Okruhy témat bakalářských a diplomových prací

Bakalářské studium Sociální a kulturní antropologie:

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 18.2.2022


Vlastní téma z oblasti:
1. Pastevectví v 21. století
2. Transformace pastevectví (smíšené způsoby subsistence, sedentarizace)
3. Sexismus v reklamě (10 let anticeny Sexistické prasátečko) 
4. Konstrukce feminity a maskulinity v konkrétním prostředí/skupině/kontextu
5. Antropologie jídla (jídlo a nacionalismus, spory o tradiční speciality, symbolizace jídla)
6. Konkrétní téma vážící se k regionu Balkánu
7. Sociální významy jména a pojmenovávání (osobní jména, pomístní jména atd.)
 

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 25.2.2022

Téma dle dohody se studentem/studentkou z následujících oblastí zájmu:

 1. Evoluce člověka
 2. Lidská variabilita
 3. Lidská adaptabilita
 4. Ekologické podmínky kolonizace Evropy moderními lidmi (Homo sapiens)
pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020
 1. Vliv odstavení na dětskou úmrtnost: rekonstrukce z kosterních pozůstatků
 2. Infanticida jako mechanizmus regulace populačního růstu

 3. Odhad věku dožití z lidské kostry na základě prearikulárního povrchu kosti pánevní: zhodnocení vývoje metody

 4. K čemu je dobrý Manningův index (poměr délky druhého a čtrtého prstu ruky)?

 5. Odhad věku z lidské kostry: tranzitní analýza vs. tradiční metody

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 15.2.2022

Obecné tematické okruhy, nutná dohoda a specifikace s vedoucím práce

1. Poutnictví a turismus

2. Současná alternativní religiozita (novošamanství, novopohanství, spiritualita…)

3. Kulturní a přírodní památky v praxi současné alternativní spirituality

4. Reprezentace a stereotypizace jiných či „exotických“ kultur

5. Dar, dluh a oběť

6. Vlastní téma

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 7.3.2022
 1. Česko-německé vztahy v pohledu interetnické komunikace.
 2. Etnosociální procesy v českém pohraničí (historicky i aktuálně).
 3. Specifika regionální a lokální etnografie západních Čech.
 4. Představitelé české či konkrétněji západočeské etnografie a jejich příspěvek k etablování disciplíny.
 5. Etnografický zájem o studium populací východní a jihovýchodní Evropy.
 6. Proměny kultury každodennosti.
 7. Postsocialismus jako kulturní typ.
 8. Ruskojazyčná Plzeň. Život v Plzni z pohledu východoevropských migrantů.
 9. Dovolená a cestování v socialistickém Československu.
 10. Památníky v městské paměťové kultuře na příkladu Plzně.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 15.2.2022

1. Výzkum lidského mikrobiomu: potenciál pro retrospektivní vědy

2. Menstruace z evoluční perspektivy

3. Indikátory puberty na lidských kosterních pozůstatcích: možnosti a limity

4. Kulturní epidemiologie

 

 

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 17.2.2022
 1. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)
 2. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost, paměť instituce - univerzity (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 3. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).
 4. Vlastní téma, které koresponduje se zaměřením vedoucí práce.

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 23.2.2022

Tematické okruhy akademický rok 2022/23:
•    Sociální nerovnost; chudoba, vyloučení a marginalizace.
•    Prostor, místa; veřejný a soukromý prostor; nemísta; reziduální prostory; prostorová diferenciace a nerovnost.
•    Spotřeba, nerovnost a vkus.
•    Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace.
•    Klimatická změna a nerovnost.
Na základě dohody je možné jakékoli konkrétní téma v kontextu výše uvedených okruhů, které bude založené na vlastním výzkumu.

 

Magisterské studium Sociální a kulturní antropologie:

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 18.2.2022

Vlastní téma z oblasti:

1. Jídlo a paměť (strukturace vzpomínek a smyslové vjemy)

2. Sociální významy jména a pojmenovávání (osobní jména, pomístní jména atd.)

3. Antropologie genderu (performativita, výchova, normativita, queer aj.) 

4. Anti-genderové hnutí v kontextu současné střední Evropy 

5. Pastevectví v 21. století

6. Konkrétní téma vážící se k regionu Balkánu

7. Faktory ovlivňující studijní neúspěšnost na vysokých školách


 

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 25.2.2022
 1. Relativní podíl evolučních sil na formování variability lidských populací 
 2. Téma dle návrhu studenta. Konzultace na lukas.friedl@gmail.com
pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 15.2.2022

Obecné tematické okruhy, nutná dohoda a specifikace s vedoucím práce

1. Rituál v současné společnosti

2. Revitalizace náboženství a tradice

3. Vlastní téma

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 7.3.2022
 1. Sen o českém moři“. Moře v české kultuře a jeho etnologická reflexe.
 2. Nepřímé sousedství: česko-chorvatské kontakty z etnologické perspektivy.
 3. „Hracholuští Němci“ – formy postsocialistické rekreace v perspektivě interkulturní komunikace.
 4. Analýza vybrané turisticky zajímavé lokality z pozice etnologického studia turismu.
 5. Multietnické prostředí Budžaku a problematika interetnických vztahů.
 6. Budžak jako prostor etnokulturních procesů (v minulosti či současnosti).
 7. Oděsští Češi - metamorfózy kolektivní identity a "návratová politika" ČR.
 8. Besarabští Němci v českých zemích a jejich etnografický výzkum ve 40. letech 20. století.
 9. "Westernizace" (amerikanizace) české každodenní kultury po roce 1989.
 10. Slovanská etnografie v pracích českých národopisců meziválečného období.
 11. Slovanská etnografie v pracích českých národopisců poválečného období.
 12. "Plzeň americká". Vnímání, prezentace a narativní prezentace "americkosti" Plzně.
 13. Obraz české společnosti/Čechů v textech zahraniční provenience.
 14. Ruskojazyčná Plzeň. Život v Plzni z pohledu východoevropských migrantů.
 15. Dovolená a cestování v socialistickém Československu.
 16. Památníky v městské paměťové kultuře na příkladu Plzně.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 17.2.2022
 1. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)

 2. Rozvojové, vzdělávací a integrační programy v občanském sektoru (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 3. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost, paměť institucí (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 4. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).

 5. Vlastní téma, které koresponduje se zaměřením vedoucí práce.

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 23.2.2022

Tematické okruhy akademický rok 2022/23:
•    Sociální nerovnost; chudoba, vyloučení a marginalizace.
•    Prostor, místa; veřejný a soukromý prostor; nemísta; reziduální prostory; prostorová diferenciace a nerovnost.
•    Spotřeba, nerovnost a vkus.
•    Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace.
•    Klimatická změna a nerovnost.
Na základě dohody je možné jakékoli konkrétní téma v kontextu výše uvedených okruhů, které bude založené na vlastním výzkumu.

Magisterské studium Antropologie populací minulosti:

pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 25.2.2022
 1. Ekologické podmínky kolonizace Evropy moderními lidmi (Homo sapiens)

pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020
 1. Odhady počtu pohřbených jedinců u hromadných kosterních nálezů: test metodologie a využití na konkrétním souboru
 2. 3D rekonstrukce terénních antropologických situací a možnosti měření z 3D modelu: srovnání  software 123D Catch a Photoscan
 3. Využití Milesovy metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů u vybraného kosterního souboru
pro ak.r. 2022/23 aktualizováno dne 15.2.2022

1. Násilí ve středověké a raně novověké Praze: výzkum prevalence zranění způsobených násilím z lidských koster ve vztahu k historickým událostem

2. Postmortální mikrostrukturální změny na kosti: nástroj pro rekonstrukci pohřebního ritu v době bronzové

 

Naposledy aktualizováno 13.02.2014 - 11:48 (před 9 let 3 měsíce) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.