Informační portály

Antropo-info
Informační portál Antropo-info si klade za cíl soustřeďovat a zprostředkovávat informace o připravovaných konferencích a výzvách k publikacím v odborných časopisech (tzv. Call for Papers) z oboru sociokulturní antropologie a vybraných oborů „příbuzných“ (etnologie, sociologie, historie, apod.). Zaměřuje se primárně na konference a periodika České republiky, případně okolních států (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko). Portál Antropo-info vznikl na základě neblahých zkušeností jeho autorů s šířením informací o připravovaných oborových konferencích. Představuje alternativu pasivnímu spoléhání se na přeposílané emaily kolegů či úmornému prohledávání desítek různých webových stránek. Svým působením chce portál Antropo-info přispět k usnadnění diskuse a spolupráce mezi odborníky i studenty oboru sociokulturní antropologie a na základě témat pořádaných konferencí dokumentovat, jaká problematika je na české sociokulturně antropologické scéně aktuální. Vzhledem k povaze portálu, jakožto zprostředkovatele výměny informací, bychom Vás rádi požádali nejen o šíření povědomí o naší existenci, ale též o aktivní zapojení se do poslání portálu formou poskytování relevantních informací jeho koordinátorům.
AntropoWeb
AntropoWeb (AW) je českým společenskovědním portálem, provozovaným je při KATEDŘE ANTROPOLOGIKÝCH A HISTORICKÝCH VĚD FILOZOFICKÉ FAKULTY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Tematicky se zaměřuje na vědní disciplínu sociální a kulturní antropologii, ale i jí blízké a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou antropologii, politickou vědu, sociologii, filosofickou antropologii, filosofii, antropologii náboženství, religionistiku, psychologii). AntropoWeb se skládá z několika částí: WEBZINU, zajišťujícího pravidelný přísun kvalitních textů, recenzí a diskusí na aktuální témata; ROZCESTNÍKU po českých a světových webových stránkách, zaměřených obdobně jako AW, zajištěním aktuálních informací o knižních novinkách (relevantních k zaměření webu) na českých a slovenských pultech, aktuálních informací o dalších (tištěných) periodicích, DATABÁZE STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ, sestávající jednak z poznámek k přednáškám na FF ZČU a jednak z odobrných textů. Přístup do databáze textů je však povolen pouze studentům a pedagogům FF ZČU. AntropoWeb též pořádá akce, jenž mají za cíl podpořit a rozvíjet disciplínu sociální a kulturní antropologii. Na podzim pořádá odborné, tématické studentské konference, celoročně pak veřejné přednášky významných osobností (především českých) humanitních věd. AntropoWeb tak slouží k osvětě sociální a kulturní antropologie české veřejnosti.
Centrum Profesního Uplatnění (POradna PRO STUdenty)
„Centrum profesního uplatnění (Poradna pro studenty)“, dále jen CPU (POPROS-TU), vzniklo v návaznosti na soudobý problém – ať už skutečný či domnělý – relativně vysokého podílu absolventů filozofické fakulty, kteří zůstávají po ukončení studia po určitou dobu nezaměstnaní. Činnost centra se soustředí na dvě základní oblasti: výzkum a prevence/poradenství. Výzkumná činnost: Současné představy o „neuplatnitelnosti“, „zbytečnosti“ a „nezaměstna(tel)nosti“ studentů a absolventů filozofických, sociálněvědních a humanitních fakult považujeme přinejmenším za problematická stanoviska, která je nutné především empiricky zkoumat, tj. verifikovat či falzifikovat, nikoli slepě následovat. Výzkumná činnost CPU (POPROS-TU) se v tomto ohledu zaměřuje na (a) analýzu a kritickou reflexi vlivu definic kvantitativních ukazatelů na výpočet souhrnné nezaměstnanosti absolventů zmíněných fakult a (b) zpracováním a interpretací relevantních kvantitativních i kvalitativních dat (statistiky nezaměstnanosti, mediální reprezentace, proměny a dopady politických opatření atd.). Preventivní/poradenská činnost: Jakkoli jsme skeptičtí vůči některým ukazatelům nezaměstnanosti, lze důvodně předpokládat, že určitá část absolventů FF – stejně jako absolventů z jiných fakult – bude mít s hledáním adekvátního zaměstnání nemalé potíže. Proto se CPU věnuje i preventivní či poradenské činnosti zahrnující akcent na průběžnou přípravu na vstup do zaměstnání během studií a zároveň pomoc při řešení konkrétních individuálních problémů tematicky spjatých s ne/zaměstnaností, resp. s hledáním zaměstnání. Vycházíme z analýz a studií akademických pracovišť i státních institucí (zejména úřadu práce) o bariérách úspěšného uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu, jejichž stručné shrnutí naleznete v sekci Bariéry uplatnění na pracovním trhu.
Přihlásit se k odběru RSS - Informační portály
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.