Okruhy témat bakalářských a diplomových prací

Bakalářské studium Sociální a kulturní antropologie:

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

Téma dle dohody se studentem/studentkou z následujících oblastí zájmu:

 1. Evoluce člověka
 2. Lidská variabilita
 3. Lidská adaptabilita
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Vliv odstavení na dětskou úmrtnost: rekonstrukce z kosterních pozůstatků
 2. Porodnost ve vztahu k energetickému příjmu a výdeji

 3. Stopy po porodu a odhad počtu narozených dětí z morfologie pánevních kostí žen

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Bulhaři v ČR (nutná další specifikace)

 2. Cikáni v ČR (nutná další specifikace)

 3. Franz Barman Steiner – život a dílo (antropologická perspektiva)

 4. Cikáni/Romové v Plzni (dějiny osídlení)

 5. Cikáni/Romové v Rokycanech (dějiny osídlení)

 6. Dějiny metodistického sboru ve Valticích se zřetelem k přesídlencům z bulharského Vojvodova

 7. Volné téma dle dohody

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Hledání rodinných kořenů. Genealogie a rodokmeny jako nástroj paměti a identity.

 2. Vztah k místu u vesnického společenství v pohraničí. 

 3. Vynalézání tradice - vybrané příklady z konkrétní lokality.

 4. Vlastní téma (nutná konzultace)

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Česko-německé vztahy v pohledu interetnické komunikace.
 2. Etnosociální procesy v českém pohraničí (historicky i aktuálně).
 3. Specifika regionální a lokální etnografie západních Čech.
 4. Představitelé české či konkrétněji západočeské etnografie a jejich příspěvek k etablování disciplíny.
 5. Etnografický zájem o studium populací východní a jihovýchodní Evropy.
 6. Proměny kultury každodennosti.
 7. Postsocialismus jako kulturní typ.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

1. Výzkum lidského mikrobiomu: potenciál pro retrospektivní vědy

2. Etnické rozdíly v hodnotách krevního tlaku: mýtus a realita tzv. „Slavery Hypertension Hypothesis

3. Etnické rozdíly ve výskytu osteoporózy: biologické versus kulturně sociální faktory

 

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Antropologie sportu (vlastní téma)
 2. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)
 3. Rozvojová antropologie a antropologie rozvoje (vlastní téma z dané oblasti)
 4. Sport z antropologické perspektivy (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 5. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 6. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

1. Plýtvání a recyklace na základě vlastního terénního výzkumu
2. Neformální ekonomické prakticky na základě vlastního terénního výzkumu
3. Mezikulturní srovnání nakládání s odpadem pomocí HRAF
4. Multispecies ethnography znečištěných území
5. Analýza konceptualizace odpadu v české beletrii
6. Dělníci a industrializace na základě vlastního výzkumu

 

 

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Tematické okruhy: 

 1. Sociální vyloučení a marginalizace
 2. Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace
 3. Analýza sociálních sítí
 4. Transgrese, rezistence a prostor
 5. Město, prostor, místa, nemísta a reziduální prostory
 6. Dělnické kolonie
 7. Bezdomovectví

Obecně jakékoli vlastní téma založené na primárních datech tykající se chudoby, marginalizace, sociálního vyloučení, bezdomovectví, kriminality a sociální deviace, kvalitativní metodologie, sociálních sítích (neplést s těmi na Internetu), urbánního prostoru.

Magisterské studium Sociální a kulturní antropologie:

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Relativní podíl evolučních sil na formování variability lidských populací 
 2. Téma dle návrhu studenta. Konzultace na lukas.friedl@gmail.com
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Reemigrace bulharských Čechů
 2. Dějiny osídlení Nového Přerova přesídlenci z bulharského Vojvodova
 3. Česká kolonie v cukrovaru v Gorné Orjachovici
 4. Slováci na Plevensku (Bulharsko); znalost bulharštiny výhodou
 5. Gagauzové v Bulharsku (nutná znalost bulharštiny)
 6. Antropologie v ČR po roce 1989
 7. Volné téma dle dohody
pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

1. Genetická genealogie jako kulturní fenomén.

2. Fiktivní příbuzenství v současném světě.

3. Nové reprodukční technologie a jejich vliv na naše pojetí příbuzenství.

4. Vlastní téma (nutná konzultace)

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Sen o českém moři“. Moře v české kultuře a jeho etnologická reflexe.
 2. Nepřímé sousedství: česko-chorvatské kontakty z etnologické perspektivy.
 3. „Hracholuští Němci“ – formy postsocialistické rekreace v perspektivě interkulturní komunikace.
 4. Analýza vybrané turisticky zajímavé lokality z pozice etnologického studia turismu.
 5. Multietnické prostředí Budžaku a problematika interetnických vztahů.
 6. Budžak jako prostor etnokulturních procesů (v minulosti či současnosti).
 7. Oděsští Češi - metamorfózy kolektivní identity a "návratová politika" ČR.
 8. Besarabští Němci v českých zemích a jejich etnografický výzkum ve 40. letech 20. století.
 9. "Westernizace" (amerikanizace) české každodenní kultury po roce 1989.
 10. Slovanská etnografie v pracích českých národopisců meziválečného období.
 11. Slovanská etnografie v pracích českých národopisců poválečného období.
 12. "Plzeň americká". Vnímání, prezentace a narativní prezentace "americkosti" Plzně.
 13. Obraz české společnosti/Čechů v textech zahraniční provenience.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Antropologie sportu (vlastní téma)

 2. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)

 3. Rozvojová antropologie a antropologie rozvoje (vlastní téma)

 4. Rozvojové, vzdělávací a integrační programy v občanském sektoru (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 5. Sport z antropologické perspektivy (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 6. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 7. Prostorové aspekty kultury (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 8. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Rytmus odpadových praxí jako časoprostorový fenomén
 2. Barter v současném světě
 3. Zmapujto.cz: technologie vs. lidský svět
 4. Nezdravé hromadění: výzkum osob hromadících věci
 5. Multispecies ethnography znečištěných území
 6. Vojenský odpad a studená válka
 7. Etnografie dělníků
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Tematické okruhy: 

 1. Sociální vyloučení a marginalizace
 2. Kriminalita, kriminalizace, viktimizace a sociální deviace
 3. Analýza sociálních sítí
 4. Transgrese, rezistence a prostor
 5. Město, prostor, místa, nemísta a reziduální prostory
 6. Dělnické kolonie
 7. Bezdomovectví

Obecně jakékoli vlastní téma založené na primárních datech tykající se chudoby, marginalizace, sociálního vyloučení, bezdomovectví, kriminality a sociální deviace, kvalitativní metodologie, sociálních sítích (neplést s těmi na Internetu), urbánního prostoru.

Magisterské studium Antropologie populací minulosti:

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Robusticita postkraniální kostry: dominují systémové nebo lokalizované vlivy?

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017
 1. Odhady počtu pohřbených jedinců u hromadných kosterních nálezů: test metodologie a využití na konkrétním souboru
 2. 3D rekonstrukce terénních antropologických situací a možnosti měření z 3D modelu: srovnání  software 123D Catch a Photoscan
 3. Využití Milesovy metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů u vybraného kosterního souboru
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2017

Obranná role středověkých klášterů z pohledu bioarcheologie.

 

Naposledy aktualizováno 13.02.2014 - 11:48 (před 4 roky 6 dnů) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.