Vybrané kapitoly z aplikované antropologie

Tomáš Hirt (a kol.)
Plzeň: Západočeská univerzita, 2012
ISBN 978-80-261-0122-2
334 s.

Anotace:

Aplikovaná (sociální) antropologie je označením snah o využití teorií, postupů a poznatků sociální a kulturní antropologie (či etnologie) při řešení praktických problémů současných komplexních společností vyplývajících z jejich kulturní a sociální rozmanitosti. Cílem Vybraných kapitol z aplikované sociální antropologie je představit jednak okruhy problémů, na které se aplikovaná sociální antropologie zaměřuje, a jednak specifické konceptuální a metodologické přístupy, které v rámci této disciplíny vykrystalizovaly v posledních desetiletích především ve Velké Británii a Spojených státech. Publikace je určená nejenom pro studenty a učitele společenskovědních oborů na českých vysokých školách, ale i pro odborníky z mimoakademického prostředí, kteří se z různých pozic a v různých institucionálních rámcích zabývají tzv. sociální problematikou.

Autory jednotlivých kapitol jsou sociální a kulturní antropologové, kteří vedle toho, že působí či působili na akademické půdě Katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, mají zkušenost s realizací projektů aplikovaného výzkumu ve spolupráci s mimoakademickými subjekty (instituce státní správy a místní samosprávy, nevládní organizace, školy) nebo přímo pracují ve sféře sociálně-integrační praxe.

Další informační a metodické zdroje k oboru aplikované sociální antropologie mohou zájemci nalézt na webových stránkách Katedry antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (www.ksa.zcu.cz), kde jsou mj. zveřejněny i výstupy Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu, specializovaného pracoviště, které se na oblast aplikovaného výzkumu ve společenských vědách dlouhodobě zaměřuje.

Publikace je přístupná online jak v PDF tak na elearning.antropologie.org

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.