2. kolo přijímacích zkoušek pro bakalářský studijní obor Sociální a kulturní antropologie

Datum: 
3. Září 2021 - 27. Září 2021

Vážení studenti,

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory pro akademický rok 2021/22 viz https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/applying-to-bc-uwb.html.

Přihlášky na bakalářské obory se podávají pouze elektronicky  na adrese http://eprihlaska.zcu.cz s uzávěrkou do 26. září 2021

Pro akademický rok 2021/2022 je vypsané přijímací řízení bakalářského studijního programu Sociální a kulturní antropologie pouze pro prezenční formu studia. Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 26. 9. 2021 do 15 hodin

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by měli být na daný obor přijati.  Počet přijímaných v prvním a druhém kole stanoví přijímací komise na svém prvním zasedání. Přijímací zkouška na všechny bakalářské studijní programy probíhá formou písemného testu nebo ústní zkoušky. V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou být na daný studijní program přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem studijního programu rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku, bez konání přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky pro bakalářské programy se uskuteční v týdnu od 27. září 2021. Náhradní termín přijímací zkoušky pro bakalářské programy se uskuteční v týdnu od 4. října 2021

Informace na Přijímací řízení (zcu.cz)

J. Vlasáková

Naposledy aktualizováno 03.09.2021 - 11:43 (před 1 rok 6 měsíců) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.