Klíčová aktivita č. 2

Geografické informační systémy jako nástroj rozvoje lidského kapitálu


Rozvoj geografických informačních systémů (GIS ) znamenal v řadě oblastí lidské činnosti výrazné zvýšení efektivity práce a elegantní řešení problémů spojených s prostorem. Cílem klíčové aktivity je vytvoření podmínek pro aplikaci GIS v antropologickém a archeologickém aplikovaném i základním výzkumu a rozvoj osob z cílové skupiny projektu prostřednictvím práce s touto technologií. V rámci této aktivity získají členové týmu a cílová skupina schopnost realizovat výzkum pracující s prostorovou analýzou dat v kvalitě obvyklé na mezinárodní úrovni. Cílová skupina získá potenciál k uplatnění v mezinárodních i tuzemských výzkumných týmech.

Plzeňský garbologický projekt

Popis realizace klíčové aktivity za 1. Monitorovací období (květen - červenec 2012)

V průběhu sledovaného období došlo k ustavení mezioborového GIS týmu, ve kterém jsou zastoupeni antropologové, archeologové a experti z dalších vědních disciplín (sociologie, ekonomie, geografie aj.). Byla zahájena první fáze výzkumných aktivit cílená na prostorovou analýzu sociální dimenze městského prostoru a prostorovou analýzu vývoje krajiny. Byla navržena základní podoba a plán workshopů se zahraničními i domácími odborníky, kteří mají zkušenost s využitím GIS ve společenskovědním výzkumu pro cílovou skupinu.

Popis realizace klíčové aktivity za 2. Monitorovací období (srpen 2012 - leden 2013)

V dalším monitorovacím období se tým dále zdokonaloval v aplikaci GIS ve společenských vědách. Byly zakoupeny digitální mapové podklady, které slouží při testování analytických nástrojů softwaru ESRI ArcGIS a dále jsou využívána jako podklad pro semináře a workshopy cílovým skupinám projektu. Dále slouží jako podklad pro 1) prostorovou analýzu sociální dimenze nakládání s domovním odpadem a 2) prostorovou analýzu struktury těžební krajiny. Členové výzkumného týmu své znalosti zvyšovali absolvováním školících kurzů firmy ArcDATA Praha, která je výhradním dodavatelem softwaru ESRI a vzdělávacích kurzů v českém jazyce v ČR a EU. Členové týmu se rovněž účastnili konference pro uživatele ESRI ArcGIS, kterou pořádala firma ArcDATA v říjnu 2012. Návštěva konference byla také příležitostí pro navázání nových kontaktů s odborníky a institucemi, které se budou podílet na plánovaných workshopech klíčové aktivity.

Výstupy klíčové aktivity za 2. Monitorovací období

Za sledované období realizoval GIS tým workshop "Možnosti využití geografických informačních systémů ve společenských vědách, v jehož rámci bylo podpořeno 14 osob, zejména magisterských a doktorských studentů FF ZČU, stejně akademických pracovníků FF ZČU. Dva členové realizačního týmu se zúčastnili školení "ArcGIS Desktop II. - nástroje a funkce" a tři členové absolvovali školení "Pokročilá analýza dat v ArcGIS". Všichni členové týmu se zúčastnili konference pro uživatele ESRI ArcGIS.

Popis realizace klíčové aktivity za 3. Monitorovací období (únor 2013 - červenec 2013), vč. výstupů

Zkušenosti s aplikací GIS a dovednosti v prezentaci mapových výstupů zvyšovali členové týmu absolvováním školících kurzů firmy ArcDATA Praha. Dva členové týmu absolvovali školení ArcGIS Desktop III – pracovní postupy a analýza a tři členové týmu školení Úvod do tvorby skriptů v jazyku Python. Ve sledovaném období rovněž proběhlo základní rozvržení obsahu a formy 2 připravovaných monografií a rovněž byla diskutována základní představa o druhém workshopu se zahraničním expertem, který se uskuteční v září 2013.

Ve dnech 20. a 21. února byl uspořádán workshop s názvem Geografické informační systémy a jejich využití ve společenských vědách. Workshopu se zúčastnili v roli aktivních prezentujících členové týmu KA 2, dále akademičtí pracovníci Z FF ZČU, MU v Brně, vědečtí pracovníci Národního památkového ústavu v Plzni a Lokti, pracovníci AV ČR a zahraniční expert z Archeologického ústavu Slovenské akademie věd v Nitře. Workshop byl rozdělen do dvou částí - první byla založena na prezentaci aplikací GIS na konkrétních datech, druhá část workshopu byla zaměřena na zdokonalení posluchačů v ovládání softwaru ESRI ArcGIS.

Popis realizace klíčové aktivity za 4. Monitorovací období (srpen 2013 - leden 2014)

Ve sledovaném monitorovacím období se členové týmu dále zdokonalovali v aplikaci GIS a prezentovali své příspěvky a postery na celonárodních i mezinárodních konferencích. Zkušenosti s aplikací GIS a dovednosti v prezentaci mapových výstupů si všichni členové týmu zvyšovali absolvováním školícího kurzu Speciální školení GIS, které bylo zajištěno firmy ArcDATA Praha. Toto školení bylo vytvořeno lektorem ArcData přímo na míru výzkumnému týmu projektu v rámci školení byla využita výzkumná data členů týmu a byly konzultovány různé možnosti využití softwaru ArcMap na datech tohoto typu. Někteří členové se zúčastnili doplňkových seminářů v rámci KA 6 - Rhetorical Devices - Advanced level a Interaktivního kurzu rétoriky. Ve sledovaném období postupovaly práce 2 připravovaných monografií.

Výstupy klíčové aktivity za 4. Monitorovací období

Dne 9.9.2013 byl uspořádán ve spolupráci s garantem projektu workshop Bones without Barriers: Excavation, Display and Reburial. Ethics and Human Remains in Archeology. New Technologies: Questions and Dilemmas. Tento workshop vedl zahraniční expert Dr. Duncan Sayer z University of Central Lancashire, Archaeology. Čtyři členové výzkumného týmu se aktivně zúčastnili 19th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, které se konalo v září v Plzni. Během setkání byly navazovány kontakty se zahraničními experty na využití GIS v archeologii a antropologii a prezentovány výsledky projektu. Ve sledovaném období byla dále diskutována základní představa o finálním workshopu se zahraničním expertem, který se uskuteční v lednu/únoru 2015; v této souvislosti byli osloveni potenciální zahraniční experti na GIS.Dále se ve dnech 13.-14.11.2013 všichni členové týmu zúčastnili konference GIS ESRI v ČR, kterou pořádala firma ArcDATA Praha (ESRI Official Distributor). Na konferenci byly prezentovány referáty a postery zaměřené na aktuální novinky v technologii GIS, využití GIS veřejnou správou, strategické dokumenty k rozvoji infrastruktury pro prostorové informace v ČR, rastrový GIS a DPZ. Členové KA 2 se dále zúčastnili konference Antropologie & Archeologie (čtvrtek 28.11.2013), kterou pořádalo Národní muzeum v Praze, a prezentovali zde příspěvek cílený na prezentaci výzkumu krajiny uskutečňovaného v rámci projektu NOTES za využití různých archeologických a antropologických metod. Členové aktitivy v neposlední řadě zaslali abstrakt příspěvku na mezinárodní konferenci CAA v dubnu 2014 v Paříži, kde by byl mj. prezentován projekt. Abstrakt byl ve sledovaném období přijat.

Popis realizace klíčové aktivity za 5. Monitorovací období (únor 2014 - červenec 2014) 

Ve sledovaném období se členové týmu dále zdokonalovali v aplikaci GIS a prezentovali své příspěvky a postery na konferencích a workshopech. Nadále byla shromažďována data pro 2 výzkumy založené na využití GIS a tato data byla zpracovávána pro potřeby publikací. Příprava dvou monografií byla hlavní náplní práce členů týmu v tomto monitorovacím období. Byla připravena definitivní struktura obou monografií a rozděleny úkoly v rámci stanovených autorských týmů. Na vzniku první monografie s názvem "Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody" se podílejí 4 členové výzkumného týmu KA2 ve spolupráci s pěti externími experty. Koordinace při přípravě monografie je realizována pomocí pracovních workshopů. V průběhu MO se uskutečnily dva. Druhá monografie s pracovním názvem "Lidé a odpad v soudobé společnosti" je připravována jednou členkou výzkumného týmu za spolupráce se členem KA 4. Koordinace práce nad jednotlivými kapitolami, které budou odrážet v současné době realizovaný garbologický výzkum, probíhá průběžně. I nadále se členové aktivity zdokonalovali ve znalostech softwaru ESRI pro potřeby vlastních výzkumů i pro potřeby přípravy podkladů workshopů, seminářů a monografií. Své zkušenosti s aplikací GIS si členové klíčové aktivity vyměňovali na pravidelných schůzkách či v rámci osobních konzultací. Zkušenosti s aplikací GIS a dovednosti v prezentaci mapových výstupů zvyšovali členové týmu opět absolvováním školícího kurzu firmy ArcDATA Praha. Dva členové týmu se 31. 3. zúčastnili školení firmy ArcDATA Praha s názvem "Tvorba modelů v prostředí ModelBuilder". V monitorovacím období probíhala též intenzivní příprava závěrečného workshopu se zahraničními experty. Workshop by měl proběhnout v roce 2015 a bude zaměřen na prezentaci konkrétních výzkumných témat využívajících GIS ve společenských vědách. V MO došlo během několika koordinačních schůzek týmu k přípravě struktury workshopu a k vytipování 4-5 zahraničních expertů podílejících se na zajímavých projektech využívajících technologii GIS. Tři z nich byli osloveni a přislíbili účast na workshopu. Ve dnech 21. - 28. 4. 2014 se všichni členové týmu zúčastnili konference Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) v Paříži (Francie). Výsledky výzkumu projektu byly na konferenci prezentovány v podobě posteru s názvem Changes in the perception of landscapes from prehistory to the present. Prostředí mezinárodní konference bylo zároveň využito k navázání kontaktů se zahraničními experty. Byly osloveni 3 badatelé, kteří by se mohli zúčastnit workshopu KA2. Ve dnech 28.-30.5.2014 se již tradičně 2 členové týmu zúčastnili konference Počítačová podpora v archeologii (Svratka, ČR). Koordinátor KA2 prezentoval svůj příspěvek s názvem "Využití lidarových dat DMR5g při dokumentaci mohylových pohřebišť na Plzeňsku", který vychází z výzkumných aktivit v rámci KA2 a kolektivní poster prezentující výzkumné výsledky celého týmu. Ve dnech 23. 6.- 4. 7.2014 byl v rámci KA2 uskutečněn workshop zaměřený na problematiku letecké a prostorové archeologie. Kurz byl realizován v několika třídenních turnusech na letišti AK Kralupy nad Vltavou v Sazené. Kromě školení zaměřeného na praktické provádění letecké archeologie z nízkoletícího letadla realizovali členové KA2 sérii kurzů zaměřených na získávání a zpracování prostorových dat pomocí GIS, vyhodnocení LiDAR a problematiku leteckého laserového skenování a dálkového průzkumu Země. Kurzu se zúčastnili studenti archeologie a antropologie z univerzit v Plzni, Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové, Bratislavě, Helsinkách a Londýně. Kromě členů KA2 se na realizaci kurzu podíleli experti ze ZČU v Plzni a z muzea v Roudnici nad Labem.

Výstupy klíčové aktivity za 5. Monitorovací období

Ve sledovaném období byly realizovány následující výstupy:

- Dva pracovníci aktivity absolvovali školení v programu ArcGIS u společnosti ArcDATA s "Tvorba modelů v prostředí ModelBuilder".
- Proběhla 1 prezentace posteru na konferenci Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) v Paříži (Francie), která se uskutečnila 21.-28. 4.2014.
- Proběhla 1 prezentace příspěvku a 1 prezentace posteru na konferenci Počítačová podpora v archeologii (Svratka, ČR), která se uskutečnila ve dnech 28.-30.5.2014.
- Byl zrealizován 1 workshop pro studenty zaměřený na problematiku letecké a prostorové archeologie (realizace leteckého průzkumu, zpracování dat, GIS, LiDAR apod.) v rámci kterého bylo podpořeno 30 studentů

Popis realizace klíčové aktivity za 6. Monitorovací období (srpen 2014 - leden 2015)

Ve sledovaném období se členové týmu dále zdokonalovali v aplikaci GIS a prezentovali své příspěvky a postery na konferencích a workshopech. Nadále byla shromažďována data pro 2 výzkumy založené na využití GIS a tato data byla zpracovávána pro potřeby publikací. Hlavní náplní práce členů týmu v tomto sledovaném období byla opět příprava dvou monografií. V případě obou knih "Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody" a "Lidé a odpad v soudobé společnosti" byla dokončena textová část a byly provedeny jazykové korektury. Zároveň byly připravovány obrazové přílohy obou monografií a zahájena příprava grafického zpracování knih. I nadále se členové aktivity zdokonalovali ve znalostech softwaru ESRI pro potřeby vlastních výzkumů i pro potřeby přípravy podkladů workshopů, seminářů a monografií. Své zkušenosti s aplikací GIS si členové klíčové aktivity vyměňovali na pravidelných schůzkách či v rámci osobních konzultací. Zkušenosti s aplikací GIS a dovednosti v prezentaci mapových výstupů zvyšovali členové týmu opět absolvováním školícího kurzu firmy ArcDATA Praha. Těchto školení se v monitorovacím období zúčastnili 4 členové klíčové aktivity. Ve dnech 1.-2.12.2014 absolvovala 1 osoba kurz ArcData - Pokročilá editace dat, v termínu 18.-19.11.2014 se 1 člen týmu zúčastnil kurzu ArcGIS 3: analýza dat a nakonec 2 členové absolvovali školení ArcGIS 4: sdílení geografických informací.
Ve sledovanémobdobí probíhala též intenzivní příprava závěrečného workshopu se zahraničními experty. Workshop se uskuteční 12.3.2015 a zúčastní se jej 4 zahraniční experti z Německa, Francie, Itálie a Polska. Bude zaměřen na prezentaci konkrétních výzkumných témat využívajících GIS ve společenských vědách. Byl připraven program workshopu a probíhala intenzivní komunikace s experty nad tématy jejich příspěvků. Byly též zajištěny prostory konání konference a ubytování účastníků. Zajištěna byla též doprava expertů. Dne 1.10.2014 se 2 členové týmu zúčastnili workshopu ve Strážnici, který byl zaměřen na Uplatnění geografických informačních systémů v etnologii. Zde byly prezentovány metody a výstupy vypracované během projektu a konzultovány odborné problémy využití GIS ve společenských vědách. Ve dnech 22.10.-23.10.2014 se již tradičně 3 členové týmu zúčastnili konference GIS ESRI pořádanou společností ArcDATA v Praze. V rámci konference byly představovány nové funkcionality softwaru ArcGIS. Dne 31.10.2014 se 3 členové KA 2 účastnili strategického workshopu o programu Horizon 2020, který byl realizován v rámci projektu NOTES (viz KA 6). Člen KA 2 se účastnil i semináře Business Anthropology (Plzeň, 26. 11. 2014) a kurzu Streetphoto (Praha, 20. 11. 2014).

Výstupy klíčové aktivity za 6. Monitorovací období

Ve sledovaném obdob se uskutečnily tyto výstupy:
a) 2 pracovníci aktivity absolvovali školení v programu ArcGIS u společnosti ArcDATA "ArcGIS 4: sdílení geografických informací"(více k tomu viz KA 6).
b) 1 pracovník aktivity absolvoval školení v programu ArcGIS u společnosti ArcDATA "ArcGIS 3: analýza dat" (více k tomu viz KA 6).
c) 1 pracovník aktivity absolvoval školení v programu ArcGIS u společnosti ArcDATA "ArcData - Pokročilá editace dat" (více k tomu viz KA 6).
d) Proběhla prezentace 2 příspěvků na workshopu "Uplatnění geografických informačních systémů v etnologii" (Strážnice).

Naposledy aktualizováno 10.05.2015 - 09:41 (před 8 let 4 měsíce) uživatelem .
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.