V Plzni na Karlově (katalog k výstavě)

Petra L. Burzová, Ilona Dvořáková, Ondřej Hejnal, Michal Růžička, Laco Toušek
Plzeň: Západočeská univerzita, 2013
ISBN 978-80-261-0314-1

Anotace:

Katalog k výstavě „V Plzni na Karlově“ představuje téměř 80 let historie čtvrti, která se nacházela mezi Jižním (dříve Říšským) předměstím a letištěm na Borech v Plzni. Dnes již zaniklou dělnickou kolonii, vystavěnou pro Škodovy závody v letech 1910—1913 fi rmou Müller a Kapsa, tvořilo 10 bloků ulic s 217 domy, ve kterých žilo až 3 600 obyvatel. Karlov po dobu své existence tvořil relativně (prostorově i sociálně) uzavřenou sídelní strukturu s vlastní občanskou vybaveností, která dala vzniknout specifi cké identitě „Karlováků“, jež i přes demolici lokality v 80. letech 20. století  dodnes přetrvává v paměti původních obyvatel.

Publikace je výsledkem práce autorského týmu složeného z pracovníků působících na Katedře antropologie Fakulty filozofi cké Západočeské univerzity v Plzni a opírá se o etnografi cká a historická data a materiály, získané zejména díky  spolupráci s žijícími pamětníky.

Katalog doplňuje výstavu „V Plzni na Karlově“, která se uskutečnila ve dnech 2. 10. — 30. 11. 2013 v Národopisném muzeu Plzeňska

Publikace ke stažení: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.