Okruhy témat bakalářských a diplomových prací

Bakalářské studium Sociální a kulturní antropologie:

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Téma dle vlastního výběru z okruhu etologie člověka a neverbální komunikace po předchozí domluvě se mnou.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Téma dle dohody se studentem/studentkou z následujících oblastí zájmu:

 1. Evoluce člověka
 2. Lidská variabilita
 3. Lidská adaptabilita
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Vliv odstavení na dětskou úmrtnost: rekonstrukce z kosterních pozůstatků
 2. Porodnost ve vztahu k energetickému příjmu a výdeji

 3. Stopy po porodu a odhad počtu narozených dětí z morfologie pánevních kostí žen

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Bulhaři v ČR (nutná další specifikace)

 2. Cikáni v ČR (nutná další specifikace)

 3. Franz Barman Steiner – život a dílo (antropologická perspektiva)

 4. Cikáni/Romové v Plzni (dějiny osídlení)

 5. Cikáni/Romové v Rokycanech (dějiny osídlení)

 6. Dějiny metodistického sboru ve Valticích se zřetelem k přesídlencům z bulharského Vojvodova

 7. Volné téma dle dohody

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Rodina a příbuzenství u Romů/Cigánů: případová studie. Případová studie konkrétní lokality v českém nebo slovenském kontextu. Analýza způsobů konceptualizace rodiny, příbuzenství a manželství ve sledovaném prostředí. Předpoklady: Terénní výzkum, teoretický kontext sociálně-antropologické teorie příbuzenství.

 2. Jak se bude jmenovat? Strategie pojmenovávání v současném Bulharsku. Zpracování problematiky jmen a pojmenovávání z antropologické perspektivy na příkladu jedné lokality v současném Bulharsku. Předpoklady: Znalost bulharštiny, terénní výzkum.

 3. Romské přezdívky: původ, význam a způsob užívání. Zpracování problematiky jmen a pojmenovávání z antropologické perspektivy ve vybrané skupině Romů/Cigánů v českém či slovenském kontextu. Předpoklady: Terénní výzkum, teoretický kontext antropologických i onomastických prací.

 4. Vietnamské přezdívky: původ, význam a způsob užívání. Zpracování problematiky jmen a pojmenovávání z antropologické perspektivy ve vybrané skupině Vietnamců v českém či slovenském kontextu. Předpoklady: Terénní výzkum, teoretický kontext antropologických i onomastických prací.

 5. Vlastní téma (nutná konzultace)

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Česko-německé vztahy v pohledu interetnické komunikace.
 2. Etnosociální procesy v českém pohraničí (historicky i aktuálně).
 3. Specifika regionální a lokální etnografie západních Čech.
 4. Představitelé české či konkrétněji západočeské etnografie a jejich příspěvek k etablování disciplíny.
 5. Etnografický zájem o studium populací východní a jihovýchodní Evropy.
 6. Proměny kultury každodennosti.
 7. Postsocialismus jako kulturní typ.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017


1. Národní identifikace a národní přináležitost (etnografie druhé generace přistěhovalců)
2. Multikulturalismus (kulturní politika integrace a exkluze)
3. Etnografický výzkum nízkokvalifikované práce (etnografický terénní výzkum)
4. Etnografie dělnictva (obsahová analýza publikovaných prací)
5. Místní paměť a narativní konstrukce identity (narativní rozhovory)

Jedná se o širší okruhy, konkrétní téma po domluvě s vedoucí práce. Bližší informace k tématům v konzultačních hodinách.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

1. Ekologické pohřby: nové trendy v současném pohřbívání.

2. Historie a původ antivakcinačního hnutí.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Antropologie sportu (vlastní téma)
 2. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)
 3. Rozvojová antropologie a antropologie rozvoje (vlastní téma z dané oblasti)
 4. Sport z antropologické perspektivy (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 5. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 6. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

1. Plýtvání a recyklace
2. Materiální aspekty Bourdieovského vkusu v české společnosti
3. Zelená ideologie v časopisech o odpadu
4. Mezikulturní srovnání nakládání s odpadem pomocí HRAF
5. Multispecies ethnography znečištěných území
6. Spalování vs. recyklace: diskurzivní analýza textů
7. Analýza konceptualizace odpadu v české beletrii
8. Kritická reflexe genderových stereotypů: trýznění mužů ženami v pohádkách

 

 

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Tematické okruhy: 

 1. Sociální vyloučení a marginalizace
 2. Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace
 3. Analýza sociálních sítí
 4. Transgrese, rezistence a prostor
 5. Město, prostor, místa, nemísta a reziduální prostory
 6. Dělnické kolonie
 7. Bezdomovectví

Obecně jakékoli vlastní téma založené na primárních datech tykající se chudoby, marginalizace, sociálního vyloučení, bezdomovectví, kriminality a sociální deviace, kvalitativní metodologie, sociálních sítích (neplést s těmi na Internetu), urbánního prostoru.

Magisterské studium Sociální a kulturní antropologie:

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Vedení diplomových prací aktuálně nepředpokládám.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Relativní podíl evolučních sil na formování variability lidských populací 
 2. Téma dle návrhu studenta. Konzultace na lukas.friedl@gmail.com
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Reemigrace bulharských Čechů
 2. Dějiny osídlení Nového Přerova přesídlenci z bulharského Vojvodova
 3. Česká kolonie v cukrovaru v Gorné Orjachovici
 4. Slováci na Plevensku (Bulharsko); znalost bulharštiny výhodou
 5. Gagauzové v Bulharsku (nutná znalost bulharštiny)
 6. Antropologie v ČR po roce 1989
 7. Volné téma dle dohody
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Svět kolotočů. Případová studie konkrétní skupiny/sítě kolotočářů, „světských“, se zaměřením na specifika jejich identity, obživných a sňatkových strategií. Dá se mluvit o specifické subkultuře „světských“? Předpoklady: Zajištěný přístup do světa kolotočářů, „světských“. Provedení terénního výzkumu. Teoretický kontext antropologického studia identity, kultury a příbuzenství.

 2. Genetická genealogie jako kulturní fenomén. Analýza novodobého fenoménu „genetických genealogií“ z perspektivy sociální a kulturní antropologie. Jaké představy o příbuzenství a spřízněnosti stojí v pozadí úspěchu tohoto moderního fenoménu? Předpoklady: Terénní výzkum, schopnost práce s lidmi. Teoretický kontext antropologické teorie příbuzenství a biologické antropologie.

 3. Vlastní téma (nutná konzultace)

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Sen o českém moři“. Moře v české kultuře a jeho etnologická reflexe.
 2. Nepřímé sousedství: česko-chorvatské kontakty z etnologické perspektivy.
 3. „Hracholuští Němci“ – formy postsocialistické rekreace v perspektivě interkulturní komunikace.
 4. Václav Marek. Život a dílo českého cestovatele a etnografa.
 5. Analýza vybrané turisticky zajímavé lokality z pozice etnologického studia turismu.
 6. Multietnické prostředí Budžaku a problematika interetnických vztahů.
 7. Budžak jako prostor etnokulturních procesů (v minulosti či současnosti).
 8. Besarabští Němci v českých zemích a jejich etnografický výzkum ve 40. letech 20. století.
 9. Amerikanizace české každodennosti po roce 1989.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

 

 1. Fotografie v antropologickém výzkumu
 2. Konceptualizace národní/kulturní přináležitosti (belonging)
 3. (Post)industriální práce
 4. Koncept třídy v sociokulturní antropologii
 5. "Nárok na město" a současná kulturní rezistence

 
Jedná se o okruhy, konkrétní téma po domluvě s vedoucí práce. Bližší informace k tématům v konzultačních hodinách.
 

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Antropologie sportu (vlastní téma)

 2. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)

 3. Rozvojová antropologie a antropologie rozvoje (vlastní téma)

 4. Rozvojové, vzdělávací a integrační programy v občanském sektoru (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 5. Sport z antropologické perspektivy (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 6. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 7. Prostorové aspekty kultury (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 8. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Rytmus odpadových praxí jako časoprostorový fenomén
 2. Spalování odpadu a lidských těl: srovnávací studie
 3. Barter v současném akademickém světě
 4. Odpad na festivalech
 5. Zmapujto.cz: technologie vs. lidský svět
 6. Nezdravé hromadění: výzkum osob hromadících věci
 7. Multispecies ethnography znečištěných území
 8. Vojenský odpad a studená válka
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Tematické okruhy: 

 1. Sociální vyloučení a marginalizace
 2. Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace
 3. Analýza sociálních sítí
 4. Transgrese, rezistence a prostor
 5. Město, prostor, místa, nemísta a reziduální prostory
 6. Dělnické kolonie
 7. Bezdomovectví

Obecně jakékoli vlastní téma založené na primárních datech tykající se chudoby, marginalizace, sociálního vyloučení, bezdomovectví, kriminality a sociální deviace, kvalitativní metodologie, sociálních sítích (neplést s těmi na Internetu), urbánního prostoru.

Magisterské studium Antropologie populací minulosti:

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Vedení diplomových prací aktuálně nepředpokládám.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Robusticita postkraniální kostry: dominují systémové nebo lokalizované vlivy?

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Odhady počtu pohřbených jedinců u hromadných kosterních nálezů: test metodologie a využití na konkrétním souboru
 2. 3D rekonstrukce terénních antropologických situací a možnosti měření z 3D modelu: srovnání  software 123D Catch a Photoscan
 3. Využití Milesovy metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů u vybraného kosterního souboru
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

1. Poškození hran kamenných čepelí: experimentální studie.

Naposledy aktualizováno 13.02.2014 - 11:48 (před 3 roky 9 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.