Klíčová aktivita č. 5

Strategie v oblasti interdisciplinární spolupráce a rozvoje lidských zdrojů


Cílem aktivity je vytvoření střednědobého strategického plánu rozvoje podpořených týmů (do roku 2018), ve kterém budou identifikovány možnosti implementace získaného „know-how“ ve sféře výzkumné i vzdělávací praxe. Aktivita bude zacílena na provázanost projektových aktivit s dalšími aktivitami na jednotlivých pracovištích (výuka a výzkum), efektivní zasíťování se zahraničními institucemi i státním, nevládním a komerčním sektorem. Prostřednictvím workshopů bude reflektována další využitelnost nových technologií pro potřeby RLZ v rámci aplikovaného (v návaznosti na zpětnou vazbu od odborníků z praxe) a základního výzkumu (v návaznosti na zpětnou vazbu zahraničních expertů a domácích vědců). Poznatky z workshopů, spolu s výstupy pracovních skupin projektu vedených mj. externím facilitátorem, pomohou vymezit další strategické záměry týmu badatelů projektu v oblasti dalšího RLZ směřující ke zvýšení kvality základního a aplikovaného výzkumu. Budou nastavena aktuální opatření k dalšímu posílení mezinárodních vazeb, aktualizovány kariérní plány jednotlivých výzkumníků a koncipován strategický plán personálního rozvoje katedry i projektového týmu s vytyčením krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů, které budou směřovat k zapojení do mezinárodního výzkumného společenství (zejm. prostřednictvím vytipování oblastí spolupráce a možností financování výzkumných projektů s mezinárodní účastí - ty budou již v průběhu projektu tvořeny - týká se zejm. projektů vytvořených k podání do 7. RP , programů EK či European Science Foundation ). Aktivita bude koordinována reintegrujícím se vědcem, který bude hlavním iniciátorem nastavení dalších výzkumných aktivit vědeckých pracovníků i vhodnou autoritou pro zvýšení excelence celého týmu.

Popis realizace klíčové aktivity za 1. Monitorovací období (květen - červenec 2012)

Ve sledovaném období byl vytvořen základní rámec pro řešení strategických kroků, a to jednak s ohledem na přípravu a koordinaci navazování kontaktů s relevantními zahraničními partnery a jednak s ohledem na přípravu strategického plánování. Reintegrovaný vědec realizoval výzkumný pobyt na univerzitě v Oděse, kde byla polovina času věnována navazování kontaktů s vedením Historické fakutly Oděské státní univerzity, stejně jako s pracovníky tamější Katedry archeologie a etnologie Ukrajiny. Dále došlo k navázání prvních kontaktů s předními představiteli oboru v NSR a v Bělorusku. Řešena byla spolupráce při společném výzkumném projektu.

Popis realizace klíčové aktivity za 2. Monitorovací období (srpen 2012 - leden 2013)

V listopadu se reintegrovaný vědec zúčastnil dvoudenní konference "Perspektiven auf Transformationsprozesse im östlichen Europa", kterou pořádala univerzita v Mnichově. Součástí pracovní cesty bylo také navázání kontaktů s univerzitou v Řezně a univerzitou Ludwiga-Maxmiliána v Mnichově.  Kontinuálně pokračovaly práce na přípravě grantového projektu s mezinárodní účastí, stejně jako rešerše odborné literatury k tématům vzýzkumných aktivit realizovaných v rámci projektu.

Výstupy klíčové aktivity za 2. Monitorovací období

Došlo k uzavření smlouvy o přímé spolupráci mezi ZČU Plzeň a Minské univerzity a zároveň byla předjednána mezinárodní spolupráce s univerzitou Ludwiga-Maxmiliána a s univerzitou v Řezně. V návaznosti na reakreditaci magisterského studia sociokulturní antropologie na FF ZČU byly inovovány kariérní plány zaměstnanců katedry a projektu NOTES. Dále byly realizovány pracovní schůzky týkající se vzájemné spolupráce na výzkumném projektu mezi KSA FF ZČU a Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Drážďany, Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem a Národopisným muzeem v Praze.

Popis realizace klíčové aktivity za 3. Monitorovací období (únor 2013 - červenec 2013) vč. výstupů

Došlo k podepsání meziuniverzitní smlouvy mezi ZČU a Minskou státní univerzitou, na jejímž základě navštíví v příštím akademickém roce skupina běloruských studentů a pedagogů KSA. Od tohoto si realizační tým slibuje navázání nových kontaktů za účelem mezinárodní spolupráce. Došlo k předjednání podepsání meziuniverzitních smluv o spolupráci s představiteli univerzit v Mnichově, Řezně, Bratislavě a Oděse. Byly finalizovány podklady grantového projektu s mezinárodní účastí a projekt byl odeslán na Grantovou agenturu ČR. Byla zahájena příprava strategického workshopu se zahraniční účastí. Došlo k vypracování individuálního strategického profesního plánu, vč. plánu katedry.

Popis realizace klíčové aktivity za 4. Monitorovací období (srpen 2013 - leden 2014), vč. výstupů

Těžiště činnosti ve sledovaném monitorovacím období bylo položeno na další navazování kontaktů s relevantními zahraničními partnery, na konkretizaci možných společných projektových záměrů, stejně jako na konzultace s vedením projektu a se členy projektového týmu za účelem strategického plánování projektových aktivit. V průběhu zahraniční služební cesty na Řezenskou univerzitu (financované z jiných zdrojů) byla sondována možnost zapojení vybraných zahraničních expertů do klíčových projektových aktivit a jejich ev. ochota participovat na připravovaných mezinárodních výzkumných projektech. Průběžně byly prováděny rešerše k připravovaným projektovým tématům, stejně jako pokračovala vědecká práce na dílčích výzkumných záměrech, jejichž řešení je prováděno v rámci klíčových aktivit č. 5. I nadále se rozvíjela komunikace s domácími i zahraničními partnery a s případnými účastníky plánovaných strategických workshopů.

Ve sledovaném období došlo k podepsání mezinárodní smlouvy mezi KSA FF ZČU a partnerskou institucí Institut für Film-, Theater- undempirische Kulturwissenschaft Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Pokračovalo se v jednáních o smluvní spolupráci s představiteli univerzit v Mnichově, Řezně, Bratislavě a Oldenburgu. Byly realizovány dva strategické workshopy pracovní skupiny (11.10.2013 a 25.1.2013) zaměřené na nové technologie jako prostředek rozvoje lidských zdrojů. Pokračovala příprava strategického workshopu se zahraniční účastí. V souladu s intencí projektového záměru byly inovovány stávající studijní plány KSA, které úspěšně prošly akreditací na vnitrofakultní i celouniverzitní úrovni.  Byly zahájeny přípravné rešerše i externí jednání k přípravě dvou dalších projektů s mezinárodní účastí.

Popis realizace klíčové aktivity za 5. Monitorovací období (únor 2014 - červenec 2014) 

Během monitorovacího období bylo uskutečněno několik zahraničních cest (částečně financovaných i z jiných zdrojů), bylo uskutečněno několik pracovních setkání se zástupci zahraničních institucí, při nichž byla zejména diskutována jejich možná spolupráce s KSA a to jak v rámci klíčových projektových aktivit, tak v rámci připravovaných mezinárodních výzkumných projektových záměrů. Průběžná komunikace probíhala zejména se zahraničními partnery reprezentující vědecké instituce v Mnichově, Řezně, Mohuči, Oldenburgu, Minsku a Oděse. Kontinuálně probíhaly rešerše na téma připravovaného projektu s účastí zahraničních partnerů. Došlo k aktualizaci podkladů grantového projektu (GA ČR) a jeho podání na GA ČR. Během monitorovacího období probíhala příprava a realizace dvou strategických workshopů (28.2. a 18.4.2014)a velkého strategického workshopu s mezinárodní účastí (6.6.2014). Organizačně byla zajištěna návštěva zahraničního experta na ZČU (Prof. Ševčenko) a skupiny běloruských studentů. Došlo k předjednání uzavření smluv o přímé spolupráci s pracovišti v Ruské státní sociální univerzitě v Moskvě, pobočka Minsk, s Řezenskou univerzitou, s Oděskou státní univerzitou a s universitou Carl von Ossietzky v Oldenburgu. Kontinuálně probíhalo studium a excerpce odborné literatury k tématům připravovaných projektů.

Výstupy klíčové aktivity za 5. Monitorovací období

Mezi uskutečněné výstupy patří: 

- realizace 2 strategických workshopů pracovní skupiny projektu (28.2. a 18.4.2014) za účasti expertky H.Pateliotisové (18.4.2014). Dále došlo k realizaci návštěvy zahraničního experta na ZČU (prof. Kirill V. Ševčenko 5.3.2014), během níž byl zorganizován pro studenty, akademické a vědecko-výzkumné pracovníky ZČU workshop s názvem "Ethnology and Politics in Russia" s účastí zmíněného zahraničního hosta,
- realizace strategického workshopu dne 6.6.2014 se zaměřením na možnosti vědecké spolupráce s německými vědeckými institucemi za účasti zahraničního experta (Dr. Tobias Weger) a českých expertů (Ing.Přibáň, Ing.Staňková). Ve sledovaném období byl také zorganizován pobyt skupiny čtrnácti běloruských studentů na KSA, včetně zajištění jejich výuky na KSA ZČU (v ruském jazyce) a provedení menšího terénního šetření mezi cizinci dlouhodobě žijícími v Plzni. Byly uzavřeny smlouvy o přímé spolupráci s Ruskou státní sociální univerzitou v Moskvě, pobočka Minsk a Řezenskou univerzitou. Během zahraničních cest byl navázán kontakt s některými dalšími zahraničními partnery (Tachauer Heimatmuseum Weiden) a dále posíleny vazby s již kontaktovanými institucemi (Universität Oldenburg; Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Oldenburg; Sudetendeutsches Museum München; Johannes Gutenberg-Universität Mainz).

Popis realizace klíčové aktivity za 6. Monitorovací období (srpen 2014 - leden 2015)

Ve sledovaném monitorovacím období bylo kontinuálně pokračováno v internetových rešerších a ve studiu odborné literatury, za účelem přípravy plánovaných projektových záměrů a workshopů. Došlo ke kontaktování a konzultování místních institucí a subjektů (muzea) do projektu se zahraničními partnery, stejně jako k posílení vazeb s již kontaktovanými zahraničními institucemi (Tachauer Heimatmuseum Weiden; Universität Oldenburg; Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Oldenburg; Sudetendeutsches Museum München; Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Za účelem uzavření meziuniverzitních smluv bylo dále komunikováno s představiteli Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski, Cieszyn a Ruské státní sociální univerzitě v Moskvě, pobočka Minsk. Během sledovaného monitorovacího období se uskutečnily dva strategické workshopy. První strategický workshop s mezinárodní účastí "Workshop v oblasti
spolupráce a síťovacích aktivit Česko-Německo" se uskutečnil v termínu 30.10.2014 a byl zaměřen na obsahovou přípravu projektu přeshraniční spolupráce na téma kulturního dědictví s
uvedenými kontaktovanými zahraničními partnery/institucemi. Druhý workshop byl zaměřen na program HORIZON 2020 a obdobné aktuální grantové možnosti (lektorka Ing. Pittnerová) a konal se 31.10.2014. Během sledovaného MO se podařilo podat druhý výzkumný projekt s názvem "Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci
kriminality" (program vyhlášen MVČR).

Výstupy klíčové aktivity za 6. Monitorovací období

V průběhu sledovaného MO došlo k přípravě a realizaci strategického workshopu se zahraniční účastí dne 30.10.2014, který byl zaměřen na diskutování možností podání společného projektu na téma kulturního dědictví. Jednání se zúčastnili odborníci z Weidenu (Tachauer Heimatmuseum), Mohuče (Johannes Gutenberg-Universität) a ředitelé muzeí z Tachova a Blovic. Další workshop se konal 31.10.2014 a byl zaměřen na program HORIZON 2020 a obdobné aktuální grantové možnosti (lektorka Ing. Pittnerová). Ve dnech 23.1. a 26.1.2015 byl uspořádán kurz k prezentačním dovednostem v anglickém jazyce (lektorka Dr. Velkoborská). Dále byla finalizována smlouva o přímé spolupráci mezi ZČU a Univerzitou v Moskvě, pobočka Minsk a ERASMUS+ smlouva s Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski, Cieszyn. V průběhu MO došlo k podání grantové žádosti na MVČR - výzkumného projektu s názvem "Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality".

Naposledy aktualizováno 10.05.2015 - 09:54 (před 8 let 4 měsíce) uživatelem .
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.