Přijímací řízení do doktorského studijního programu Etnologie

Datum: 
1. Říjen 2015 - 4. Říjen 2015

 

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvované magisterské studium a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Celkově se posuzuje odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do 31. května 2017 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky tiskněte oboustranně (viz příloha). Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000115, specifický symbol rodné číslo. Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

Přihlášky zašlete na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň. Přijímací zkoušky proběhnou v pondělí 19. června 2017 od 10:00 hod. v místnosti SP320, Sedláčkova ulice 15.

Pozvánky fakulta nerozesílá.Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. V tomto případě se důrazně doporučuje konzultace s případným školitelem z garantující katedry. V případě nejasností či dotazů kontaktujte Mgr. Kláru Vankovou Ph.D. - Sedláčkova 15, č. dv. 306, tel: 602 316 375, e-mail: kstrohs@ksa.zcu.cz.

 

Přílohy: 
Naposledy aktualizováno 09.05.2017 - 19:35 (před 1 rok 9 měsíců) uživatelem Mgr. Klára Vanková, Ph.D..
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.