Pozvání na cyklus otevřených přednášek

Datum: 
14. Březen 2013 - 15. Březen 2013

Katedra antropologie zve studenty a vyučující všech oborů FF ZČU na volný cyklus čtyř otevřených přednášek:

  1. Aktuální témata v antropologii materielní kultury
  2. Antropologie designu
  3. Fenomén zvuku
  4. Aspekty zvuku v audiovizuálním díle

Přednášející:

Soňa G. Luther, Ph.D. (Etnologický ústav, Slovenská akadémia vied)
Matej Gyarfáš, ArtD. (Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave)

Termíny:

čtvrtek 14. 3. 2013 od 14:00 do 15:30 (Aktuální témata v antropologii materielní kultury)
čtvrtek 14. 3. 2013 od 16:00 do 17:30 (Fenomén zvuku)
pátek 15. 3. 2013 od 9:30 do 11:00 (Antropologie designu)
pátek 15. 3. 2013 od 11:30 do 13:00 (Aspekty zvuku v audiovizuálním díle)

Místo: Sedláčkova 15, SP 319 (čtvrtek) a SP 320 (pátek)


Akce se koná v rámci projektu NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech


Aktuálne témy v antropológii materiálnej kultúry

Přednášející: Soňa G. Lutherová, Ph.D.
Termín: 14. 3. 2013, 14:00 – 15:30
Místo: Sedláčkova 15, místnost SP 319
Anotace:
Svet predmetov a vecí je všade okolo nás. Je prostredím, v ktorom sa pohybujeme, tvorí krajinu, ktorá nás obklopuje, vytvára materiálne prostredie obydlia, do ktorého sa vraciame... Veci sa významne spolupodieľajú na tom, ako žijeme. Vyjadrujeme nimi, akými sme, či ako by sme chceli, aby nás ostatní vnímali. Predmety tak rámcujú vzťahy medzi ľuďmi navzájom – sú komunikátormi spoločenských významov či markermi spoločenského statusu.
Subdisciplínou, ktorá skúma spoločenské a kultúrne kontexty materiálnych predmetov, je antropológia materiálnej kultúry. Jej objekt záujmu je široký – prostredníctvom vecí možno skúmať množstvo najrozličnejších tém. Od životných štýlov a subkultúr až po problematiku vnímania vlastného tela, od prostredia súčasných veľkomiest až po zapadnuté končiny Amazónie.
Prednáška je úvodom do problematiky antropológie materiálnej kultúry a načrtnutím jej základných tematických okruhov a výskumných možností.

Antropológia dizajnu

Přednášející: Soňa G. Lutherová, Ph.D.
Termín: pátek 15. 3. 2013, 9:30 – 11:00
Místo: Sedláčkova 15, místnost SP 319
Anotace:
Kým antropológovia a antropologičky materiálny svet skúmajú, dizajnéri a dizajnérky ho bezprostredne vytvárajú. Súčasný dizajn však už nie je len o predmetoch samotných, ale zároveň aj o miestach, významoch a interakciách medzi ľuďmi a vecami. Na to je ale nevyhnutné, aby tvorcovia „skutočne“ porozumeli ľuďom. Mnohí dizajnéri a dizajnérky (či už v akademickom prostredí alebo v praxi) preto testujú hranice dizajnérskej tvorby. Zároveň tak vznikajú nové, interdisciplinárne platformy uvažovania o dizajne. Jednou z nich je práve antropológia dizajnu, analyzujúca vzťah medzi ľudským prežívaním a dizajnom. Jej cieľom je porozumieť, čo to znamená byť človekom a ako dizajn pretvára abstraktné hodnoty do konkrétnej hmotnej formy. Prednáška je úvodom do problematiky antropológie dizajnu, predstavujúcej sociálno-vednú perspektívu dizajnérskej tvorby.

Fenomén zvuku

Přednášející: Matej Gyarfáš, ArtD.
Termín: čtvrtek 14. 3. 2013, 16:00 – 17:30
Místo: Sedláčkova 15, místnost SP 319
Anotace:
V súčasnosti kladie naša spoločnosť väčší dôraz na vizualitu. To však neznamená, že auditívna úroveň poznávania sveta a porozumenia svetu by pre nás bola menej dôležitá. Zvuk nám v našej každodennosti poskytuje širokú paletu informácií o tom kde žijeme, ako sa správame a kým sme. Súvisí s poznávaním, komunikáciou, no rovnako s tvorbou identity. Cieľom sociálnych vied je poznávanie ľudskej spoločnosti a jej zákonitostí. V súčasnosti to však vyzerá, že sociálne vedy skúmajú najmä vizuálne stránky a komunikáciu spoločnosti, a auditívnej sfére pozornosť venujú iba vo veľmi malej miere. Prednáška fenomén zvuku má upozorniť na to, čo zvuk je, akým spôsobom ho vnímame, ako na jeho základe interpretujeme svet, v ktorom žijeme a akým spôsobom auditívna sféra charakterizuje našu spoločnosť v súvislosti s konceptom tzv. “zvukovej krajiny”.

Aspekty zvuku v audiovizuálnom diele

Přednášející: Matej Gyarfáš, ArtD.
Termín: pátek 15. 3. 2013, 9:30 – 11:00
Místo: Sedláčkova 15, místnost SP 319
Anotace:
Zvuk je veľmi dôležitým prvom v audiovizuálnych dielach, či už ide o hrané,  dokumentárne, alebo antropologické filmy. Má mnoho funkcií, ktoré sú špecifické a nezastúpiteľné akoukoľvek inou zložkou filmovej reči.  Zvuk v audiovizuálnom diele má niekoľko základných kategórií (dialógy, ruchy, hudbu, ticho), ktoré majú rôzne možnosti použitia a rôzne roly. Prednáška má byť krátkym úvodom do problematiky zvukovej zložky v audiovizuálnom diele, s načrtnutím jej zákonitostí,  funkcií a kategórií.O přednášejících

Soňa G. Lutherová, PhD. je sociálna a vizuálna antropologička. Vo svojej výskumnej a pedagogickej praxi sa venuje materiálnej kultúre (špecificky téme bývania), problematike vlastníctva, rodovým témam a vizuálnej antropológii. Od roku 2007 pôsobí na Ústave etnológie Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave, kde v roku 2012 ukončila doktorandské štúdium. Absolvovala zahraničné pobyty na Södertörns University v Stockholme, Universitaet Wien a Univerzite Karlovej v Prahe. Ako pedagogička viedla kurzy na FSS Masarykovej Univerzity v Brne, FSEV Univerzity Komenského v Bratislave a aktuálne pôsobí ako externá pedagogička na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Vizuálna antropológia a Antropológia dizajnu). Je autorkou niekoľkých krátkych dokumentárnych filmov a video-artových projektov.

Mgr. Matej Gyárfáš, ArtD. je pedagóg, hudobník a zvukový umelec z Bratislavy. Po ukončení magisterského štúdia psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave absolvoval doktorandské štúdium zvukového dizajnu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Od roku 2003 je aktívnym hudobníkom na poli experimentálnej elektronickej a akustickej hudby. Skomponoval hudbu k niekoľkým krátkym filmom, divadelným hrám, inštaláciám a multimediálnym performance.
Momentálne pôsobí ako odborný asistent na Vysokej škole výtvarných umení, kde prednáša o zvukovom dizajne, filmovom zvuku a psychológii filmu. Ako externý pedagóg pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde prednáša o zvukovom umení. Minulý rok pôsobil ako hosťujúci pedagóg na Litovskej hudobnej a divadelnej akadémii vo Vilniuse.

Naposledy aktualizováno 03.02.2014 - 15:36 (před 8 let 10 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.