Katedra antropologie FF ZČU

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů (1) na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a (2) na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Absolventi bakalářského i magisterského studijního programu sociální a kulturní antropologie obvykle nalézají uplatnění v různých vzdělávacích a výzkumných institucích, ve sféře státní správy a samosprávy, v nevládních organizacích, v muzeích, archivech, v médiích a v neposlední řadě i v komerčním sektoru.

Absolventi oboru antropologie populací minulosti si odnesou celkový přehled o významu kulturního a přírodního dědictví v reflexi dnešní společnosti. Svoje znalosti budou proto moci uplatňovat například ve spolupráci s archeology při výzkumu pohřebišť, při odborné správě dědictví minulosti v různých vládních a nevládních organizacích, muzejnictví a školství.

Vedle klasického antropologického studia tzv. domorodých populací se SKA ve výuce i výzkumu zaměřuje zejména na problematiku migrace, na studium sociálních ghett, menšin a bezdomovectví, na nová sociální, náboženská a identitární hnutí, ale i na oblast materielní kultury, elektronická média, etnografický film nebo na rozvojovou a humanitární problematiku.

V oblasti biologické antropologie se zaměřujeme na etologii člověka a biologické základy lidského chování, bioarcheologii a antropologii tvrdých tkání, paleoantropologii, lidskou adaptabilitu a variabilitu a na využití statistických metod v antropologických výzkumech.

Realizované projekty za posledních 5 let

Konstrukce reprezentací organizovaného zločinu v politikách boje proti organizovanému zločinu
Trvání: 2019-2021
Zadavatel: Grantová agentura ČR (registrační č. 19-13296S)
Změny intenzit plodnosti a populačního přírůstku ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití
Trvání: 2019-2021
Zadavatel: Grantová agentura České republiky (reg. číslo 19-17810S)
PreKulta
Trvání: 1.9.2016 - 31.12.2018
Zadavatel: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020
BRIZOLIT
Trvání: 11/15-11/18
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Přihlásit se k odběru RSS - Katedra antropologie FF ZČU
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.