Romové: kulturologické etudy

Tomáš Hirt a Marek Jakoubek (eds.)
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzen 2004
384 stran
ISBN: 80-86473-83-X

Anotace:

Oproti sborníku Romské osady v kulturologické perspektivě, na který přítomný soubor textů programově navazuje, bylo cílem editorů nastavený diskurz rozšířit a to na jedné straně uvedením nových kontextů a na straně druhé extenzí tematického záběru. Vedle antropologických příspěvků tak stojí články vedené z pozic dalších společenskovědních disciplín (ekonomie, sociální práce, lingvistika, historie a etnografie) a kromě kultury romských osad na východním Slovensku je předmětem zájmu i evropské etnoemancipační hnutí, či sociálně vyloučené enklávy obývané převážně romskými populacemi v ČR.

Zároveň se snažíme stati psané teoretiky s ambicí rozšířit teoretické zázemí sledované problematiky kontrastovat příspěvky z per ”praktiků” orientovaných na oblast aplikace. A protože vydání předchozího sborníku je mnoha zainteresovanými často interpretováno jako podnět založení polarity mezi ”romistikou” a ”antropologií”, je dalším z našich záměrů i zařazení příspěvků autorů z obou těchto (domnělých) táborů. Skutečnost, že se na přítomné knize spolupodíleli badatelé obou zmiňovaných škol totiž mimo jiné dokládá, že proklamovaný konflikt je spíše výrazem individuálních antipatií těch, kteří jej deklarují, než skutečností.

Obsah:

Příbuzenství v romské osadě
Lenka Budilová, Marek Jakoubek

Rom, romňi a Morris Opler
Marek Jakoubek

Romská etnická komunita jako politický projekt: kritická reflexe
Tomáš Hirt

Politika romské identity: mezi nacionalismem a chudobou
Martin Kovats

Romové, Evropa a mezinárodní instituce
Roman Krištof

Romové, nacionalismus a rozvojové programy
Karel A. Novák

Sociální služby v prostředí romských společenství: problém etnicity poskytovatele
Štěpán Moravec

Výzkum nebo etnopolitika?
Stanislav Kužel

Romské tradice a jejich konfrontace se současností /Romství jako znevýhodňující faktor
Viktor Sekyt

Ekonomie sociálního vyloučení
Jakub Steiner

Dopady asimilační politiky vůči Romům z období reálného socializmu jako jeden z faktorů současného vytváření enkláv sociálně vyloučených obyvatel
Saša Uhlová

Pukavka známá, neznámá
Marek Jakoubek

Kmotrovství v kultuře romských osad
Markéta Hajská

Sociální funkce manželství v romské osadě
Michal Růžička

Romský etnolekt češtiny
Máša Bořkovcová

Hrst poznámek ke strukturaci romské osady na východním Slovensku
Bronislav Podlaha, Marek Jakoubek

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.