Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí

Gabriela Fatková, Lenka J. Budilová, Marek Jakoubek, Radka Maglia, Roman Močička a Jitka Močičková
Plzeň, Západočeská univerzita, 2013
ISBN 978-80-261-0333-2

Publikace Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí má dvojí cíl. Zaprvé splatit dluh klasické, na hmotnou kulturu zaměřené etnografii a doplnit oblasti, které byly doposud při zkoumání Vojvodova opomíjeny (způsob obživy, obydlí a sídla, oděv atd.). Zadruhé během splácení tohoto dluhu i nadále respektovat hlas informátorů, dát jim dostatek prostoru a zviditelnit především jejich aktérské uchopování zkoumané reality. Publikace se skládá z pěti kapitol. Kapitola první shrnuje dosavadní bádání o Vojvodovu, identifikuje teoretická východiska jednotlivých doposud publikovaných textů a vymezuje okruhy, které doposud nebyly zaplněny. Kapitola druhá a třetí jsou zaměřeny na historické pozadí českého osídlení Vojvodova a kapitoly následující poté pokrývají témata stěžejní pro etnografické bádání (tradiční způsob obživy, produkce, architektury, odívání, léčení, stravování a uchovávání potravin, systém svátků, tradic a lidových zvyků). Publikace Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí tak může být atraktivním čtivem pro zájemce o krajanskou problematiku či etnografii Balkánu, kteří oceňují poněkud klasičtější národopisnou linii.

Publikace ke stažení: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.