Klíčová aktivita č. 6

 

Cílem aktivity je poskytnout cílovým skupinám projektu (akademickým, výzkumným pracovníkům i studentům na postgraduální úrovni) doplňkové vzdělávací aktivity, aby byli připraveni vést, koordinovat a (mediálně) prezentovat vlastní rozvojové a výzkumné projekty z oblasti aplikovaného i základního výzkumu. Tato aktivita reaguje na potřebu vědců aplikovaného i základního výzkumu prezentovat výstupy své práce profesionální formou a dále poskytovat výstupy z výzkumů široké veřejnosti, koordinovat své výzkumné projekty za pomoci moderních metod v oblasti projektového řízení atd. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills ), prezentačních technik či znalostí v oblasti projektového řízení. Součástí vzdělávání bude i možnost zúčastnit se seminářů, které poskytnou prostor pro získání znalostí v oblasti využití nových technologií v rámci řízení a koordinace výzkumných projektů (týká se zejména specializovaných typů software k řízení projektů – MS Project , MS Excel aj.). V rámci aktivity budou realizovány vzdělávací workshopy pro cílovou skupinu vědců a studentů, které budou vedeny odborníky na danou problematiku (v rámci seminářů budou cvičeny zejména komunikační dovednosti, mediální a prezentační techniky, plánování výzkumných projektů aj.). Dále bude vybraným osobám z cílové skupiny projektu i podpořeným osobám projektu umožněno zvolit si dle vlastního uvážení školení zaměřené na rozvoj tzv. měkkých dovedností či práci se softwarovými aplikacemi pro řízení projektů, přičemž toto školení zajistí externí školící firma. Výběr frekventantů školení bude zajištěn vedením projektu podle předem daných kritérií (zde bude posuzována zejména další perspektiva studenta či vědeckého pracovníka v rámci aplikovaného či základního výzkumu).

Semináře SOVA (Strategie – Osobnost – Výzkum – Aplikace)

Popis realizace klíčové aktivity za 1. Monitorovací období (květen - červenec 2012)

Ve sledovaném období byl zakoupen software MS Project pro jeden z plánovaných vzdělávacích workshopů a i pro potřeby realizačního týmu projektu. Rovněž byl nastaven způsob komunikace mezi členy realizačního týmu ohledně výběru osob z cílové skupiny projektu, které se zúčastní vybraných kurzů poskytoavných externí školící firmou. Byla vytvořena základní koncepce vzdělávacích kurzů, která bude nabízena cílovým skupinám pod názvem SOVA (Strategie - Osobnost - Výzkum - Aplikace). V souvislosti s tím byl nastaven jednotný přihlašovací systém na webových stránkách KSA. Bylo zahájeno zjišťování aktuálních potřeb cílových skupin.

Popis realizace klíčové aktivity za 2. Monitorovací období (srpen 2012 - leden 2013)

Ve sledovaném období byly zrealizovány dva vzdělávací workshopy pro cílové skupiny projektu (studenti a vědci). Byly vymezeny okruhy témat, která potenciální účastníci preferují. Z nich pak byla vybrána témata prvních dvou workshopů - rétorika a osobní data v kvalitativním výzkumu. Ve sledovaném období byly nainstalovány dodané SW MS Project. Podpořeným osobám a cílovým skupinám projektu bylo umožněno absolvovat doplňková školení k tématickým aktivitám, která byla zajišťována externí odbornou firmou. V neposlední řadě byly vytvořeny vzdělávací plány pro roky 2013 - 2014 členů projektového týmu. V této souvislosti došlo k průzkumu trhu externích firem v rámci doplňkových školení k tématickým aktivitám projektu.

Výstupy klíčové aktivity za 2. Monitorovací období

  • dva vzdělávací workshopy na půdě ZČU - rétorika a osobní data v kvalitativní výzkumu, jehož se zúčastnilo celkem 42 podpořených osob z řad studentů a zaměstnanců FF ZČU

  • jedna osoba se zúčastnila kurzu rétoriky konaným v Praze

  • členové týmu KA č. 2 absolvovali školení od firmy ArcDATA - ArcGIS Desktop II - nástroje a funkce (2 podpořené osoby) a Pokročilá analýza dat v ArcGIS (3 podpořené osoby)

  • jedna osoba projektového týmu absolvovala vzdělávací workshop Analýza délky života

Popis realizace klíčové aktivity za 3. Monitorovací období (únor 2013 - červenec 2013) vč. výstupů

Ve sledovaném období byly zrealizovány 3 vzdělávací workshopy pro cílovou skupinu projektu (vědců a studentů), které byly vedeny zkušenými lektory a experty (Adobe InDesign, Bezpečnost při terénním výzkumu, Presentations and RhetoricalDevices). Potencionální účastníci workshopu byli o akcích informováni mailem a následně byly informace o konaných workshopech umístěny na http://antropologie.org/cs/sova .

Byla zahájena spolupráce s Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU, který na základě podnětů a potřeb členů projektového týmu vytvořil a zrealizoval doplňkové vzdělávací semináře. Jednalo se o kurzy Fotografujeme Canonem – kosterní ostatky (lektor PhDr. Jan Mašek, Ph.D.), Fotografujeme Canonem – základní kurz (lektor PhDr. Jan Mašek, Ph.D.), MS Project (garant - Ing. Yvona Holečková, Ph.D.), MS Excel (garant - Ing. Petr Hanousek). Tyto kurzy prošly interní akreditací ZČU a každý z účastníků obdržel potvrzení o absolvování školení. Pro kurz MS Project byl využit software zakoupený v rámci projektu, přičemž školení poskytlo základní znalosti v oblasti využití nových technologií v rámci řízení a koordinace projektů.

Dále se ve sledovaném období pracovníci KA 1, 2 a 4 účastnili doplňkových školení k tematickým aktivitám, která byla zajišťována externí odbornou firmou. Jednalo se o kurz ArcGIS I – úvod do GIS, ArcGis Desktop III. – pracovní postupy a analýza, Úvod do tvorby skriptů v jazyku Python a kurz Adobe InDesign.

Popis realizace klíčové aktivity za 4. Monitorovací období (srpen 2013 - leden 2014)

Ve sledovaném období byly realizovány 2 vzdělávací workshopy pro cílovou skupinu projektu (vědců a studentů doktorských studijních programů), které byly vedeny zkušenými lektory a experty (Rhetorical Devices-Advanced Level, Rétorika). Dále se ve sledovaném období pracovníci tematických klíčových aktivit 2 a 4 účastnili doplňkových školení, která byla zajišťována externí odbornou firmou. Jednalo se o Speciální školení ArcGIS a kurz Analýza kategorizovaných dat. Ve sledovaném období byla rovněž vyhlášena výzva pro cílovou skupinu projektu k podávání žádostí o přímou podporu z projektu NOTES na studijní stáž v rámci EU, která byla koncipována napříč jednotlivými tematickými aktivitami projektu. Výzva byla primárně zaměřena na vynikající studenty doktorského studijního programu Etnologie s potenciálem k pokračování ve výzkumných aktivitách v akademické sféře a v navazujících aktivitách projektu. Jednotlivé osoby z cílové skupiny projektu si volili významná zahraniční pracoviště (univerzity, archivy, knihovny, apod.), přičemž stáž měla být cílena na využití znalostí a zkušeností směřujících k realizaci vlastního výzkumu, který koresponduje s některou aktivitou projektu NOTES. Ve sledovaném období byly vytvořeny v koordinaci s finanční manažerkou projektu, koordinátorkami KA 6, garantem projektu a reintegrujícím se vědcem (KA 5, resp. v souladu se strategickými aktivitami projektu) požadavky na stáž a formulář žádosti (viz příloha k MZ), následně byly podmínky vyhlášeny, byla oslovena cílová skupina a byli vybráni vhodní uchazeči. Koordinátorky aktivity průběžně komunikovali s účastníky vzdělávacích seminářů, účastníky doplňkových školení i potencionálními zájemci o vzdělávací aktivity z cílové skupiny (návrhy dalších školení-mj. školení cílené na SW InDesign, tvorba web stránek v Joomla, práce v Adobe Illustrator, komunikace vědy, pedagogické minimum, akademické psaní, statistické softwary). Nadále probíhala komunikace mezi koordinátorkami a UCV ZČU ohledně možné spolupráce v doplňkových vzdělávacích aktivitách-ve sledovaném období se jednalo zejména o plány možných školení v navazujícím období (konkrétně kurz cílený na práci se softwarem In Design). Ve sledovaném období rovněž probíhal další screening nabídek doplňkových vzdělávacích aktivit, které by byly pro CS projektu přínosné.

Výstupy klíčové aktivity za 4. Monitorovací období

  •  2 vzdělávací semináře pro cílovou skupinu studentů a vědců: workshop Rhetorical Devices - Advanced Level, lektorka Natalie Bergman, M.A., 12.12. a 13.12.2013, semináře se zúčastnili 4 osoby (z toho 2 doktorandi, 1 akademický pracovník a 1 výzkumný pracovník); dále workshop Interaktivní kurz rétoriky, lektorka Bc. Renata Bulvová (Škola rétoriky Praha); 23. 1. a 24. 1. 2014, semináře se zúčastnilo 9 osob (z toho 6 Ph.D. studentů a 3 vědecko-výzkumní/akademičtí pracovníci)
  • Vybraným 6 osobám z cílové skupiny projektu bylo umožněno absolvovat doplňková školení k tematickým aktivitám, která byla zajišťována externí odbornou firmou. Název workshopu-Lektor-Firma - Termín realizace WS - Účastník/ci: -Analýza kategorizovaných dat I. - dvourozměrné kontingenční tabulky četností; Mgr. Eliška Kalinová; ACREA; 25. 11. a 26. 11. 2013; Mgr. Anna Pankowská (KA č. 4) -Speciální školení ArcGis; Ing. Vladimír Zenkl; ArcData; 27. 1. a 28. 1. 2014; Dr. Petr Krištuf, Dr. Lucie Čulíková, Mgr. Ondřej Švejcar, Mgr. Lenka Brunclíková, Dr. Tereza Zíková (KA č. 2)
  • uskutečněno výběrové řízení pro přímou finanční podporu studentů Ph.D. v souvislosti s možností vyjet na zahraniční stáž. Do tohoto výběrovéhořízení se přihlásilo celkem 9 osob, z toho 6 jich bylo na základě předložených dokumentů vybráno. Další osoby se zúčastní stáží v rámci tematických aktivitPopis realizace klíčové aktivity za 4. Monitorovací období (srpen 2013 - leden 2014)

Popis realizace klíčové aktivity za 5. Monitorovací období (únor 2014 - červenec 2014)

Ve sledovaném období bylo zrealizováno 5 vzdělávacích workshopů pro cílovou skupinu projektu (vědců a studentů doktorských studijních programů), které byly vedeny zkušenými lektory a experty (Právní aspekty spolupráce v oblasti aplikovaného sociálního výzkumu: Možnosti a limity nestátních neziskových organizací podle nového občanského zákoníku, Academic Presentation and Speaking, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Academic Presentation - Advanced Level). Potencionální účastníci workshopu (studenti DSP, vědečtí a akademičtí pracovníci) byli o akcích informováni mailem a následně byly informace o konaných workshopech umístěny na http://www.antropologie.org/cs/studium/sova. Dále se ve sledovaném období pracovníci tematických klíčových aktivit 2 účastnili doplňkového školení, které bylo zajišťováno externí odbornou firmou ArcData - jednalo se o školení Tvorba modelů v prostředí ModelBuilder (k tomu viz dále a v příloze k MZ). Dalšího školení (Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku, zajišťováno Rekvalifikačním centrem Blanka Chválová), kde si účastníci osvojili řadu prezentačních dovedností a návyků, se zúčastnilo 12 osob z doktorského studijního programu Etnologie s potenciálem k pokračování v akademických aktivitách. V rámci doplňkového školení pořádaným Digitální školou fotografie ( Naučte se fotografovat se zrcadlovkou Canon) si účastník kurzu osvojil praktické dovednosti v oblasti Všeobecné fotografie. Ve sledovaném období se studenti doktorského studijního programu Etnologie, kteří byli vybráni v předchozím MO, zúčastnili studijní stáže v rámci EU, která byla koncipována napříč jednotlivými tematickými aktivitami projektu. Stáže byly uskutečněny na pracovištích a univerzitách: Lisbon University Institute CRIA; Loughborough University; University of Ofxord; University of Glasgow; Universität Regesburg. V současné době dobíhají poslední
stáže a jsou shromažďovány reflexe ze stáží - celkové zhodnocení stáží proběhne v následujícím období. Koordinátorky aktivity průběžně komunikovali s účastníky vzdělávacích seminářů, účastníky doplňkových školení i potencionálními zájemci o vzdělávací aktivity z cílové skupiny (návrhy dalších školení - mj. školení cílené na komunikaci s médii a prezentaci vědeckých výstupů na veřejnosti, prezentační dovednosti v cizím jazyce, doplňková školení s technikou používanou v rámci projektu - mikroskopy, aj.). Ve sledovaném období rovněž probíhal další screening nabídek doplňkových vzdělávacích aktivit, které by byly pro CS projektu přínosné.

Výstupy klíčové aktivity za 5. Monitorovací období

Ve sledovaném období se uskutečnilo 5 vzdělávacích seminářů pro cílovou skupinu studentů a vědců:
- Právní aspekty spolupráce v oblasti aplikovaného sociálního výzkumu. Možnosti a limity nestátních neziskových organizací podle nového občanského zákoníku, lektor Mgr.Tomáš Havlík, 10.3.2014, počet podpořených osob 15
- Academic Presentation and Speaking, lektor John Taylor, Ph.D., 27.3. - 28.3.2014, počet podpořených osob 4
- Adobe Photoshop, lektor Mgr.Kateřina Vytejčková, 3.4.2014, počet podpořených osob 3
- Adobe Indesign, lektor Mgr.Kateřina Vytejčková, 4.4.2014, počet podpořených osob 3
- Academic Presentation - Advanced Level, John Taylor, Ph.D., 20.6.2014, počet podpořených osob 4
Vybraným 15 osobám z cílové skupiny projektu bylo umožněno absolvovat doplňková školení, která byla zajišťována externí odbornou firmou.
Název workshopu - Lektor - Firma - Termín realizace WS - Účastník/ci:
- Tvorba modelů v prostředí ModelBuilder, Ing. Vladimír Zenkl, ArcData, 31.3.2014, účastníci -Mgr.L.Brunclíková, Dr.T.Zíková (KA č. 2);
- Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku, Mgr.Ladislava Skalová, Rekvalifikační centrum Blanka Chválová, 5.-26.5.2014, účastníci (studenti Ph.D.):12 osob (Mgr.Brunclíková, Mgr.Bednárová, Mgr.Kalinič, Mgr.Šerá, Mgr.Skálová, Mgr.Králová, Mgr.Bouchal, Mgr.Hejnal, Mgr.Trávníčková, Mgr.Vaverka, Mgr.Vavroch, Mgr.Zalabáková)
- Naučte se fotografovat se zrcadlovkou Canon,B.Novosad,Digitální škola fotografie, 7.-8.6.2014, účastník: L.Brunclíková
Ve sledovaném MO uskutečnilo 5 osob z Ph.D. studia studijní stáž v rámci EU (Mgr.Bednárová, Mgr.Dirga, Mgr.Králová, Mgr.Zalabáková, Mgr.Šerá), která byla koncipována napříč jednotlivými
tematickými aktivitami projektu. Dokumentace ke studijním stážím byla archivována, reflexe ze stáží jsou shromažďovány.

Popis realizace klíčové aktivity za 6. Monitorovací období (srpen 2014 - leden 2015)

Ve sledovaném období byly realizovány 4 vzdělávací workshopy pro cílovou skupinu projektu (akademických, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorských i magisterských studijních programů), které byly vedeny zkušenými lektory a experty (Business Anthropology: možnosti aplikované antropologie v marketingovém výzkumu a výzkumu spotřebitelského chování; Conference Speaking and Presentation; Prezentační dovednosti v angličtině; Prezentační dovednosti. Potencionální účastníci workshopu (studenti DSP, vědečtí a akademičtí pracovníci) byli o akcích
informováni mailem a následně byly informace o konaných workshopech umístěny na http://www.antropologie.org/cs/studium/sova. Dále se ve sledovaném období pracovníci a spolupracovníci tematické KA 2 (celkem 4 osoby) účastnili doplňkového školení, které bylo zajišťováno externí odbornou firmou ArcData. Pracovnice tematické KA 3 se zúčastnila školení Seskupovací (klastrová) analýza (zajišťované externí odbornou firmou Acrea. Dalšího školení (Fotokurz Streetphoto, zajiš´tované firmou Fotodesign) se zúčastnila pracovnice KA 2. Zejména vzhledem k zajištění udržitelnosti
všech projektových aktivit a k získání přehledu o dalších možnostech financování a řešení projektů se ve sledovaném období zúčastnila pracovnice projektu kurzu Project Management for EU Funded Projects zajišťované zahraniční odbornou firmou European Academy for Taxes, Economics&Law (Brauner Klingerberg GmbH), Berlin. Ve sledovaném období dále dobíhaly stáže v rámci EU u vybraných studentů doktorského studijního programu Etnologie (1 osoba) a rovněž probíhal další screening nabídek doplňkových vzdělávacích aktivit, které by byly pro CS projektu ve finální fázi řešení projektu přínosné a rovněž by reflektovaly a navazovaly na udržitelnost projektových aktivit.

Výstupy klíčové aktivity za 6. Monitorovací období

Ve sledovaném období byly aktualizovány informace o realizovaných vzdělávacích workshopech na http://www.antropologie.org/cs/studium/sova.
Ve sledovaném období se uskutečnily 4 vzdělávací semináře pro cílovou skupinu studentů, akademiků a vědců:
a) Business Anthropology: možnosti aplikované antropologie v marketingovém výzkumu a výzkumu spotřebitelského chování, lektorka: PhDr. Kateřina Svatoň Gillárová, 26.11.2014, počet podpořených osob - 14
b) Conference Speaking and Presentation, lektor: John Taylor, Ph.D., 24.11 a 25.11.2014, počet podpořených osob - 3
c) Prezentační dovednosti, lektoři: PhDr. Robin Kvěš, Mgr. Šárka Kuthanova a PhDr. Hana Alblová, 26.11.2014, 2.12.2014, 5.12.2014, 10.12.2014, počet podpořených osob - 4
d) Prezentační dovednosti v angličtině, lektorka: Mgr.K.Velkoborská, Ph.D., 23.1. a 26.1.2015, počet podpořených osob - 3

Vybraným 7 osobám z cílové skupiny projektu bylo umožněno absolvovat doplňková školení, která byla zajišťována externí odbornou firmou (blíže k anotacím školení - viz VY/KA6).
Název workshopu - Lektor - Firma - Termín realizace WS - Účastník/ci:
1) Seskupovací (klastrová) analýza, Mgr. Lubomíra Červová, ACREA CR, 11.11.2014, účastník Mgr. Anna Pankowská (KA č. 3)
2) Project Management for EU Funded Projects, Angela Schultz-Zhden; Grzegorz Orawiec; Chriss Bell, European Academy for Taxes, Economics&Law (Brauner Klingerberg GmbH), Berlin, 20.-21.11.2014, účastník Dr. Tereza Zíková (KA 2 a KA 6)
3) ArcGIS 3: analýza dat, Ing. Vladimír Zenkl, ARCDATA Praha, s.r.o., 18. a 19.11.2014, účastník Mgr. Tomáš Urban (student DSP)
4) Pokročilá editace dat, Ing. Vladimír Zenkl, ARCDATA Praha, s.r.o., 1. a 2.12.2014, účastník Dr. Tereza Zíková (KA 2 a KA 6)
5) ArcGIS 4: sdílení geografických informací, Ing. Vladimír Zenkl, ARCDATA Praha, s.r.o., 18.-19.12.2014, účastníci Dr. Petr Krištuf a Mgr. O. Švejcar (KA 2)
6) Fotokurz Streetphoto, Ing. Kamil Rodinger, Fotodesign, 20.11.2014, účastník Mgr. Lenka Brunclíková (KA 2 a KA 6)

Naposledy aktualizováno 10.05.2015 - 09:59 (před 8 let 4 měsíce) uživatelem .
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.