.

(2) Student opakuje pouze ty součásti SDZ, ve kterých neprospěl.

 

Článek 8
Obhajoba disertační práce

(1) Termíny přijímání žádostí o obhajobu vyhlašuje před zahájením příslušného akademického roku vedoucí garantujícího oborového pracoviště tak, aby byla splněna podmínka čl. 49 odst.2 SZŘ.

(2) Součástí oponentského posudku disertační práce je hodnocení písemné práce předložené studentem v souladu s čl. 47 odst. 2 SZŘ. Za písemnou práci podle čl. 47 odst. 2 SZŘ se považuje autoreferát.

 

Článek 9
Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. září 2006.

 

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., v.r.

 

Na vědomí
- vedoucí kateder KSA, KAP, KFI FF
- vedoucí studijního oddělení FF
 

Naposledy aktualizováno 03.02.2014 - 00:22 (před 9 let 7 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.