Profil absolventa

Možnosti uplatnění absolventů magisterského oboru sociální a kulturní antropologie odpovídají zvolené profilaci v rámci volitelných předmětů: 1) specialista na vybrané téma z oblasti teorie a historie disciplíny, 2) specialista na etnografii vybraného kulturního areálu nebo na vybrané téma historické antropologie/etnografie, 3) specialista na využívání perspektivy sociální a kulturní antropologie v rámci výzkumu sociální problematiky nebo v rámci prakticky orientovaných aktivit ve sféře sociální integrace a aplikovaného výzkumu.

Z analýzy uplatnitelnosti absolventů oboru Sociální a kulturní antropologie, kterou v roce 2010 vypracovalo Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu, vyplývá, že absolventi během posledních deseti let nalézali uplatnění především v sektoru státní správy a samosprávy (na úsecích týkajících se oblasti sociální péče, integrace cizinců a znevýhodněných populací, kultury, památkové péče a vzdělávání), dále v nevládních neziskových organizacích (coby sociální pracovníci, rozvojoví pracovníci na zahraničních misích, lektoři a koordinátoři vzdělávacích aktivit, mediální pracovníci, analytici, ale i v oblasti managementu), v komerčních firmách (především agentury zaměřené na oblast výzkumů a analýz, např. trhu), nezanedbatelná část absolventů se zaměstnala v oblasti vzdělávání, a sice jako pedagogové (vysokoškolští i středoškolští) nebo jako lektoři kurzů vzdělávání dospělých, další množina absolventů se uplatnila ve sféře muzejnictví, archivnictví a nebo v různých kulturních institucích, jako jsou kupříkladu galerie. Co se absolventů bakalářského studia týká, tak cca polovina absolventů nastoupila ke studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména oboru Sociální a kulturní antropologie, Antropologie populací minulosti nebo Evropská kulturní studia.

Výsledky analýzy uplatnitelnosti odpovídají předpokladům vztahujícím se k potřebnosti a využitelnosti antropologického vědění v kontextu současné české společnosti, resp. odpovídají obecnému cíli výuky oboru sociální a kulturní antropologie na FF ZČU . Předkládané změny ve studijním plánu jsou orientovány tak, aby výuka oboru co nejlépe odpovídala zjištěným poţadavkům trhu práce ve smyslu kvalitní přípravy studentů pro uvedené profesní role a navazující vzdělávací dráhy.

Naposledy aktualizováno 31.01.2014 - 15:28 (před 9 let 4 měsíce) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.