Okruhy témat bakalářských a diplomových prací

Bakalářské studium Sociální a kulturní antropologie:

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

Téma dle dohody se studentem/studentkou z následujících oblastí zájmu:

 1. Evoluce člověka
 2. Lidská variabilita
 3. Lidská adaptabilita
pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Vliv odstavení na dětskou úmrtnost: rekonstrukce z kosterních pozůstatků
 2. Infanticida jako mechanizmus regulace populačního růstu

 3. Odhad věku dožití z lidské kostry na základě prearikulárního povrchu kosti pánevní: zhodnocení vývoje metody

 4. K čemu je dobrý Manningův index (poměr délky druhého a čtrtého prstu ruky)?

 5. Odhad věku z lidské kostry: tranzitní analýza vs. tradiční metody

pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2018

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Bulhaři v ČR (nutná další specifikace)

 2. Cikáni v ČR (nutná další specifikace)

 3. Franz Barman Steiner – život a dílo (antropologická perspektiva)

 4. Cikáni/Romové v Plzni (dějiny osídlení)

 5. Cikáni/Romové v Rokycanech (dějiny osídlení)

 6. Dějiny metodistického sboru ve Valticích se zřetelem k přesídlencům z bulharského Vojvodova

 7. Volné téma dle dohody

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Hledání rodinných kořenů. Genealogie a rodokmeny jako nástroj paměti a identity.

 2. Vztah k místu u vesnického společenství v pohraničí. 

 3. Vynalézání tradice - vybrané příklady z konkrétní lokality.

 4. Vlastní téma (nutná konzultace)

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Česko-německé vztahy v pohledu interetnické komunikace.
 2. Etnosociální procesy v českém pohraničí (historicky i aktuálně).
 3. Specifika regionální a lokální etnografie západních Čech.
 4. Představitelé české či konkrétněji západočeské etnografie a jejich příspěvek k etablování disciplíny.
 5. Etnografický zájem o studium populací východní a jihovýchodní Evropy.
 6. Proměny kultury každodennosti.
 7. Postsocialismus jako kulturní typ.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

1. Výzkum lidského mikrobiomu: potenciál pro retrospektivní vědy.

2. Umělá mumifikace v době bronzové na území dnešní Velké Británie

 

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)
 2. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost (konkrétní téma dle vlastního výběru)
 3. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

1. Plýtvání a recyklace na základě vlastního terénního výzkumu
2. Neformální ekonomické prakticky na základě vlastního terénního výzkumu
3. Mezikulturní srovnání nakládání s odpadem pomocí HRAF
4. Multispecies ethnography znečištěných území
5. Analýza konceptualizace odpadu v české beletrii
6. Dělníci a industrializace na základě vlastního výzkumu

 

 

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

Obecné okruhy: 

Chudoba, nerovnost, sociální vyloučení, marginalizace…
Kriminalita, kriminalizace, viktimizace, sociální deviace…
Analýza sociálních sítí.
Prostor, místa, reziduální prostory, nemísta, soukromá a veřejná sféra.
Dělnické kolonie.
Bezdomovectví.
Sociální nerovnost v televizním pořadu Prostřeno.

Na základě dohody je možné jakékoli konkrétní téma v kontextu výše uvedených okruhů, které bude založené na vlastním výzkumu.

Magisterské studium Sociální a kulturní antropologie:

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Relativní podíl evolučních sil na formování variability lidských populací 
 2. Téma dle návrhu studenta. Konzultace na lukas.friedl@gmail.com
pro ak.r. 2017/18 aktualizováno dne 10.2.2018

Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucím práce. (Student, který má o zpracování některého dílčího tématu v rámci uvedených okruhů zájem, nechť si před konzultací předběžně promyslí a zformuluje konkrétní ideu, nápad či záměr. Samotné téma práce pak bude upřesněno během debaty s vyučujícím/vedoucím práce.)

 1. Analýza vybraných fenoménů spjatých se situací romských populací v SR a ČR

 2. Aplikace antropologického poznání ve sféře rozvojových, integračních a vzdělávacích programů (vybrané téma z oblasti aplikované antropologie: teorie i praxe)

 3. České krajanské komunity v zahraničí (nacionalismus v diaspoře)

 4. Možnosti vizuální antropologie při výzkumu lokálních komunit či specifických sociálních prostředí: teorie i praxe

 5. Výzkum určitého kulturního či sociálního kontextu skrze (audio)vizuální projevy (fotografie, filmy, audionahrávky) vyprodukované v jeho rámci

 6. Terénní výzkum subkultury nebo malé lokální komunity a interpretace sebraných dat

 7. Antropologická reflexe konceptuálních aparátů (re)produkovaných ve sféře praktické politiky

 8. Vybrané koncepty a teorie multikulturalismu v perspektivě sociální a kulturní antropologie (identita, etnicita, stereotyp) historický přehled, kritika

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Reemigrace bulharských Čechů
 2. Dějiny osídlení Nového Přerova přesídlenci z bulharského Vojvodova
 3. Česká kolonie v cukrovaru v Gorné Orjachovici
 4. Slováci na Plevensku (Bulharsko); znalost bulharštiny výhodou
 5. Gagauzové v Bulharsku (nutná znalost bulharštiny)
 6. Antropologie v ČR po roce 1989
 7. Volné téma dle dohody
pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

1. Genetická genealogie jako kulturní fenomén.

2. Fiktivní příbuzenství v současném světě.

3. Nové reprodukční technologie a jejich vliv na naše pojetí příbuzenství.

4. Vlastní téma (nutná konzultace)

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Sen o českém moři“. Moře v české kultuře a jeho etnologická reflexe.
 2. Nepřímé sousedství: česko-chorvatské kontakty z etnologické perspektivy.
 3. „Hracholuští Němci“ – formy postsocialistické rekreace v perspektivě interkulturní komunikace.
 4. Analýza vybrané turisticky zajímavé lokality z pozice etnologického studia turismu.
 5. Multietnické prostředí Budžaku a problematika interetnických vztahů.
 6. Budžak jako prostor etnokulturních procesů (v minulosti či současnosti).
 7. Oděsští Češi - metamorfózy kolektivní identity a "návratová politika" ČR.
 8. Besarabští Němci v českých zemích a jejich etnografický výzkum ve 40. letech 20. století.
 9. "Westernizace" (amerikanizace) české každodenní kultury po roce 1989.
 10. Slovanská etnografie v pracích českých národopisců meziválečného období.
 11. Slovanská etnografie v pracích českých národopisců poválečného období.
 12. "Plzeň americká". Vnímání, prezentace a narativní prezentace "americkosti" Plzně.
 13. Obraz české společnosti/Čechů v textech zahraniční provenience.

Upozornění: Tematické okruhy jsou formulovány jen velmi obecně, před volbou konkrétního tématu je nutné konzultovat školitele.

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Politika, autorita a moc (vlastní téma z oblasti politické antropologie)

 2. Rozvojové, vzdělávací a integrační programy v občanském sektoru (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 3. Kolektivní paměť, lokální identita, každodennost (konkrétní téma dle vlastního výběru)

 4. Antropologie jídla (konkrétní téma dle vlastního výběru).

Upozornění: Jedná se o tematické okruhy - konkrétní téma bude určeno po konzultaci s vedoucí práce; před konzultací je vhodné vytvořit záměr práce, kde bude konkretizované vybrané téma. Záměr by měl obsahovat: 1) úvod, ve kterém bude nastíněno, proč bylo dané téma vybráno, jaké s ním má student/ka zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti) 2) rámcové teoretické vymezení tématu, kde bude demonstrováno, že si student/ka k problematice již něco přečetl/a a dokážete se v ní zorientovat 3) v případě empirické práce nástin metodologie, kde bude prokázána schopnost navrhnout výzkum 4) výběr lokality, resp. okruhu informátorů.

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Rytmus odpadových praxí jako časoprostorový fenomén
 2. Barter v současném světě
 3. Zmapujto.cz: technologie vs. lidský svět
 4. Nezdravé hromadění: výzkum osob hromadících věci
 5. Multispecies ethnography znečištěných území
 6. Vojenský odpad a studená válka
 7. Etnografie dělníků
pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

Obecné okruhy: 

Chudoba, nerovnost, sociální vyloučení, marginalizace…
Kriminalita, kriminalizace, viktimizace, sociální deviace…
Analýza sociálních sítí.
Prostor, místa, reziduální prostory, nemísta, soukromá a veřejná sféra.
Dělnické kolonie.
Bezdomovectví.
Sociální nerovnost v televizním pořadu Prostřeno.

Na základě dohody je možné jakékoli konkrétní téma v kontextu výše uvedených okruhů, které bude založené na vlastním výzkumu.

Magisterské studium Antropologie populací minulosti:

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Robusticita postkraniální kostry: dominují systémové nebo lokalizované vlivy?

pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018
 1. Odhady počtu pohřbených jedinců u hromadných kosterních nálezů: test metodologie a využití na konkrétním souboru
 2. 3D rekonstrukce terénních antropologických situací a možnosti měření z 3D modelu: srovnání  software 123D Catch a Photoscan
 3. Využití Milesovy metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů u vybraného kosterního souboru
pro ak.r. 2018/19 aktualizováno dne 10.2.2018

Obranná role středověkých klášterů z pohledu bioarcheologie.

 

Naposledy aktualizováno 13.02.2014 - 11:48 (před 4 roky 10 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.