Charakteristika

Studijní obor "Antropologie populací minulosti" (APM) je sestaven tak, aby umožnil absolventům pracovat na různých úrovních s nálezy lidských pozůstatků a stopami po lidské minulosti. Ústřední myšlenka studijního programu je snaha neredukovat živý svět, tj. snaha, aby stopy po lidské minulosti byly viděny vždy z perspektivy živého člověka s jeho pestrými biologickými a behaviorálními projevy.

Cílem oboru "Antropologie populací minulosti" je poskytnout studentům znalosti z těch oblastí antropologie, které jsou metodicky zacílena na rekonstrukci lidské minulosti. Největší váha leží na oborech zabývající se kosterní biologií, bioarcheologií a lidskou evolucí. Ohled je brán zejména na význam kosterních pozůstatků v archeologické praxi. Struktura oboru je vyvážena tak, aby v možnostech nastavení kreditového systému, upřednostňovala interdisciplinární přístup propojující poznatky biologické, sociální a kulturní antropologie s poznatky archeologie.

Naposledy aktualizováno 31.01.2014 - 17:49 (před 9 let 7 měsíců) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.