Přijímací řízení do doktorského studijního programu Etnologie

Datum: 
1. Říjen 2015 - 30. Červen 2019

 

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvované magisterské studium a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Celkově se posuzuje odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do 30. května 2019 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky tiskněte oboustranně (viz příloha). Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000115, specifický symbol rodné číslo. Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

Přihlášky zašlete či osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň. Přijímací zkoušky proběhnou v pondělí 24. června 2019 od 10:00 hod. v místnosti SP320, Sedláčkova ulice 15.

Pozvánky fakulta nerozesílá.Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. V tomto případě se důrazně doporučuje konzultace s případným školitelem z garantující katedry. V případě nejasností či dotazů kontaktujte Mgr. et Mgr. Nelu Štorkovou- Sedláčkova 15, č. dv. 306, tel: 602 888 066, email: nelav@ksa.zcu.cz

 

Přílohy: 
Naposledy aktualizováno 11.04.2019 - 17:11 (před 1 týden 2 dny) uživatelem Mgr. et Mgr. Nela Štorková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.