Charakteristika

Cíle studijního oboru:

Cílem bakalářského studijního oboru Sociální a kulturní antropologie je vychovávat kvalifikované odborníky pro akademickou i mimoakademickou praxi, kteří rozumí principům sociální a kulturní diferenciace soudobých (i minulých) komplexních společností, resp. jsou schopni interpretovat lidské jednání z hlediska sociálních a kulturních vzorců sdílených v rámci různých společenských podmínek či skupin, a to se zřetelem k lokálnímu, státnímu i globálnímu kontextu. V posledních desetiletích v České republice výrazně narůstá potřeba odborného vědění zaměřeného na otázky kulturní rozmanitosti, a to především v souvislosti s problematikou migrace, sociální integrace znevýhodněných skupin, s nástupem nových sociálních, náboženských a identitárních hnutí, ale i v souvislosti s ochranou kulturního dědictví nebo s realizací rozvojové a humanitární pomoci v ČR i v zahraničí. Smyslem výuky Sociální a kulturní antropologie je poskytovat absolventům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů na uvedená témata, a to jak v kontextu různých vzdělávacích a výzkumných institucí tak ve sféře státní správy a samosprávy, v nevládních organizacích, v muzeích, archivech a v neposlední řadě i v komerčním sektoru.

Tematický obsah studia:

Bakalářský obor Sociální a kulturní antropologie je na FF ZČU konstituován podobně jako na zahraničních (především amerických a britských) univerzitách, čili jako integrální studium sociálního, kulturního, jazykového, ale i biologického a materielního rozměru lidské existence. Důraz je v intencích klasického pojetí sociální a kulturní antropologie kladen na koncept kultury, resp. na studium ekonomických, politických, příbuzenských a náboženských, symbolických a environmentálních aspektů života různých společností a skupin. Vedle standardních základů oboru jsou studenti seznamováni i s aktuálními trendy antropologického myšlení, a sice především s problematikou studia nejen tzv. tradičních, ale i moderních společností, resp. s teoretickým a metodologickým uchopením témat, jako je například kulturní změna, gender, etnicita, nacionalismus, migrace, marginalizace a sociální vyloučení, urbanizace, multikulturalismus, rozvoj, lidská práva, média, audiovizuální technologie a internetové sociální sítě. Při výuce všech uvedených témat je věnován zřetel k možnosti využití získaných poznatků nejen v oblasti výzkumu, ale i v kontextu mimoakademické profesní praxe.

Naposledy aktualizováno 13.02.2014 - 12:29 (před 9 let 3 měsíce) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.