Profil absolventa


Absolvent bakalářského oboru Sociální a kulturní antropologie je schopen:

  • Představit teoretické zázemí oboru (tj. vymezit klíčové pojmy, koncepty a teorie sociální a kulturní antropologie) a uplatnit ho při interpretaci kulturních jevů a procesů odehrávajících se v tzv. tradičních i v tzv. moderních společnostech
  • Identifikovat specifika sociálně a kulturně antropologické perspektivy, zasadit tento obor do širšího rámce věd o člověku a srovnat jej s dalšími disciplínami jako je sociologie, archeologie, historie, filosofie.
  • Prezentovat a interpretovat kanonická díla sociální a kulturní antropologie, vyjmenovat antropology, kteří se nejvýrazněji podíleli na formování oboru, a vysvětlit jejich základní myšlenky, uvést příklady výzkumů, které se ve 20. století v rámci oboru uskutečnily a kriticky je reflektovat z hlediska současných teoretických přístupů
  • Rozlišit a charakterizovat základní školy, směry a paradigmata antropologického myšlení (difuzionismus, funkcionalismus, strukturalismus, kulturní materialismus, symbolická a interpretativní antropologie, kritická antropologie), vymezit a specifikovat sub-disciplíny sociální a kulturní antropologie (ekonomická antropologie, politická antropologie, lingvistická antropologie, historická antropologie, vizuální antropologie, aplikovaná antropologie, atd.)
  • Prezentovat etnografické a historické reálie významných tzv. nativních společností a tzv. minoritních skupin, a to v evropském i mimoevropském geografickém kontextu
  • Popsat základní metodologické postupy používané v rámci sociální a kulturní antropologie (tj. metody analýzy rozhovorů, nonverbálních projevů, písemných dokumentů, obrazového materiálu, artefaktů) navrhnout výzkumný projekt, ve kterém jsou tyto postupy v souladu se zvolenými teoretickými východisky uplatněny a v rámci takto stanoveného projektu získat data a interpretovat je.
  • Při analýze dat pouţívat specializovanou výpočetní techniku, identifikovat aktuální informační zdroje (vč. cizojazyčných) a kriticky s nimi pracovat při badatelské, výzkumné i prakticky orientované činnosti.
  • Identifikovat problémy soudobých komplexních společností vyplývající ze sociální a kulturní diferenciace a v perspektivě antropologických teorií diskutovat moţnosti, limity a rizika jejich řešení.

Profesní uplatnitelnost absolventů:

Studijní plán oboru Sociální a kulturní antropologie je koncipován tak, aby umožnil absolventům nalézt uplatnění nejen v orgánech státní správy a samosprávy a v nevládních neziskových organizacích zaměřených na integrační aktivity ve vztahu k imigrantům či různým znevýhodněným populacím, ale také ve školství, muzeích a kulturních institucích. Absolventi bakalářského studijního oboru Sociální a kulturní antropologie mohou rovněž pokračovat ve studiu navazujících studijních oborů, zejména navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie, Antropologie populací minulosti, Moderní dějiny, Kulturní antropologie a dějiny Předního východu nebo Evropská kulturní studia na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Z analýzy uplatnitelnosti absolventů oboru Sociální a kulturní antropologie, kterou v roce 2010 vypracovalo Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu, vyplývá, že absolventi během posledních deseti let nalézali uplatnění především v sektoru státní správy a samosprávy (na úsecích týkajících se oblasti sociální péče, integrace cizinců a znevýhodněných populací, kultury, památkové péče a vzdělávání), dále v nevládních neziskových organizacích (coby sociální pracovníci, rozvojoví pracovníci na zahraničních misích, lektoři a koordinátoři vzdělávacích aktivit, mediální pracovníci, analytici, ale i v oblasti managementu), v komerčních firmách (především agentury zaměřené na oblast výzkumů a analýz, např. trhu), nezanedbatelná část absolventů se zaměstnala v oblasti vzdělávání, a sice jako pedagogové (vysokoškolští i středoškolští) nebo jako lektoři kurzů vzdělávání dospělých, další množina absolventů se uplatnila ve sféře muzejnictví, archivnictví a nebo v různých kulturních institucích, jako jsou kupříkladu galerie. Co se absolventů bakalářského studia týká, tak cca polovina absolventů nastoupila ke studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména oboru Sociální a kulturní antropologie, Antropologie populací minulosti nebo Evropská kulturní studia.

Výsledky analýzy uplatnitelnosti odpovídají předpokladům vztahujícím se k potřebnosti a využitelnosti antropologického vědění v kontextu současné české společnosti, resp. odpovídají obecnému cíli výuky oboru sociální a kulturní antropologie na FF ZČU. Předkládané změny ve studijním plánu jsou orientovány tak, aby výuka oboru co nejlépe odpovídala zjištěným poţadavkům trhu práce ve smyslu kvalitní přípravy studentů pro uvedené profesní role a navazující vzdělávací dráhy.

Naposledy aktualizováno 13.02.2014 - 12:29 (před 9 let 7 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.