Klíčová aktivita č. 4

Mezioborový tým mikroskopického studia stop lidského chování


Lidské chování je proces, který po sobě zanechává různé typy stop. Při studiu minulých společností můžeme studovat stopy opotřebení artefaktů nebo částí lidského skeletu. Můžeme pak modelovat pracovní aktivity, rekonstruovat konzumovanou potravu a usuzovat na celou řadu dalších aktivit. Ke studiu je ovšem nutné ponořit se do mikrosvěta pomocí mikroskopů, scannerů a zobrazovací techniky. Mikroskopické studie artefaktů a lidských pozůstatků nejsou v prostředí české archeologie a antropologie příliš časté. Přitom v zahraničí existuje celá řada týmů, které se mikroskopickou analýzou zabývají. Předmětem klíčové aktivity je vytvoření podmínek pro mikroskopické studium stop lidského chování v minulých společnostech. Díky přístrojovému vybavení a moderním technologiím budeme schopni analyzovat soubory artefaktů a lidských koster nejen z našich výzkumů, ale nabídnout laboratorní analýzy i externím subjektům.

Popis realizace klíčové aktivity za 1. Monitorovací období (květen - červenec 2012)

Byl vytvořen tým šesti vědeckých pracovníků vč. koordinátora a odborného garanta projektu. V průběhu prvního monitorovacího období bylo předběžně oznámeno výběrové řízení na nákup mikroskopů s externí vyhodnocovací jednotkou. Výzkumníci studovali odbornou literaturu s cílem upřesnit průběh plánovaných výzkumných aktivit.  V předstihu byli kontaktováni někteří badatelé v i mimo ČR, a to s ohledem na zajištění plánovaných workshopů.

Popis realizace klíčové aktivity za 2. Monitorovací období (srpen 2012 - leden 2013)

V druhém monitorovacím období bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup mikroskopů s externí vyhodnocovací jednotkou, které bylo bohužel nakonec zrušeno z důvodu nedodstatečného počtu soutěžících. Z důvodu hladké realizace klíčové aktivity muselo tedy být specializované zařízení vč. počítačového příslušenství pronajato. Následně proběhlo druhé vypsání výběrového řízení.

Výstupy klíčové aktivity za 2. Monitorovací období

 • DS realizoval sběr dat z kamenných hrotů z vybraných německých lokalit.
 • PG a AP realizovali terénní výzkum ve Všrubech u Plzně.
 • VB připravil seminář týkající se nástrojové činnosti u primátů.
 • PG zorganizoval laboratorní zpracování kosterního materiálu získaného během terénního výzkumu ve Všerubech.
 • Byl domluven workshop traseologie kamenných artefaktů pod vedením prof. Annely Van Gijn z Leidenu, který by se měl konat na jaře 2013.
 • AP započala analýzu žárových hrobů za použití mikroexkavace a CT a dále pracuje na izotopové analýze šesti jedinců ze starší doby bronzové.
 • DVF analyzovala užití artefaktů získaných na archeologických výzkumech z lokalit Lubná u Rakovníka a Horní Bříza.
 • LF absolvoval zahraniční stáž na Tulane University cílenou na studium chování minulých populací prostřednictvím studia remodelace dlouhých kostí dolních končetin.
 • LF realizoval výzkum paleolitické lokality Lapa do Picareiro, jehož vybrané aspekty byly během podzimu zpracovány a budou publikovány.
 • LF se podílel na 3D morfometrickém výzkumu pažní kosti hominoidů, jehož publikační výstup je v recenzním řízení.
 • DS zrealizoval zaškolovací seminář práce na mikroskopu a analýza obrazu a byl realizován seminář s Hanou Šulákovou z Kriminalistického ústavu na téma forenzní entomologie. Během seminářů došlo k podpoření celkem 28 osob především z řad magisterských studentů FF ZČU.
Publikace
 • SOSNA, D. 2012. Stone arrowheads from Hoštice I: Use-Wear analysis. In: Matějíčková A. & Dvořák P. (eds). Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice (Pravěk Supplementum 24, sv. I). Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno.
 • FISCHER, M. – Lyon, S. – Sosna, D. – Henig, D. 2013. Harmonizing Diversity: Tuning Anthropological Research to Complexity. Social Science Computer Review 31(1):3-15.
 • Pankowská, A. – Heřman, M - Průchová, E. - Droberjár, E. Užití zobrazovacích technologií při analýze žárových hrobů: srovnání mikro-exkavace s počítačovou tomografií (CT) na případu dvou kremací z doby římské na lokalitě Jevíčko-předměstí. Konference Počítačová podpora v archeologii, Loket nad Ohří, 23.-25. 5. 2012.
 • Galeta P. 2012. Software pro hodnocení shody opakovaných měření kvalitativních dat (doplněk MS Excel). Plzeň: Západočeská univerzita
 • Galeta P, Brůžek J, Lázničková-Galetová M. 2012. Odhad pohlaví z otisků rukou v prehistorickém nástěnném umění: využití diskriminační analýzy. Počítačová podpora v archeologii 11, Loket nad Ohří. 23.-25.5.2012.

Popis realizace klíčové aktivity za 3. Monitorovací období (únor 2013 - červenec 2013) vč. výstupů

V rámci KA4 bylo ve sledovaném období realizováno následující:

 1. bylo dokončeno výběrové řízení na nákup mikroskopického vybavení a to bylo dodáno na konci měsíce června. Zároveň byl ukončen pronájem najímaného mikroskopu,
 2. z týmu KA4 vystoupil dr. Galeta a místo něj vstoupila mezinárodně uznávaná odbornice na mikroskopické stopy lidského chování na trvanlivých organických materiálech dr. Martina Galetová-Lázničková,
 3. byly uskutečněny tři odborné semináře. Jeden zaměřený na technickou kresbu (dr. Nerudová), druhý na nástrojové chování zvířat (dr. Blažek) a třetí na použití odontometrie v biologické antropologii (Mgr. Spěváčková),
 4. domluvený workshop na traseologii kamenných artefaktů s prof. Annelou Van Gin (Leden University) byl přesunut na podzim roku 2013. Místo toho se v měsíci červnu uskutečnil workshop s podobným zaměřením s dr. Verlee Rots (Liège University),
 5. v průběhu jara bylo zadáno 5 diplomových prací, u kterých budou studenti jako nástroj bádání používat nakoupené mikroskopické vybavení,
 6. AP spolu se studenty (v rámci jejich diplomových prací) provedla mikroexkavaci žárových hrobů v prostorách laboratoře biologické antropologie. Mikroskop byl využit pro analýzu schránek hmyzu a pro sledování povrchu spálených kostí za účelem rekonstrukce prekremační manipulace,
 7. LF realizoval během července 2013 s týmem studentů oboru Antropologie populací minulosti výzkum paleolitické lokality Lapa do Picareiro. Výstupy ze stejného výzkumu z roku 2012 byly publikovány v časopise Antropowebzin (jeden v listopadu 2012, druhý v červnu 2013),
 8. AP provedla izotopovou analýzu pěti jedinců ze starší doby bronzové,
 9. DVF provedla další rešerši kamenné štípané industrie ve sbírkách ZČM a KAR ZČU,
 10. DVF provedla frazeologickou analýzu vybraných artefaktů z lokalit Tachov, Pernolec, Malý Rapotín, Lubná u Rakovníka a Horní Bříza (cca 90 ks),
 11. členové KA4 se v rámci projektu účastnily odborných školení (např. GIS, MS Office Excel, Statistické analýzy apod.).

Publikace

 1. Tůma P, Šneberger J, Hošek R, Haws J, Benedetti M, Friedl L. 2012. Proměny přístupů studia neandrtálců - s příkladem výzkumů v Portugalsku. Antropowebzin(3):209-216.
 2. Kubátová I, Friedl L, Jurman K, Lungová V, Haws J, Benedetti M. 2013. Metodologie výzkumu paleolitické jeskyně Lapa do Picareiro (Portugalsko). Antropowebzin (2):57-65.
 3. Pankowská, A. – Průchová, E. – Nováková, M. Assessment of volume and fragmentation degree of Roman cremation burials using Computed Tomography (CT) and standard techniques. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 23. Treffen, 19.-22. Juni 2013, Kostenz, Lkr. Straubing-Boegen.
 4. Pankowská, A. – Průchová, E. - Metody analýzy žárových hrobů: mikroexkavace a využití výpočetní tomografie. Metody Antropologie, workshop Olomouc, 25. – 26. duben 2013.
 5. Pankowská, A. - Daňhel, M. - Peška, J. Formal Classification of Settlement Burials from Moravia (the Czech Republic) Dating from the Early Bronze Age in N. Mueller-Scheessel (ed.) “Irreguläre“ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe …? Internationale Tagung, Frankfurt a. Main, 3.–5. Februar 2012, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, R. Habelt, Bonn
 6. Sosna, D. 2012. Stone arrowheads from Hoštice I: Use-Wear analysis. In: Matějíčková A. & Dvořák P. (eds). Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice (Pravěk Supplementum 24, sv. I). Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno.
 7. Fischer, M. – Lyon, S. – Sosna, D. – Henig, D. 2013. Harmonizing Diversity: Tuning Anthropological Research to Complexity. Social Science Computer Review 31(1):3-15.
 8. Pankowská, A. – Heřman, M - Průchová, E. - Droberjár, E. Užití zobrazovacích technologií při analýze žárových hrobů: srovnání mikro-exkavace s počítačovou tomografií (CT) na případu dvou kremací z doby římské na lokalitě Jevíčko-předměstí. Konference Počítačová podpora v archeologii, Loket nad Ohří, 23.-25. 5. 2012.
 9. Galeta P. 2012. Software pro hodnocení shody opakovaných měření kvalitativních dat (doplněk MS Excel). Plzeň: Západočeská univerzita.
 10. Galeta P, Brůžek J, Lázničková-Galetová M. 2012. Odhad pohlaví z otisků rukou v prehistorickém nástěnném umění: využití diskriminační analýzy. Počítačová podpora v archeologii 11, Loket nad Ohří. 23.-25.5.2012.
 11. Galeta P, Sládek V, Čechura M. 2012. Předstihový záchranný výzkum zaniklého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Všerubech, okr. Plzeň sever: Výzkumná zpráva ze sezóny 2012. Plzeň: Západočeská univerzita.  

Popis realizace klíčové aktivity za 4. Monitorovací období (srpen 2013 - leden 2014) vč. výstupů

Ve sledovaném monitorovacím období bylo realizováno:
1) 20.11.2013 byl uskutečněn odborný seminář pod vedením dr. Lenky Kovačíkové na téma Archeozoologie neolitu Čech
2) 7.11.2013 realizován dvoudenní workshop s prof. Annelou Van Gijn (Leiden University) zaměřený na opotřebení kamenných artefaktů. Velký důraz při něm byl kladen na výsledky experimentálního opotřebení skrze kontakt se širokým spektrem materiálů
3) na workshopu byl navázán kontakt s prof. van Gijn, který pravděpodobně vyústí v odbornou stáž jednoho člena KA4 v laboratoři prof. Gijn na Leiden University
4) zadané diplomové práce u nichž studenti využívají mikroskopické vybavení jsou v průběhu řešení
5) na konci monitorovacího období dojde ke změně ve složení týmu KA4, protože Dagmar Vokounová Franzeová odchází na mateřskou dovolenou. Nahradí ji Mgr. Petra Spěváčková, jejímž odborným zaměřením je studium lidských zubů v evoluční perspektivě. Magistra Spěváčková např.participovala na výzkumu zubního materiálu z oblasti Atapuerca, která je nejvýznamnějším světovým nalezištěm pozůstatků lidí středního pleistocénu
6) A.Pankowská a M.Galetová si domluvily stáže na zahraničních institucích a specializovaných výzkumech, které by měly být realizovány v první polovině roku 2014
7) L.Friedl a A.Pankowská se ve sledovaném období zúčastnili konferencí, kde prezentovali postery (více v sekci výstupy) a M.Galetová a D.Sosna spoluorganizovali sekci na konferenci European Association of Archaeologists konané v Plzni na začátku září
8) členové KA4 se v rámci projektu účastnili odborných školení (např. rétorika, GIS, statistické analýzy apod.), A.Pankowská absolvovala kurz Analýza kategorizovaných dat I. a II. v termínu 25.-26.11.2013

Publikace:

a) Holliday TW, Friedl L. 2013. Hominoid humeral morphology: 3D morphometric analysis. Am J Phys Anthropol. 152:506-515.
b) Pankowská, A. Galeta, P. - Šmolíková, L. - Šneberger, J. - Jurman, K. (2014). Hodnocení shody identifikace lidských stálých zubů v závislosti na jejich zachovalosti. Česká Stomatologie 114 (1):15-23.
c) Lungová, V. - Pankowská, A. 2013. Antropologická zpráva - Plzeň Roudná. Nepublikovaná antropologická zpráva.
d) Pankowská, A. - Daňhel, M.-Peška, J. (2013). Formal classification of settlement burials from Moravia (the Czech Republic) dating from the Early Bronze Age. in N. Mueller-Scheessel (ed.) Irreguläre Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe Internationale Tagung, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, R. Habelt, Bonn (forthcoming winter 2012), s. 251-265.
e) Holliday, T.W., Walker, C.S., Churchill, S.E., Friedl, L., Berger, L.R. (2013). The StW 99 femur and relative lower limb length of Australopithecus africanus. Poster prezentovaný na 3. Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution. Září 20-21, 2013, Vídeň, Rakousko.
f) Pankowská, A. - Milde, D. - Bohunská, J. 2014. The use of Ba/Ca and Sr/Ca isotopic ratios for human diet reconstruction using LA-ICP-MS: the case of EBA settlement pit burials in Chrášťany (okr. Kroměříž). 10. Konference enviromentální archeologie: Archeologie jídla a pití. Olomouc. 27.-28.1.2014 Pankowská, A. Variability of Early Bronze Age funerary rite on the basis of bioarchaeological and archaeological evidence. XXIII. international symposium "The Early Bronze Age in Bohemia, Moravia and Slovakia, 8.-11.10.2013, Tekovské muzeum v Leviciach.

g) Blažek, V.: Jak užívají a vyrábějí nástroje šimpanzi a co z toho vyplývá pro studium nejstarších artefaktů. Konference Archeologie & Antropologie: studium archaické kultury a společnosti, Národní Muzeum, Praha, 28. listopadu 2013

Popis realizace klíčové aktivity za 5. Monitorovací období (únor 2014 - červenec 2014) vč. výstupů

V rámci sledovaného monitorovacího období byly realizovány následující aktivity.
1) na začátku dubna byl realizován dvoudenní workshop s dr. Colette Berbesque (University of Roehampton) zaměřený na studium a rekonstrukci potravního a nástrojového chování lovecko-sběračských skupin z otisků jejich chrupu,
2) byly zadané diplomové práce u nichž studenti využívají mikroskopické vybavení jsou v průběhu řešení,
3) dr.Sosna finalizoval odborný text o stopách opotřebení na kamenných hrotech z pravěké lokality Pömmelte- Zackmünde, včetně tvorby grafických výstupů, kontroly prostorové lokace stop a jejich klasifikace a srovnání s experimentálními vzorky,
4) dr.Sosna, A.Pankowska a P.Spěváčková se zúčastnili konference Počítačová podpora v archeologii 2014 ve Svratce, 28.-30.5.2014,
5) M.Galetová absolvovala stáž na Maison de René Ginouves, Nanterre, Francie, 3.-7.3.2014,
6) M.Galetová se také zúčastnila konference L´art au quotidien. Objets ornés du Paléolithique supérieur - 16.- 20.6. v Les Eyzies de Tayac, Francie.
7) A.Pankowska odcestovala na konci monitorovacího období na stáž zaměřenou na bioarcheologii dětí konanou v Řecku (Astypalaia Bioanthropology Field School),
8) L.Friedl a A.Pankowska se podíleli na realizaci a dokončení katalogu kosterního souboru ze hřbitova U Zvonu v Plzni,
9) P.Spěváčková se účastnila terénních výzkumů, jejichž dokončení proběhne v příštím monitorovacím období.

Publikace:

 •  Sosna, Daniel & André Spatzier in prep. Arrowheads from Pömmelte-Zackmünde: Use-Wear analysis. In Spatzier, A. (Ed.): Das endneolithisch-frühbronzezeitliche Rondell von Pömmelte-Zackmünde, Salzlandkreis, und das Rondell-Phänomen des 4.-1. Jt. v. Chr. in Mitteleuropa. Halle/Saale: Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg.
 • Galeta, P., Šneberger, J., Friedl, L., Pankowská, A., Jurman, K., Kubátová, I. 2014. Katalog kosterního souboru ze hřbitova U Zvonu, Plzeň. Západočeská univerzita v Plzni a Západočeské muzeum.
 • Pankowská, A. -Galeta, P. -Macháček, J. Od makro- k mikroGISu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu II. Počítačová podpora v archeologii XIII, 28.-30.5.2014, Svratka, Archeologický ústav AV ČR.

Popis realizace klíčové aktivity za 6. Monitorovací období (srpen 2014 - leden 2015) vč. výstupů

Ve sledovaném období byla klíčová aktivita realizována dle závazku vyplývajícího z žádosti projektu. V rámci KA č.4 byly ve sledovaném období realizovány následující aktivity:
1) realizován workshop s dr. Mietje Germonpré (Royal Belgian Institute of Natural Sciences, 18.11.2014) zaměřený na studium paleofauny,
2) realizován workshop s dr. Michaelem J. Danielsem (University of Denver, 26.11.2014), zaměřený na možnosti využití geomorfologického studia pro pochopení minulých populačních procesů,
3) zadané diplomové práce u nichž studenti využívají mikroskopické vybavení jsou v průběhu řešení,
4) členka týmu A.Pankowská absolvovala na začátku sledovaného MO na stáž zaměřenou na bioarcheologii dětí konanou v Řecku (Bioarcheologický výzkum pohřebiště Kilindra, ostrov Astypalaia, Řecko. Pod vedením: Prof. Simona Hillsona, UCL Institute of Archaeology, University College London, 7.7.-12.8.2014),
5) členka týmu A.Pankowská absolvovala statistický kurz: Seskupovací analýza, ACREA, Krakovská 7, Praha 1, 110 00, Česká republika (11.11.2014),
6) členka týmu A.Pankowská se podílela na dokončení některých publikačních výstupů,
7) člen týmu L.Friedl se zúčastnil výroční konference ESHE (European Society for the Study of Human Evolution) kde prezentoval poster,
8) člen týmu L.Friedl se podílel na vypublikování článku v prestižním časopise Current Anthropology (Right for the wrong reasons: reflections of modern human origins in the post-neanderthal genome era),
9) člen týmu L.Friedl dohodl výzkumnou stáž v Jihoafrické republice a Velké Británii, které se uskuteční na jaře 2015,
10) členka týmu M.Galetová se intenzivně podílela na výzkumu paleofauny z vybraných lokalit na Moravě a na dokončení některých publikací vycházejících z tohoto výzkumu,
11) členka týmu P.Spěváčková byla pozvána do cyklu přednášek Regionálního muzea v Litomyšli a přednesla přednášku Středověký hřbitov kolem kostela sv. Klimenta.Výsledky antropologického výzkumu.,
12) členka týmu P.Spěváčková zpracovala antropologické zprávy k záchranným archeologickým výzkumům kláštera Teplá a Ostrov u Stříbra (tato bude finalizována v závěrečném MO).

Příspěvky:

 • Holliday, T.W., Gautney, J.R., Friedl, L. (2014). Right for the Wrong Reasons: Reflections on Modern Human Origins in the Post-Neanderthal Genome Era. Current Anthropology 55(6): 696-724.
 • Lázničková-Galetová M. (in press): The phenomenon of Gravettian necklaces ? Mammoth ivory necklaces from Dolní Věstonice I (Moravia, Czech Republic). Quaternary International
 • Germonpré M., Lázničková-Galetová M., Losey R., Raikkonnen J., Sablin M. (in press). Large canids at the Gravettian Předmostí site, the Czech Republic: The mandible. Quaternary International
 • Bocherens H., Drucker D., Lázničková-Galetová M., Yuichi I. Naito, Christoph Wissing, Jaroslav Brůžek, Martin Oliva (in press): Reconstruction of the Gravettian food-web at Předmostí I using multi-isotopic tracking (13C, 15N, 34S) of bone collagen, Quaternary International
 • Crépin L., Péan, L., Lázničková-Galetová M. 2014. Comportements de subsistance au Paléolithique supérieur en Crimée: analyse archéozoologique des couches 6-2, 6-1 et 5-2 de Buran-Kaya III. L´Anthropologie 118, n 5, 584-598.
 • Pankowská, A. (2014) Injuries on human skeletal remains from the Moravian Early Bronze Age. IN: War Injuries from Past to Present. Acta Universitatis Carolinae Medica ? Monographia, 159: 25-44.
 • Šneberger, J., Pankowská, A. (2014) Agreement in scoring of dental caries by dentists and anthropologists. Interdisciplinaria Archaeologica: Natural Sciences in Archaeology 5(1) 49-58.
 • Blažek, V., Friedl, L., Galeta, P., Sosna, D. (2014) Biological Anthropology at the Department of Anthropology, University of West Bohemia in Plzeň (www.oba.zcu.cz) Interdisciplinaria Archaeologica: Natural Sciences in Archaeology 5(1) 85-90.
 • Horáková, M., Spěváčková, P. 2014. Středověký hřbitov kolem kostela sv. Klimenta. Výsledky antropologického výzkumu. Cyklus přednášek Regionálního muzea v Litomyšli: Proměny zámeckého návrší v čase. RML, Litomyšl, 29. 10. 2014.
 • Spěváčková, P. 2014. Antropologická zpráva - ZAV NKP Klášter Teplá. Nepublikovaná antropologická zpráva.
Naposledy aktualizováno 10.05.2015 - 09:51 (před 7 let 8 měsíců) uživatelem .
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.