2. kolo přijímacích zkoušek pro doktorský studijní obor Etnologie

Datum: 
9. Červenec 2018 - 31. Srpen 2018

Vážení studenti,

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na doktorský studijní program Historické vědy, obor Etnologie pro akademický rok 2018/19:

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvované magisterské studium a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Celkově se posuzuje odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do 29. srpna 2018 do 15:00 hodin.

Na formuláři přihlášky jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000118, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Jungmannova 1, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou v pondělí 12. září 2018 od 10:00 hod. v místnosti SP320, Sedláčkova ulice 15.

Pozvánky fakulta nerozesílá.

 Podrobnější informace na www.ff.zcu.cz.

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. V tomto případě se důrazně doporučuje konzultace s případným školitelem z garantující katedry.

J. Vlasáková

Naposledy aktualizováno 09.07.2018 - 13:32 (před 7 měsíců 2 týdny) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.