Klíčová aktivita č. 1

Rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím specializovaných programů pro analýzu kvalitativních dat


V souvislosti s rozvojem výpočetní techniky a pokračující digitalizací dat stoupá potřeba využití specializovaných programů pro analýzu dat v kvalitativním výzkumu. Tyto inovace, nejsou ve společenských a historických vědách v ČR příliš reflektovány. Cílem klíčové aktivity je vytvoření podmínek pro profesionální využití specializovaných programů pro analýzu dat v kvalitativním výzkumu (CAQDAS ) v rámci základního a aplikovaného výzkumu na pracovištích FF a předávání získaných teoretických a praktických znalostí pracovníkům a studentům doktorského studia ve výzkumné praxi. Za účelem maximálního využití možností CAQDAS ve společenských a historických vědách bude ustanoven mezioborový pracovní tým, jehož členové budou proškoleni zahraničními experty na danou problematiku, získané zkušenosti využijí pro vlastní badatelský rozvoj a budou šířit dál cílovým skupinám projektu.

Popis realizace klíčové aktivity za 1. Monitorovací období (květen - červenec 2012)

Realizace proběhla v souladu s dílčími činnostmi uvedenými v projektu. Byl ustanoven mezioborový pracovní tým sestávající z antropologů, sociologů a politologů. N abázi pravidelných setkávání řešil tým naplňování partikulárních cílů a výstupů aktivit. Byly vybrány dílčí tématické celky týkající se problematiky vytváření a analýzy dat při využitelnosti specifických programů, které budou korespondovat se šesti semináři, jež budou realizovány v druhé polovině akademického roku 2013/2014. Komplikací v průběhu realizace aktivity bylo odložení nákupu licence SW MAXQDA, a to díky uvedení nové verze programu na trhu v září 2012. Tato skutečnost reálně znamená časové posunutí využitelnosti programu. Časové posunutí však v žádném případě neohrožuje naplnění cílů a výstupů aktivity, potažmo projektu.

Výstupy klíčové aktivity za 1. Monitorovací období

Vedle ustanovení mezioborového týmu, členové týmu v daném období přeložili SW MAXQDA z anglického do českého jazyka, čímž došlo k ustanovení terminologie významů konceptů CAQDAS v českém jazyce.

Popis realizace klíčové aktivity za 2. Monitorovací období (srpen 2012 - leden 2013)

Klíčová aktivita byla ve sledovaném období realizována v souladu s celkovými principy a cíli uvedenými v projektu. Mezioborový tým se dohodl, že bude v průběhu realizace projektu organizovat průběžné semináře pro cílovou skupinu projektu zaměřené na využití metodologie a programů pro analýzu kvalitativních dat. Tato série ad hoc seminářů zaměřující se na oblast metodologie, bude následně zakončena systematickou "zimní školou" kvalitativní dat, která bude sestávat z šestidenního cyklu na sebe navazujících seminářů, v rámci nichž dojde ke shrnutí a uplatnění získaných znalostí členů projektového týmu a jejich distribuci cílovým skupinám projektu. V souladu s obecným smyslem projektu se jednotliví pracovníci zapojili do navazování spolupráce s odborníky na téma metodologie. Z těchto počinů je nutné zmínit zejména účast tří pracovníků na mezinárodní konferenci "Curiosity and Serendipity - a Conference on Qualitative Methods in the Social Sciences" ve švédském Lundu či rozvíjející se spolupráci s firmou VERBI, producentem programu MAXQDA.

Výstupy klíčové aktivity za 2. Monitorovací období

V rámci klíčové aktivity byly realizovány tři semináře "Práce s MAXQDA" a jeden seminář "Focus Groups". Prostřednictvím seminářů bylo podpořeno celkem 71 osob, převážně magisterských a doktorandských studentů FF ZČU. Tři členové realizačního týmu se zúčastnili mezinárodní konference "Curiosity and Serendipity - a Conference on Qualitative Methods in the Social Sciences" ve švédském Lundu a byla rozvinut spolupráce s firmou VERBI, producentem programu MAXQDA.

Popis realizace klíčové aktivity za 3. Monitorovací období (únor 2013 - červenec 2013), vč. výstupů

Na bázi ustanoveného mezioborového týmu byla v monitorovacím období 02/2013 – 07/2013 klíčová aktivita č. 1 realizována tak, jak bylo plánováno s výjimkou nákupu potřebného softwaru, který je pro její chod klíčový. Tato skutečnost způsobena vnějšími důvody však neohrozila chystané realizace. Čtyři pracovníci projektu se v průběhu března zúčastnili mezinárodního workshopu zaměřeného na problematiku kvalitativních dat v německém Margburgu, kde si osvojili nové způsoby a techniky analýzy dat a zúčastnili se několika seminářů. Dva členové týmu klíčové aktivity č. 1 se v rámci projektu aktivně zúčastnili mezinárodní konference v bulharské Sofii a prezentovali zde své tematické příspěvky. Další zástupci aktivity prezentovali své výstupy získané díky technologické inovaci na mezinárodní konferenci v anglickém Manchesteru, ale také na dvou tuzemských konferencích. V průběhu června bylo realizováno lektorské setkání se světoznámou antropoložkou Judith Okely na téma etnografického výzkumu v komplexní společnosti. Dále byly dle plánu provedeny tři průběžné semináře pro cílovou skupinu projektu, které se věnovaly organizaci kvalitativních dat, jejich zpracování pro analýzu a dále práci s multimediální soubory dat. Vyjma toho se pracovníci projektu účastnili několika školení na rozvoj měkkých osobních dovedností. V neposlední řadě v průběhu sledovaného monitorovacího období došlo k dalšímu plánování stěžejních výstupů aktivity - týdenní „školy“ kvalitativních dat, která proběhne v únoru 2014, a závěrečného workshopu a publikace, která bude shrnovat získané znalosti v oblasti inovace kvalitativního výzkumu.

Popis realizace klíčové aktivity za 4. Monitorovací období (srpen 2013 - leden 2014)

Ve sledovaném monitorovacím období byla aktivita realizována i přes přetrvávající problémy spojené s nákupem stěžejního softwaru realizována v souladu s obecnými a dílčími cíli. Mezioborový pracovní tým se podílel zejména na intenzivní přípravě interdisciplinárního workshopu Zimní škola kvalitativních dat, která proběhne v únoru 2014. Náplň, témata a přihlašování účastníků na interdisciplinární workshop bylo uzavřeno začátkem ledna 2014. Z celkového počtu více než 30 zájemců bylo vybráno 20 účastníků Interdisciplinárního workshopu. Jednotliví pracovníci aktivity se zúčastnili několika tuzemských a zahraničních konferencí, workshopů a seminářů, na kterých prezentovali znalosti získané v rámci projektu. V referovaném monitorovacím období byla rovněž přijata k publikaci stať dedikovaná projektu. Ve spolupráci s producenty softwaru na analýzu kvalitativních dat byla vytvořená česká lokalizace tohoto programu. Vyjma komunikace interních členů klíčové aktivity byly navázané kontakty s pracovníky dalších tuzemských univerzit za účelem předávání nabitých znalostí (FSS MUNI, FF UK, University of Oslo, apod.).

Výstupy klíčové aktivity za 4. Monitorovací období

Mezi výstupy realizované v referovaném monitorovacím období patří přijetí jedné z plánovaných statí k publikaci v rámci plánované monografie a příprava stěžejního výstupu aktivity v podobě interdisciplinárního workshopu Zimní škola kvalitativních dat za účasti interních i externích lektorů, jejímž cílem je předání znalostí nabitých v rámci projektu formou intenzivního stacionárního workshopu. Tento výstup bude realizován v únoru 2014 a vykazován v následujícím monitorovacím období. Pracovníci aktivity se aktivně účastnili několika zahraničních konferencí, na kterých prezentovali vědecké výsledky dosažené díky znalostem získaným v rámci projektu.

Popis realizace klíčové aktivity za 5. Monitorovací období (únor 2014 - červenec 2014)

Ve sledovaném monitorovacím období byly realizovány stěžejní výstupy za účelem podpory stanovených cílových skupin. Úspěšně byla realizována Zimní škola kvalitativních dat, jejímž primárním cílem byla diseminace nabitých znalostí pracovníků projektu a externích lektorů mezi cílovou skupinu projektu. Byl realizován mezinárodní workshop (Analyzing Qualitative Data with MAXQDA: Systematic Approaches) zaměřený na využití nových technologií při analýze kvalitativních dat. Tři pracovníci aktivity se aktivně zúčastnili mezinárodního semináře a konference zaměřené na využití softwarových aplikací pro analýzu kvalitativních dat. Tyto poznatky byly předávány cílovým skupinám v rámci uskutečněných seminářů na domovském pracovišti pracovníků, ale také na dalších univerzitách v rámci hostujících seminářů (Univerzita v Ostravě). Dva pracovníci absolvovali zahraniční stáž na University of Oslo (dr.Toušek, dr.Lupták), jejímž cílem bylo získání znalostí ohledně kvalitativní narativní analýzy, a zúčastnili se zde mezinárodní konference a workshop na to téma. Vyjma uvedeného byl dále realizován seminář externího lektora a pracovníci aktivity se aktivně účastnili několika zahraničních a tuzemských konferencí, na kterých prezentovali výsledky vlastní vědecké činnosti, získané díky projektové podpoře. V daném monitorovacím období rovněž proběhly přípravy k uskutečnění zbylých výstupů projektu (metodologická učebnice), a to na základě pravidelné komunikace mezioborového pracovního týmu. Ve sledovaném období plnil pracovní tým výstupy na základě společně stanovených postupů během projektových jednání a online komunikace. Interní jednání doplňovala spolupráce s externími tuzemskými a zahraničními experty, kteří se zúčastnili jako lektoři realizovaných aktivit, resp. se kterými byla navázaná spolupráce díky síťování během konferencí, workshopů a studijních pobytů, kterých se členové týmu aktivity zúčastnili.

Výstupy klíčové aktivity za 5. Monitorovací období

Mezi hlavní výstupy patří uspořádání mezinárodního workshopu "Analyzing Qualitative Data with MAXQDA: Systematic Approaches", který lektoroval Clarence C. Gravlee z University of Florida. Dalším výstupem v rámci aktivity byla Zimní škola kvalitativních dat, jež spočívala v týdenním intenzivním předávání znalostí z oblasti kvalitativní metodologie cílové skupině projektu, a to formou seminářů, přednášek a praktických cvičení v terénu za účasti jak interních, tak externích lektorů. Mezi závazné splněné výstupy patří rovněž absolvovaná zahraniční stáž. Dva pracovníci projektu se zúčastnili
studijního pobytu na Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo (dr.Toušek, dr.Lupták). Jejich pobyt byl zaměřen na osvojení kvalitativního přístupu v podobě tzv. narativní analýzy, a to formou samostudia, konzultacemi s akademickými pracovníky univerzity a participací na mezinárodním workshopu (Workshop on Narrative Methods) a konferenci (The First International Symposium on Narrative Criminology), věnující se aplikaci narativní analýzy v oblasti kriminologie. Mezi další výstupy nad rámec závazků plynoucí ze zadání projektu, lze zařadit otevřené přednášky Race, Biology, Culture: Rethinking the Connections a Možnosti a limity využitia experimentálnej metódy pri sociálnych intervenciách, které přednesli externí zahraniční lektoři.
Výstupem diseminujícím nabité znalosti v rámci projektu bylo dvoudenní školení v problematice analýzy kvalitativních dat pracovníků Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě.

Popis realizace klíčové aktivity za 6. Monitorovací období (srpen 2014 - leden 2015)

Realizace klíčové aktivity Rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím specializovaných programů pro analýzu kvalitativních dat proběhla v monitorovacím období srpen 2014 - leden 2015 v souladu s projektem, resp. dílčími cíli aktivity. Na bázi pravidelných setkání a online komunikace řešili pracovníci splnění zbylých závazných výstupů z projektu a konzultovali možnosti přenosu a výměny získaných znalostí do oblasti výuky a praktického výzkumu. Intenzivním způsobem bylo řešeno síťování se zahraničními partnery (Slovinsko, Polsko, Nizozemí, Finsko) za účelem rozvoje vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, resp. možnosti formulace společných výzkumných projektů v nadcházejícím roce. Na konci monitorovacího období došlo z důvodů dlouhodobé pracovní cesty jednoho z členů projektového týmu k personální obměně (viz Podstatné/Nepodstatné změny - Personální změny projektu), která zajistí stabilitu a úspěšné pokračování realizace klíčové aktivity. V daném monitorovacím
období rovněž proběhla finalizace stěžejního výstupu aktivity č.1 (metodologická učebnice). Na začátku 6.MO bylo realizováno VŘ na nákup potřebných SW. Pravidelná setkání a online komunikaci členů pracovního týmu klíčové aktivity doplňovala spolupráce a jednání s externími tuzemskými a zahraničními experty (University of Hague, University of Turku, University of Lodz, University of Primorska), kteří se zúčastnili jako lektoři realizovaných aktivit, resp. se kterými byla navázaná spolupráce díky hostujícím přednáškám.

Výstupy klíčové aktivity za 6. Monitorovací období

Ve sledovaném monitorovacím období srpen 2014 - leden 2015 byly realizovány následující výstupy:

a) Workshop Hammer & Scythe: a dialogical/performative approach in research zaměřený na narativní kvalitativní analýzu za účasti lektorů z University of Hague (Ruben Boers a Daniël Rambaran).
b) Hostující přednáška Breaking Bad: No way back?, kterou přednesli Ruben Boers a Daniël Rambaran (University of Hague).
c) Hostující přednáška Fenomenologie prostoru od Petra Gibase (Sociologický ústav), zaměřená na metodologické aspekty humanistické geografie.
d) Konzultace a hostující přednáška Ethnography of mobility in Istria and studies of land and water routes, Alenky Janko Spreizer (University of Primorska).
e) Hostující přednáška Anthropological and Linguistic Researches of the SASA Institute for Balkan Studies (Belgrade): research challenges, development of research methods, archiving recorded field materials a odborné konzultace s Svetlanou Ćirković (Insitut pro balkánská studia, Srbsko).
f) Workshop Kvalitativní analýza dat prostřednictvím programu MAXQDA pro cílovou skupinu projektu, lektoři Toušek a Lupták.
g) Finalizace textů pro výstup v podobě metodologické učebnice shrnující nabité znalosti v rámci realizace projektu.

Naposledy aktualizováno 10.05.2015 - 09:35 (před 7 let 8 měsíců) uživatelem .
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.