Charakteristika

Doktorský obor Etnologie je zaměřen na etnologickou a antropologickou problematiku při plném zohlednění interdisciplinárního přesahu zmíněných disciplín k historickým, sociálním, politickým, filologickým a literárním vědám. Cílem garantů je na základě úzké spolupráce Katedry antropologie FF ZČU a Etnologického ústavu AV ČR vytvořit výrazné a intelektuálně podnětné středisko doktorského studia, které bude reagovat na aktuální potřeby české a evropské společnosti.

Cílem studijního programu je výběr a příprava zájemců o vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na etnologickou a antropologickou problematiku. Uchazeč pro přijetí ke studiu musí prokázat znalosti a dovednosti odpovídající úrovni řádně ukončeného magisterského studia ve zmíněných disciplínách a předpoklady pro systematickou intelektuálně a časově náročnou odbornou práci a další vzdělávání. Podmínkou přijetí ke studiu doktorského programu je ukončené vysokoškolské studium; program je přístupný všem úspěšným absolventům magisterských oborů etnologického, antropologického a historického zaměření, případně i dalších humanitních a společenskovědních oborů, pokud splní požadavky přijímacího řízení a prokáží odpovídající odborné znalosti a předpoklady pro vědeckou práci. Každý uchazeč předkládá úvodní projekt v rozsahu 3-8 normostran, ve kterém zdůvodní volbu tématu své disertační práce a prokazuje obeznámenost se zvolenou problematikou a znalost relevantní odborné domácí a zahraniční literatury. Oborová rada posuzuje na základě dvou nezávislých posudků a ústního pohovoru připravenost uchazeče ke studiu oboru. Uchazeč musí prokázat předpoklady pro získávání hlubších odborných znalostí ve zvoleném oboru, což vyžaduje dobrou jazykovou přípravu a schopnost realizovat pod vedením školitele samostatnou badatelskou práci. Studium v doktorském studijním programu probíhá v souladu se studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.

Naposledy aktualizováno 29.06.2015 - 11:38 (před 8 let 3 měsíce) uživatelem Mgr. Klára Vanková, Ph.D..
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.