2. kolo přijímacích zkoušek pro doktorský studijní obor Etnologie

Datum: 
14. Červenec 2019 - 31. Srpen 2019

Vážení studenti,

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na doktorský studijní program Historické vědy, obor Etnologie pro akademický rok 2019/20:

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvované magisterské studium a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Celkově se posuzuje odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do 2. září 2019 do 15:00 hodin.

Na formuláři přihlášky jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000119, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 301 00 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou v pátek 6. září 2019 od 10:00 hod. v místnosti SP320, Sedláčkova ulice 15.

Pozvánky fakulta nerozesílá.

 Podrobnější informace na www.ff.zcu.cz.

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. V tomto případě se důrazně doporučuje konzultace s případným školitelem z garantující katedry.

J. Vlasáková

Přílohy: 
Naposledy aktualizováno 24.07.2019 - 21:16 (před 1 rok 4 měsíce) uživatelem Mgr. et Mgr. Nela Štorková Ph.D..
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.